Wednesday, November 26, 2014

'Childhood Love' by Adrol from Cone

ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།

Childhood Love

ཚིག     བསང་ཚེ་བཀྲ།
དབྱངས།     བསང་གསེར་མིག
ལེན་མཁན།     ཅོ་ནེ་ཨ་སྒྲོལ།

Lyrics: Sangtseta
Music: Sangsermig
Singer: Adrol from Cone

ངའི་དྲན་འཛིན་མེ་ལོང་ངོས་ལ།།
བསུབ་མི་ཐུབ་རྨ་ཁ་བཞག་དེ།།
བརྗེད་མི་ཐུབ་དྲན་ཤིང་བསྐྱར་དེ།།
ཁྱོད་འདི་ལྟར་ང་ལ་བྲལ་དུས།།
རི་མཐོན་པོ་དར་ལྕོག་དྲན་གི།
ཆུ་གཙང་པོའི་བཞུར་རྒྱུན་དྲན་གི།
ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།
ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།

Upon the mirror of my memories
Is a wound that cannot heal

When you left me like that
Prayer flags on high mountains come to mind
The flow of crystal clear rivers come to mind
Childhood love
Childhood love

ངའི་འཇིག་རྟེན་བརྩེ་བའི་རིན་ཐང་རྟོགས་བྱུང་།།
ང་ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ཅིག་རྨི་ལམ་དེ་ཡིན།།
ཁྱོད་ང་ཡི་དམར་ཆུང་སེམས་པ་དེ་ཡིན།།

I’ve realized the value of worldly love
I’m just one of your momentary dreams
And you, that tender heart of mine

[Repeat]

ངའི་རང་སེམས་རང་གིས་གསོས་དེ།།
འདས་ཟིན་པར་སྔོམ་ཚིག་བཀོད་དེ།།
ལམ་གསར་བར་འཚོལ་སྙེག་བྱེད་དུས།།
ངའི་འདི་ལྟར་རང་ངོ་ཟིན་བྱུང་།།
དྲིན་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དྲན་གི།
གྲོགས་སྤུན་ཟླའི་སེམས་གཏམ་དྲན་གི།
ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།
ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།

I’ll heal my own mind myself
And place a conclusion on what has already passed
When I search out upon a new path
This is how I’ve come to recognize myself
My kind parents' instructions comes to mind
Friends and relatives’ heartfelt advice comes to mind
Childhood love
Childhood love

ངའི་འཇིག་རྟེན་མི་ཚེའི་དོན་སྙིང་རྟོགས་བྱུང་།།
ང་ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ཅིག་རྨི་ལམ་དེ་ཡིན།།
ཁྱོད་ང་ཡི་དམར་ཆུང་སེམས་པ་དེ་ཡིན།།

I’ve come to realize the essence of life in this world
I’m just a momentary dream of yours

And you, that tender heart of mine

[Repeat]

-Translated by Lobsang

Tuesday, November 11, 2014

'Temple of Tara' by Tsering Gyurmey

གཞས། སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང།

Song: 'Temple of Tara'

གཞས་པ། ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད།

Singer: Tsering Gyurmey


 གཤོངས་སའི་སྐྱིད་པའི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ལ།།
Shong say kyi pay dröl ma lha khang la
ཤིང་དེ་ལ་ནི་ཤིང་སྣ་འཛོམས་པ།།
Shing de la ni shing na dzompa
བྱིའུ་ཆུང་གསུང་སྐད་སྙན་པ།།
Chiu chung sung key nyen pa
བྱིའུ་ཆུང་གསུང་སྐད་སྙན་པ་ལ།།
Chiu chung sung key nyen pa la
ཨ་འབྲུག་ལྷ་ལས་མཚར་བ།།
Ah druk lha ley tshar wa

At the wonderful temple of Tara in the deep valley,
Its trees come in many varieties
And the sound of tiny birds, how sweet!
The sound of tiny birds, how sweet!
It is more beautiful than any goddess


བྱིའུ་ཆུང་གསུང་སྐད་སྙན་པ་ལ།།
Chiu chung sung key nyen pa la
ཨ་འབྲུག་ལྷ་ལས་མཚར་བ།།
Ah druk lha ley tshar wa

The sound of tiny birds, how sweet!
 It is more beautiful than any goddess

མཆོད་རྟེན་ཡར་ལ་གཟིགས་ལ་དང།།
Chö ten yar la sig la dang
སྐོར་ར་ལ་ནི་བསག་སྙིང་འདོད་པ།
Kor ra la ni sag nying dö pa
སྐོར་ར་བསག་སྙིང་འདོད་པ།།
Kor ra sag nying dö pa

Look above at the stupa
To circumambulate it is the heart's desire
To circumambulate it is the heart's desire


ཆུ་མིག་མར་ལ་གཟིགས་དང་ལ།།
Chu mig mar la sig dang la
ཆུ་ཕུད་བཞེས་སྙིང་འདོད་པ།།
Chu phu shey nying dö pa

Look below at the fountain
To make offerings of the water is the heart's desire 

To make offerings of the water is the heart's desire

ཆུ་མིག་མར་ལ་གཟིགས་དང་ལ།།
Chu mig mar la sig dang la
ཆུ་ཕུད་བཞེས་སྙིང་འདོད་པ།།
Chu phü shey nying dö pa

Look below at the fountain
To make offerings of the water is the heart's desire
[repeated from the beginning]Translated by Sherab


