Saturday, January 13, 2018

"You're the One I Long For" by Gepéགཞས། ང་ཡི་དྲན་ཤིང་ཁྱོད་ཡིན། ། 
 Song: “You’re the One I Long For”
གཞས་པ། དགེ་བྷེ།། 
Singer: Gepé

རང་ཡུལ་སྐྱིད་པོའི་ལྗོངས་ནས། །
Rang yül kyi pö jong né
ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི། །
Lang tsö mé tok shey pay
སེམས་ཀྱི་སྐར་མ་འོད་ཆེན། །
Sem kyi kar ma wö chen
ང་ཡི་དྲན་ཤིང་ཁྱོད་ཡིན། །
Nga yi dren shing khyö yin

A youthful flower

Blossoming in my wonderful homeland

O beloved star of great light,

You’re the one I long for…

སེམས་ཀྱི་སྐར་མ་འོད་ཆེན། །
Sem kyi kar ma wö chen
ང་ཡི་དྲན་ཤིང་ཁྱོད་ཡིན། །
Nga yi dren shing khyö yin

O beloved star of great light,

You’re the one I long for…

རིག་ན་སེམས་ཀྱི་དྲོད་ཡིན། །
Rik na sem kyi drö yin
མ་རིག་སྙིང་གི་ནད་རེད། །
Ma rik nying gi né ré
ཁྱོད་དང་ང་ཡི་ལས་ལ། །
Khyö dang nga yi lé la
བར་ཆད་མེད་ན་བསམ་བྱུང། །
Bar ché mé na sam jung


When I see you, my heart warms up

Otherwise, my heart just aches

I hoped that there would be nothing in our karma

That would come between us…

ཁྱོད་དང་ང་ཡི་ལས་ལ། །
Khyö dang nga yi lé la
བར་ཆད་མེད་ན་བསམ་བྱུང། །
Bar ché mé na sam jung

I hoped that there would be nothing in our karma

That would come between us…

གནས་སའི་བར་ཐག་རིང་ཡང། །
Né say bar thak ring yang
སེམས་པའི་བར་ཐག་ཉེ་འདུག །
Sem pay bar thak nyé duk
ཁྱོད་དང་ང་ཡི་གསང་བ། །
Khyö dang nga yi sang wa
གཙང་ཆུས་མ་གཏོགས་མི་ཤེས། །
Tsang chü ma tok mi shé  

Though we may be far apart

Our hearts our closely linked

Only the rivers know

Of the secrets we share…

ཁྱོད་དང་ང་ཡི་གསང་བ། །
Khyö dang nga yi sang wa
གཙང་ཆུས་མ་གཏོགས་མི་ཤེས། །
Tsang chü ma tok mi shé  

Only the rivers know

Of the secrets we share…

ཐུག་ཐབས་ཨེ་ཡོང་བསམ་ནས། །
Thuk thab é yong sam né
ལོ་དང་ཟླ་བར་སྒུག་ཡོད། །
Lo dang da war guk yö
དྲན་གདུང་ངག་གི་འགྱུར་ཁུགས། །
Dren dung ngak gi gyur khuk
ཆུ་བཞི་སྒང་ནས་ཤོར་སོང། །
Chu shi gang né shor song

Wondering, “Will there be some way we might meet?”

I have waited months and years

The sound of my longing

Is carried away by the four rivers…

དྲན་གདུང་ངག་གི་འགྱུར་ཁུགས། །
Dren dung ngak gi gyur khuk
ཆུ་བཞི་སྒང་ནས་ཤོར་སོང། །
Chu shi gang né shor song

The sound of my longing

Is carried away by the four rivers…

--Translated by Sherab

Tuesday, December 5, 2017

"Goddess of My Heart" by Changma Tashi Döndrub

གཞས། ཡིད་ཀྱི་ལྷ་མོ།།  
 Song: “Goddess of My Heart”
གཞས་པ།། ལྕང་མ་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།།  
Singer: Changma Tashi Döndrub


ཡིད་སེམས་ཀྱི་དགའ་ལོ།
Yi sem kyi ga lo
སེམས་ནང་གི་ནོར་བུ།
Sem nang gi nor bu
ཁྱོད་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད།
Khyö tan ta khang tu yö

Love of my heart…
Jewel in my heart…
Where are you now?

