Sunday, September 28, 2014

'Snow' by Künga

གཞས། ཁ་བ།། 

Song: "Snow"

ལེན་མཁན། ཀུན་དགའ།། 

Singer: Künga

ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་འགྲོ་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi dro lam kag song
དྲིན་ཅན་ཕ་མ་གཉིས་ལ།།
Drin chen pha ma nyi la
དྲན་པའི་ཚིག་གསུམ་བསྐུར་ཡོད།།
Dren pay tshig sum kur yö

As the snow falls lower and lower
The path I tread is blocked off
For both of my kind parents
I pay homage in three lines of eulogy


ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་མཐོང་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi thong lam kag song
བརྩེ་ལྡན་གྲོགས་པོ་ཁྱེད་ལ།།
Tse den drok po khye la
སྙན་པའི་གཞས་ཞིག་བཏང་ཡོད།།
Nyen pay shey shik tang yö

As the snow falls lower and lower
The path I see is blocked off
For you, my loving friend,
I sing a song so sweet


དགུན་གྱི་དུས་སུ་ཕེབས་པའི།།
Gün gyi dü su pheb pay
ཁྲུང་ཁྲུང་ལྷོ་ལ་འཕུར་སོང།།
Trung trung lho la phur song
ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྒྱང་རིང་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་སོང།།
Gyang ring chok su shü song

Arriving in winter time
The cranes have flown south
My loving childhood friend
Has departed for a far-off land


ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་འགྲོ་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi dro lam kag song
དྲིན་ཅན་ཕ་མ་གཉིས་ལ།།
Drin chen pha ma nyi la
དྲན་པའི་ཚིག་གསུམ་བསྐུར་ཡོད།།
Dren pay tshig sum kur yö

As the snow falls lower and lower
The path I tread is blocked off
For both of my kind parents
I pay homage in three lines of eulogy


ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་མཐོང་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi thong lam kag song
བརྩེ་ལྡན་གྲོགས་པོ་ཁྱེད་ལ།།
Tse den drok po khye la
སྙན་པའི་གཞས་ཞིག་བཏང་ཡོད།།
Nyen pay shey shik tang yö

As the snow falls lower and lower
The path I see is blocked off
For you, my loving friend,
I sing a song so sweet


དགུན་གྱི་དུས་སུ་ཕེབས་པའི།།
Gün gyi dü su pheb pay
ཁྲུང་ཁྲུང་ལྷོ་ལ་འཕུར་སོང།།
Trung trung lho la phur song
ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྒྱང་རིང་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་སོང།།
Gyang ring chok su shü song

Arriving in winter time
The cranes have flown south
My loving childhood friend
Has departed for a far-off land


ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྒྱང་རིང་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་སོང།།
Gyang ring chok su shü song

My loving childhood friend
Has departed for a far-off land-Translated by Sherab 


Friday, September 26, 2014

"Loving Memory" by Lhündrub

གཞས། དྲན་གདུང། 

Song: "Loving Memory"

ལེན་མཁན། ལྷུན་གྲུབ། 

Singer: Lhündrub
བསིལ་ལྡན་གངས་རིའི་ཞིང་འདིར།
Sil den gang ri shing dir
འོད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་རྐང་གཅིག
Ö kyi drön me kang chig
དུས་ངན་མུན་པའི་ཀློང་ནས།
Dü ngen mün pay long ney
འདི་ལྟར་གཟིམ་པ་སྔ་སོང།
Di tar sim pa nga song

Here in this pure land of cool snow mountains
The sole wick of a bright lamp
Amidst the darkness of a wicked age
Has faded out so quickly

འགྲོ་མགོན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ།
Dro gön jam yang la ma
དད་འབང་སློབ་བུའི་གཙུག་རྒྱན།
De bang lob bhu tsuk gyen
ཁྱེད་སྐུ་ཉི་མ་སེར་པོ།
Kye ku nyi ma ser po
ཅིའི་ཕྱིར་ནུབ་རིར་ཡིབ་སོང།
Chi chir nub rir yib song

Protector of beings, guru Manjushri
The crown jewel of your faithful disciples
The golden sun of your appearance
Why has it set behind the western mountains?

དྲན་ནོ་བླ་མ་དྲན་ནོ།
Dren no la ma dren no
མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།
Khyen no la ma khyen no
ཉམ་ཐག་སློབ་བུ་ཡོངས་ལ།
Nyam thak lob bhu yong la
ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་རོགས།
Thuk jey chen gyi sik rok

I miss you guru, I miss you!
Think of me guru, think of me!
For all of your poor students
Please look upon us with your compassionate eye!