Sunday, November 9, 2014

'Auspicious Wish' by Sherten

གཞས། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན།

Song: Auspicious Wish

ལེན་མཁན། ཤེར་བསྟན། 

Singer: Sherten

གསེར་གྱི་ལེ་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་བོ།
Ser gyi ley nyi ma shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་རྩ་བའི་་བླ་མ་རེད།
Pe shak na tsa way la ma rey
གསེར་གྱི་ལེ་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་བོ།
Ser gyi le nyi ma shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་རྩ་བའི་བླ་མ་རེད།
Pe shak na tsa way la ma rey

Like a measure of gold, like the rising sun
Such examples represent the root guru
Like a measure of gold, like the rising sun
Such examples represent the root guru


སྐུ་གསེར་གྱི་་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་རེད།
Ku ser gyi nyi ma shar dra rey
གསུང་སྙེན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Sung nyen mo na war rang drub rey
སྐུ་གསེར་གྱི་་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་རེད།
Ku ser gyi nyi ma shar dra rey
གསུང་སྙེན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Sung nyen mo na war rang drub rey
ཁོང་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་བཀྲིས་ཤོག
Khong ku tshey ten pay ta shi shok

His golden form is like the rising sun
His speech is naturally pleasing

His golden form is like the rising sun 
His speech is naturally pleasing
May there be the good fortune of his long life!


དཀར་ལམ་མེ་དུང་ཟླ་ཤར་འདྲ་བོ།
Kar lam me dung da shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་བྱམས་ལྡན་ཕ་མ་རེད།
Pey shak na jam den pha ma rey
དཀར་ལམ་མེ་དུང་ཟླ་་ཤར་འདྲ་བོ།
Kar lam mey dung da shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་བྱམས་ལྡན་ཕ་མ་རེད།
Pey shak na jam den pha ma rey

Like white light, like the rising conch-white moon
Such examples represent our kind parents
Like white light, like the rising conch-white moon
Such examples represent our kind parents


ཞལ་འཛུམ་དཀར་ཟླ་བ་ཤར་འདྲ་རེད།
Shel dzum kar da wa shar dra rey
ཚིག་སྙན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Tshig nyen mo na war rang drub rey
ཞལ་འཛུམ་དཀར་ཟླ་བ་ཤར་འདྲ་རེད།
Shel dzum kar da wa shar dra rey
ཚིག་སྙན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Tshig nyen mo na war rang drub rey
ཚེ་བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་བཀྲིས་ཤོག
Tshey so nam gye pay ta shi shok

White faces like the rising moon
Their speech is naturally pleasing
White faces like the rising moon
Their speech is naturally pleasing
May there be the good fortune of their lives and merit increasing!


འོད་ལམ་མེ་འཇའ་གུར་ཕུབ་འདྲ་བོ།
Wo lam mey ja gur phub dra bo
དཔེ་བཞག་ན་སློབ་དཔོན་དམ་པ་རེད།
Pey shak na lob pon dam pa rey
འོད་ལམ་མེ་འཇའ་གུར་ཕུབ་འདྲ་བོ།
Wo lam mey ja gur phub dra bo
དཔེ་བཞག་ན་སློབ་དཔོན་དམ་པ་རེད།
Pey shak na lob bon dam pa  rey

Like bright light, like the appearance of a rainbow
Such examples represent the sacred master
Like bright light, like the appearance of a rainbow
Such examples represent the sacred master


ཤེས་ཡོན་ཏན་མཚོ་མོ་རང་འཁྱིལ་རེད།
Shey yon ten tsho mo rang khyil rey
ནང་སློབ་བུ་སྟོང་གི་རྒྱན་ཆ་རེད།
Nang lob bu tong gi gyen cha rey
ཤེས་ཡོན་ཏན་མཚོ་མོ་རང་འཁྱིལ་རེད།
Shey yon ten tsho mo rang khyil rey
ནང་སློབ་བུ་སྟོང་གི་རྒྱན་ཆ་རེད།
Nang lob bu tong gi gyen cha rey
མཚན་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག
Tshen nyen drag gye pay ta shi shok

A naturally occuring ocean of knowledge
An ornament for his thousand disciples
A naturally occuring ocean of knowledge
An ornament for his thousand disciples
May there be the good fortune of his name spreading far and wide!


ཁྲ་ཆིལ་ལེ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་བོ།
Tra chil le kar tshog shar dra bo
དཔེ་བཞག་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རེད།
Pey shak na bho rig pun da rey
ཁྲ་ཆིལ་ལེ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་བོ།
Tra chil ley kar tshog shar dra bo
དཔེ་བཞག་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རེད།
Pey shak na bho rig pun da rey

Like heavenly lights, like the rising constellations
Such examples represent our Tibetan brothers and sisters
Like heavenly lights, like the rising constellations
Such examples represent our Tibetan brothers and sistersབློ་རིགས་པ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་རེད།
Lo rig pa kar tshog shar dra rey
ནང་མཐུན་སྒྲིལ་འོད་མདངས་རང་འགྲུབ་རེད།
Nang thun dril wo dang rang drub rey
བློ་རིགས་པ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་རེད།
Lo rig pa kar tshog shar dra rey
ནང་མཐུན་སྒྲིལ་འོད་མདངས་རང་འགྲུབ་རེད།
Nang thun dril wo dang rang drub rey
ལས་བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་བཀྲིས་ཤོག
Ley sam don drub pay ta shi shok

Their intelligence is like the rising constellations
Their unity is a natural radiance
Their intelligence is like the rising constellations
Their unity is a natural radiance
May there be the good fortune of their aims being accomplished!-Translated by Sherab