མཛེས་སྡུག་གི་རྩྭ་ཐང་ན་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྣ་ཚོགས་བཞད།
Dzé duk gi tsa thang mé tok kar sér mar jang na tsok zhé  
ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སེམས་ནང་གི་མེ་ཏོག
Khyé ni nga yi sem nang gi mé tok
ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སེམས་ཀྱི་ལྷ་མོ།
Khyé ni nga yi sem kyi lha mo
ཁྱོད་ང་ཡི་གཅིག་བུའི་ཡིན།
Khyö nga yi chik bü yin  

All kinds of flowers of white, gold, red, and green bloom forth in a field of beauty…
You are the flower within my heart…
You are the goddess of my heart…
You are mine alone…

ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
ཨ་ལེ་ཨ་ལེ་་་ཁྱོད་མྱུར་དུ་འདི་ན་ཤོག
Ah lé ah lé…Khyö nyur tu di na shok
ཨ་ལེ་ཨ་ལེ་་་ང་ཡི་ལྷ་མོ།
Ah lé ah lé…nga yi lha mo

Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
Ah lé ah lé…Come here quick!
Ah lé ah lé…my goddess…

ལ་ཁའི་ཉི་མའི་འོད་མདངས་ཁྱེད་འདྲ།
La khay nyi may ö dang khyé dra
ང་ཡི་སེམས་པ་སྤྲོ་ལྷང་ལྷང།
Nga yi sem pa tro lhang lhang

Like sun-light on the mountain pass you are…
My heart is aflutter…

ཁྱེད་ཀྱི་ཟུར་མིག་ཐེངས་གཅིག་གིས་བཀུགས་སོང།
Khyé kyi zur mik theng chik ki kuk song
ཁྱེད་ཀྱི་མགྲིན་ངག་དབྱངས་གཅིག་གིས་བཟི་སོང།
Khyé kyi drin ngak yang chik ki zi song
འུ་གཉིས་དམ་ཚིག་བརྟན་པོ་གཅིག་གི
U nyi dam tsik ten po chik gi
ངའི་ལས་དབང་ཁྱོད་ལ་བཅོལ།
Ngay lé wang khyö la chöl

You captivate me with just a single glance…
You intoxicate me with just a single melody…
I give unto you my fate,
A firm vow for you and I…

ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…

(Repeat all from beginning)

ཁྱེད་ཀྱི་ཟུར་མིག་ཐེངས་གཅིག་གིས་བཀུགས་སོང།
Khyé kyi zur mik theng chik ki kuk song
ཁྱེད་ཀྱི་མགྲིན་ངག་དབྱངས་གཅིག་གིས་བཟི་སོང།
Khyé kyi drin ngak yang chik ki zi song
འུ་གཉིས་དམ་ཚིག་བརྟན་པོ་གཅིག་གི
U nyi dam tsik ten po chik gi
ངའི་ལས་དབང་ཁྱོད་ལ་བཅོལ།
Ngay lé wang khyö la chöl

You captivate me with just a single glance…
You intoxicate me with just a single melody…
I give unto you my fate,
A firm vow for you and I…


ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…


Friday, November 17, 2017

"It's Over" by Wangdak Dorje

གཞས། ཚར་རེད། །  
Song: “It’s Over”
གཞས་པ། དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ། །  
Singer: Wangdak Dorje

གོ་གནས་མཐོན་པོའི་ཁྲི་ལ་ཡོད་རུང།།
Go né thönpö tri la yö rung
དམངས་ལ་ཤ་ཚ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Mang la sha tsa mé na tsar ré 
རིག་གནས་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་ཡིན་རུང།།
Rik né yö pay khé wang yin rung 
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Shen phen lhak sam mé na tsar ré 
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Shen phen lhak sam mé na tsar ré 

You may sit on the throne of high status,
But without concern for the people, it's over...
You may be a scholar with great knowledge,
But without thinking to help others, it's over... 
But without thinking to help others, it's over...  