སྡུག་གི་མགོ་བོ་མི་ཐེག
Dug gi go wo mi thek
མིག་ཆུའི་གཙང་པོ་མི་ཆད།
Mig chü tsang po mi chey
སྡུག་འདི་གཅིག་ཐོག་གཉིས་བརྩེགས།
Dug di chig thok nyi tsek
སྐྱོ་བའི་ན་བུན་མི་དྭངས།
Kyo way na bün mi dang

We cannot bear this greatest of sufferings
We cannot end the stream of tears
Suffering after suffering piling up
A thick mist of sadness obscures [everything]

ཡང་སྤྲུལ་པདྨའི་སྡོང་བོ།
Yang drül pey may dong bo
འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འཁྲུངས་ཏེ།
Khor way dam ley trung tey
སྲིད་གསུམ་འཁྱམས་པའི་འགྲོ་རྣམས།
Si sum khyam pay dro nam
ཐར་བའི་གླིང་ལ་ཁྲིད་ཤོག
Thar way ling la tri shok

May the lotus stalk of your reincarnation
Arise from the muck of samsara;
May all beings who wander the three realms
Be led to the land of liberation

སྲིད་གསུམ་འཁྱམས་པའི་འགྲོ་རྣམས།
Si sum khyam pay dro nam
ཐར་བའི་གླིང་ལ་ཁྲིད་ཤོག
Thar way ling la tri shok

May all beings who wander the three realms
Be led to the land of liberation


Saturday, September 20, 2014

'Precious Masters of the Drikung Kagyü' by Phulchung Drölma

གཞས། འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ།།

Song: "Precious Masters of the Drikung Kagyü"

ལེན་མཁན། ཕུལ་བྱུང་སྒྲོལ་མ།། 

Singer: Phülchung Drölma
བརྒྱུད་པ་གཙང་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་བཟུང།།

Gyü pa tsang ma dor je chang ney sung
བཀའ་བབ་མན་ངག་དོན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
Ka bab men ngag dön gyü yi shin nor
དྲེི་མེད་ལུང་རྟོགས་ཉི་ཟླའི་འོད་རླབས་ཅན།།
Dri mey lung tok nyi day ö lab chen
འཛིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོའི་ཤིས་པ་སྩོལ།།
Jig ten sum gyi gön pö shi pa tsöl


A pure lineage that traces back to Vajradhara

A transmission of ultimate realization, a wish-fulfilling gem
Imbued with the sun and moon light of your immaculate texts and realization
Grant your auspicious protection for the three worlds


ཐུབ་བསྟན་གངས་རི་དཀར་པོའི་དབུ་རྩེ་རུ།།

Thub ten gang ri kar pö u tse ru
ལྔ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་གངས་སེང་བཞད་སྒྲ་ཡིས།།
Nga den gyel way gang seng she dra yi
བསྐལ་བཟང་སེང་ཕྲུག་དར་མའི་རྩེད་འཇོ་ཡིས།།
Kel sang seng thruk dar may tse jo yi
འགྲོ་ཁམས་དག་པའི་མིག་འབྱེད་འབྲི་གུང་པ།།
Dro kham dak pay mig je dri gung pa


At the heights of the snow mountains of the Buddha's teachings
With the roar of victorious snow lions who possess the five-fold [Mahāmudrā] [1]
And the amusement of their fortunate youthful lion cubs
[There are] Drikung masters who open our eyes to the purity of the world and its inhabitantsདགོངས་གཅིག་དགོངས་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྨད་དུ་བྱུང།།

Gong chig gong pay khye chö me du chung
གཤིས་དང་བབ་ཀྱིས་ངོ་བོ་གཅིག་དུ་འདུས།།
Shi dang bab kyi ngo wo chig du dü
རྣམ་དག་ཐུབ་གསུང་འཁོར་ལོ་འོད་པོ་ཆེ།།
Nam dak thub sung khor lo ö po che
རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ལ་བསྟོད་པ་བགྱི།།
Gyel wa dri gung pa la tö pa gyi


The incredible and special teaching of the single intention [2]

Unified into a single essence naturally and spontaneously
The great radiance of the wheel of the pure [dharma] taught by the Buddha
I praise the victorious Drikung masters


བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་བསྟན་ཕྲེང་བའི་ངོ་མཚར་ཕུལ།།

Ka gyü ser ten threng way ngon tshar phül
ཡང་དག་བསྟན་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག།
Yang dag ten dzin ge way she nyen chok
ཚུལ་ལྡན་འཚོ་དང་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།།
Tshül den tsho dang shuk pa tham chey la
བསྟོད་སྤྲིན་སྙན་པའི་རོལ་མོ་འདི་ནས་ཁྲོལ།།
Tö drin nyen pay röl mo di ney tröl


An eminent garland of golden teachings of the Kagyü lineage

The supreme spiritual guides perfectly holding the teachings
For all those who reside with such an honorable way of life
Clouds of praise here resound this beautiful song


Notes:

[1] The five-fold Mahāmudrā refers to a specific Mahāmudrā style of the Drikung tradition.
[2] The "Single Intention" refers to a specific doctrine of the Drikung lineage.