ཚར་རེད། ཚར་རེད། 
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

སྐད་རིགས་སྣ་མ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་རུང།།
Ké rik na ma na tsok shé rung 
རང་གི་ཕ་སྐད་བརྗེད་ན་ཚར་རེད།།
Rang gi pha ké jé na tsar ré

You may know many different languages,
But if you forget your father-language, it's over... 

འབྱོར་བ་ཆེ་བའི་ཕྱུག་པོ་ཡིན་རུང།།
Jor wa ché way chuk po yin rung 
སེར་སྣ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ཚར་རེད།།
Ser na chen po yö na tsar ré 
ལོ་མང་འགོར་བའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་རུང།།
Lo mang gor way sab da yin rung 
ད་ལྟ་འཆམ་མཐུན་མེད་ན་ཚར་རེད།། 
Tan da cham thün mé na tsar ré
ད་ལྟ་འཆམ་མཐུན་མེད་ན་ཚར་རེད།། 
Tan da cham thün mé na tsar ré

You may be rich with great wealth,
But if you have great greed, it's over...
You may be in a relationship lasting for many years,
But unless you get along now, it's over... 
But unless you get along now, it's over... 

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

གཏམ་སྙན་བཤད་པའི་ཁ་བདེ་ཡིན་རུང།།
Tam nyen shé pay khab dé yin rung 
ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Lak len tar gyu mé na tsar ré 

You may be good at saying sweet things,
But without putting them into practice, it's over...
སྐྱེ་གཟུགས་ངོ་མ་མཛེས་མ་ཡིན་རུང།།
Kyé suk ngo ma dzé ma yin rung 
རང་ཚུགས་བརྟན་པོ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Rang tsuk ten po mé na tsar ré 
ཕྱི་ཡི་རྣམ་པ་རྫིག་པོ་ཡིན་རུང།།
Chi yi nam pa dzik po yin rung 
ནང་ལ་ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Nang la shé ja mé na tsar ré 
ནང་ལ་ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Nang la shé ja mé na tsar ré 

Your appearance may be truly beautiful,
But without being stable and independent, it's over...
You may be handsome on the outside, 
But without inner-knowledge, it's over... 
But without inner-knowledge, it's over...  
 
ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

ཕ་མ་དྲན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཡིན་རུང།།
Pha ma dren pay shön kyé rin rung 
དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Drin len jel gyu mé na tsar ré

You may be young and missing your parents,
But if you don't repay their kindness, it's over...

གྲོགས་དང་གྲོགས་མོ་མང་པོ་ཡོད་རུང།།
Drok tang drok mo mang po yö rung 
དགོས་དུས་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Gö tü chik kyang mé na tsar ré 
ཕུ་ནུ་སྤུན་མཆེད་ཧ་ཅང་མང་རུང།།
Phu nu pün ché ha chang mang rung 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Ka ngel tré tü mé na tsar ré 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Ka ngel tré tü mé na tsar ré

You may have many friends,
But if they aren't there when you need them, it's over...
You may have so many brothers and sisters,
But if they aren't there in difficult times, it's over...
But if they aren't there in difficult times, it's over... 

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over....

བརྩེ་བ་ཟབ་པའི་དགའ་རོགས་ཡིན་རུང།།
Tsé wa zab pay ga rok yin rung 
ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Phen tsün yi ché mé na tsar ré

You may be in a relationship feeling love so deep,
But without trusting one another, it's over...

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over....

བརྩེ་བ་ཟབ་པའི་དགའ་རོགས་ཡིན་རུང།།
Tsé wa zab pay ga rok yin rung 
ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Phen tsün yi ché mé na tsar ré

You may be in a relationship feeling love so deep,
But without trusting one another, it's over...


-Translated by Sherab