~Translated by Sherab


Wednesday, September 17, 2014

'Heart of the Nomad' by Lhari Gyado

གཞས། འབྲོག་པའི་སེམས་པ།།

Song: 'Heart of the Nomad'

གླུ་བ། ལྷ་རི་རྒྱ་རྡོ།།

Singer: Lhari Gyado

སོའོ་་་ཡ་ལ་ང་ཚོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལ།
So ya la nga tsho lung pay phu la
སོའོ་་་ཡ་ལ་ནག་ཆུང་ནོར་གྱི་གངས་བྱུང།
So ya la nag chung nor gyi kang chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་ནག་ཆུང་ནོར་གྱི་གངས་བྱུང།
So ya la nak chung nor gyi kang chung

So ya la, in the foothills of our land, 
So ya la, there appeared a snow of yaks
So ya la, there appeared a snow of yaks


སོའོ་་་ཡ་ལ་ནག་ཆུང་ནོར་གྱི་གངས་དུས།
So ya la nag chung nor gyi kang dü
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་དགའ་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa ga chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་སྐྱིད་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa kyi chung

So ya la, when the snow of yaks appeared, 
So ya la, the heart of the nomad was joyful! 
So ya la, the heart of the nomad was delighted!


སོའོ་་་ཡ་ལ་ང་ཚོ་ལུང་པའི་སྐེད་ལ།
So ya la nga tsho lung pay ke la
སོའོ་་་ཡ་ལ་གཡང་དཀར་ལུག་གི་གངས་བྱུང།
So ya la yang kar luk gi kang chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་གཡང་དཀར་ལུག་གི་གངས་བྱུང།
So ya la yang kar luk gi kang chung

So ya la, in the midst of our land, 
So ya la, there appeared a snow of sheep
So ya la, there appeared a snow of sheep


སོའོ་་་ཡ་ལ་གཡང་དཀར་ལུག་གི་གངས་དུས།
So ya la yang kar luk gi kang dü
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་དགའ་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa ga chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་སྐྱིད་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa kyi chung

So ya la, when the snow of sheep appeared, 
So ya la, the heart of the nomad was joyful! 
So ya la, the heart of the nomad was delighted!


སོའོ་་་ཡ་ལ་ང་ཚོ་ལུང་པའི་འདབ་ལ།
So ya la nga tsho lung pay dab la
སོའོ་་་ཡ་ལ་འདོ་བ་རྟ་ཕོའི་གངས་བྱུང།
So ya la do wa ta phö kang chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་འདོ་བ་རྟ་ཕོའི་གངས་བྱུང།
So ya la do wa ta phö kang chung

So ya la, on the outskirts of our land, 
So ya la, there appeared a snow of stallions
So ya la, there appeared a snow of stallions


སོའོ་་་ཡ་ལ་འདོ་བ་རྟ་ཕོའི་གངས་དུས།
So ya la do wa ta phö kang dü
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་དགའ་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa ga chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་སྐྱིད་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa kyi chung

So ya la, when the snow of stallions appeared, 
So ya la, the heart of the nomad was joyful! 
So ya la, the heart of the nomad was delighted!


སོའོ་་་ཡ་ལ་ང་ཚོ་ལུང་པའི་འདབ་ལ།
So ya la nga tsho lung pay dab la
སོའོ་་་ཡ་ལ་སྦྲ་ནག་གླིང་བཞི་ཕབ་ཡོད།
So ya la dra nak ling shi phab yö
སོའོ་་་ཡ་ལ་སྦྲ་ནག་གླིང་བཞི་ཕབ་ཡོད།
So ya la dra nak ling shi phab yö


So ya la, on the outskirts of our land, 
So ya la, the four-cornered black tents have descended 
So ya la, the four-cornered black tents have descended


སོའོ་་་ཡ་ལ་སྦྲ་ནག་གླིང་བཞི་ཕབ་དུས།
So ya la dra nak ling shi phab dü
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་དགའ་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa ga chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་སྐྱིད་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa kyi chung
སོའོ་་་ཡ་ལ་འབྲོག་པའི་སེམས་པ་སྐྱིད་བྱུང།
So ya la drok pay sem pa kyi chung


So ya la, when the four-cornered black tents descended, 
So ya la, the heart of the nomad was joyful! 
So ya la, the heart of the nomad was delighted! 
So ya la, the heart of the nomad was delighted! (Repeated)

Note: This is a great song for the unique manner in which it celebrates the way of life of the drokpa (i.e. the nomad). The song is pretty straight-forward as far as translating it is concerned, however the phrasing for the oft-repeated phrase "གི་གངས་བྱུང་" (gi kang chung) was difficult to render in English. After playing around with a couple of options, I have chose to translate it literally as "a snow of (something) appeared"; it is clear however that this is supposed to be a metaphor and so I think simply translating it literally will help the listener to connect more directly with the Tibetan manner of phrasing here.


-Translated by Sherab


Saturday, September 13, 2014

'Young Lion of the Himalayas' by Tsoyak

གཞས། ཧ་མ་ལའི་སེང་ཕྲུག། 

Song: "Young Lion of the Himalayas"

གཞས་མ། མཚོ་ཡག། 

Singer: Tsoyak

ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་བྱམས་བརྩེ་དང་སྦྲེལ་ནས།།
She rab kyi nam jö jam tse dang drel ney
མཐའ་མེད་ཀྱི་འགྲོ་ལ་ངེས་དོན་གྱི་བདེ་སྐྱིད།།
Tha mey kyi dro la ngey dön gyi de kyi
རྣམ་ཀུན་ཏུ་བསྩལ་མཁན་དགེ་སྦྱོང་གི་དཔའ་བོ།།
Nam kün tu tsel khen ge jong gi pa wo
འཛམ་གླིང་གི་ནོར་བུ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ།།
Dzam ling gi nor bu chub dün pa chen po

Combining wisdom and love
You are the ultimate joy for limitless beings
The one who bestows everything, you are the hero of the monastics
Jewel of the world, the great seventeenth

ཀརྨ་པ་་་རྣམ་འདྲེན་དྲུག་པ།།
Kar ma pa...Nam dren druk pa
མིག་མི་འཛུམ་པ།།
Mig mi dzum pa
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་རྣམ་སྦྲུལ་ལགས།།
Gyel dang gyel sey kün gyi nam drül la

Karmapa! The sixth buddha [1]
The one whose gaze is unblinking [2]
The emanation of all the buddhas and bodhisattvas

ཉམ་ཐག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐུགས་དབུས་སུ་འཆང་ནས།།
Nyam thak gi dug ngal thug ü su chang ney
འཚེ་མེད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རང་བཞིན་དུ་མངའ་བའི།།
Tshey mey kyi kün jö rang shin du nga way
རིས་མེད་དང་དྲང་བདེན་གཡོ་སྒྱུ་དང་མ་འདྲེས།།
Ri mey dang drang den yo gyu dang ma drey
རྟུལ་ཕོད་ཀྱི་དབང་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ།།
Tül phö kyi wang po chub dün pa chen po

Holding the suffering of the destitute in the center of your heart
Naturally mastering the conduct of non-violence
With truth, honesty, and impartiality never tainted by deceit
Courageous hero, the great seventeenth

ཀརྨ་པ་་་གངས་རིའི་དབུ་བླ།།
Kar ma pa...kang ri u la
ཁ་བའི་མགོན་པོ།།
Kha way gön po
ས་སྟེང་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་ལགས།།
Sa teng ten pa yong kyi nga dag la

Karmapa! Chief guru of the snow mountains
Protector of the snows
Master of all teachings upon the Earth

རང་ཚུགས་ཀྱི་གཤིས་ཀ་འབྲོང་རྒོད་བཞིན་བརྟན་ཅིང།།
Rang tshuk kyi shi ka drong gö shin ten ching
སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་དཔའ་ངར་རྒྱ་སྟག་ལས་བཙན་ཅིང།།
Nying tob kyi pa ngar gya tak ley tsen ching
དྲང་བདེན་གྱི་གཡུ་རལ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲེངས་མཁན།།
Drang den gyi yu rel kha ying su dreng khen
ཧི་མ་ལའི་སེང་ཕྲུག་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ།།
Hi ma lay seng thruk chub dün pa chen po

With a nature of independence steadfast as a wild yak
A mighty hero, more powerful than a tiger
Raising your turquoise mane of truth into the heavens
Young lion of the Himalayas, the great seventeenth

ཀརྨ་པ་་་བཙན་པོའི་རྒྱུད་འཛིན།།
Kar ma pa...tsen pö gyü dzin
ལ་རྒྱའི་དཔའ་བོ།།
La gyay pa wo
བསིལ་ལྡན་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྙིང་ནོར་ལགས།།
Sil den sa ya druk gi nying nor la

Karmapa, heir to the kings
Our prestigious hero
Heart jewel of six-million Tibetans

ཀརྨ་པ་་་བཙན་པོའི་རྒྱུད་འཛིན།།
Kar ma pa tsen pö gyü dzin
ལ་རྒྱའི་དཔའ་བོ།།
La gyay pa wo
བསིལ་ལྡན་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྙིང་ནོར་ལགས།།
Sil den sa ya druk gi nying nor la

Karmapa, heir to the kings
Our prestigious hero
Heart jewel of six-million Tibetans


Notes:
[1] The fifth buddha is said to be Maitreya, the future buddha as predicted by buddha Shakyamuni. Therefore, this line of praise is placing the Seventeenth Karmapa in a similar position to Maitreya and the buddhas that appear before him.
[2] This is an epithet for Avalokitesvara, of whom the Karmapas are said to be an emanation of.


-Translated by Sherab 


Thursday, September 11, 2014

'River's Tears' by Tenzin

གཞས། གཙང་པོའི་མིག་ཆུ།། 

Song: "River's Tears"

ལེན་མཁན། བསྟན་འཛིན།། 

Singer: Tenzin
ལྷ་སའི་ཕྱོགས་སུ་འབྱོར་དུས།།
Lha say chok su jor dü
གཙང་པོའི་ཁ་དོག་ཡལ་འདུག།
Tsang pö kha dok yel duk
ནང་གི་ཉི་མོ་ངེད་གཉིས།།
Nang gi nyi mo ngey nyi
སྐྱོ་བའི་སེམས་པ་གཅིག་རེད།།
Kyo way sem pa chik rey

As it heads towards Lhasa,
The beauty of the river has faded
Both I and the fish therein
Are one and the same in our sadness

ནང་གི་ཉི་མོ་ངེད་གཉིས།།
Nang gi nyi mo ngey nyi
སྐྱོ་བའི་སེམས་པ་གཅིག་རེད།།
Kyo way sem pa chik rey

Both I and the fish therein
Are one and the same in our sadness

གཙང་པོ་རྒྱང་ལ་བཞུར་རུང།།
Tsang po gyang la shur rung
ནག་ནོག་དྲི་མས་བསུབ་སོང།།
Nag nog dri mey sub song
ཆུ་མོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Chu mo kyo way mig chu
ང་ཡི་སེམས་ལ་ལྷུང་བྱུང།།
Nga yi sem la lhung chung

The water that drifts afar
Has been defaced by filth
The river's tears of sadness
Strike me deep within my heart

ཆུ་མོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Chu mo kyo way mig chu
ང་ཡི་སེམས་ལ་ལྷུང་བྱུང།།
Nga yi sem la lhung chung

The river's tears of sadness
Strike me deep within my heart

ཕྱི་ཡི་དགུན་རླུང་མ་ཡལ།།
Chi yi gün lung ma yel
ནང་གི་འཁྱག་རོམ་མ་ཞི།།
Nang gi khyak rom ma shi
གཙང་པོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Tsang po kyo way mig chu
འཛམ་གླིང་རྒྱང་ལ་བཞུར་སོང།།
Dzam ling gyang la shur song

Outside, the winds of winter persist
Inside, the ice is unabated
The river's tears of sadness
Drift far off into the world

གཙང་པོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Tsang po kyo way mig chu
འཛམ་གླིང་རྒྱང་ལ་བཞུར་སོང།།
Dzam ling gyang la shur song

The river's tears of sadness
Drift far off into the world

གཞས་ལ་རམ་འདེབས་མེད་པའི།།
She la ram deb mey pay
ང་དང་ཡར་ཀླུང་གཚང་པོར།།
Nga dang yar lung tsang por
ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཁྲེལ་མ་གནོང།།
Yab yum thuk trel ma nong
ཁ་བ་སེམས་ལ་བབས་ཡོད།།
Kha wa sem la bab yö

[Though] there is no one to join us in this song
Mother and Father, do not worry
For the Yarlung river and I...
For the snow has fallen in our hearts

ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཁྲེལ་མ་གནོང།།
Yab yum thuk trel ma nong
ཁ་བ་སེམས་ལ་བབས་ཡོད།།
Kha wa sem la bab yö

Mother and Father, do not worry
For the snow has fallen in our hearts


-Translated by Sherab