Saturday, September 20, 2014

'Precious Masters of the Drikung Kagyü' by Phulchung Drölma

གཞས། འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ།།

Song: "Precious Masters of the Drikung Kagyü"

ལེན་མཁན། ཕུལ་བྱུང་སྒྲོལ་མ།། 

Singer: Phülchung Drölma
བརྒྱུད་པ་གཙང་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་བཟུང།།

Gyü pa tsang ma dor je chang ney sung
བཀའ་བབ་མན་ངག་དོན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
Ka bab men ngag dön gyü yi shin nor
དྲེི་མེད་ལུང་རྟོགས་ཉི་ཟླའི་འོད་རླབས་ཅན།།
Dri mey lung tok nyi day ö lab chen
འཛིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོའི་ཤིས་པ་སྩོལ།།
Jig ten sum gyi gön pö shi pa tsöl


A pure lineage that traces back to Vajradhara

A transmission of ultimate realization, a wish-fulfilling gem
Imbued with the sun and moon light of your immaculate texts and realization
Grant your auspicious protection for the three worlds


ཐུབ་བསྟན་གངས་རི་དཀར་པོའི་དབུ་རྩེ་རུ།།

Thub ten gang ri kar pö u tse ru
ལྔ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་གངས་སེང་བཞད་སྒྲ་ཡིས།།
Nga den gyel way gang seng she dra yi
བསྐལ་བཟང་སེང་ཕྲུག་དར་མའི་རྩེད་འཇོ་ཡིས།།
Kel sang seng thruk dar may tse jo yi
འགྲོ་ཁམས་དག་པའི་མིག་འབྱེད་འབྲི་གུང་པ།།
Dro kham dak pay mig je dri gung pa


At the heights of the snow mountains of the Buddha's teachings
With the roar of victorious snow lions who possess the five-fold [Mahāmudrā] [1]
And the amusement of their fortunate youthful lion cubs
[There are] Drikung masters who open our eyes to the purity of the world and its inhabitantsདགོངས་གཅིག་དགོངས་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྨད་དུ་བྱུང།།

Gong chig gong pay khye chö me du chung
གཤིས་དང་བབ་ཀྱིས་ངོ་བོ་གཅིག་དུ་འདུས།།
Shi dang bab kyi ngo wo chig du dü
རྣམ་དག་ཐུབ་གསུང་འཁོར་ལོ་འོད་པོ་ཆེ།།
Nam dak thub sung khor lo ö po che
རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ལ་བསྟོད་པ་བགྱི།།
Gyel wa dri gung pa la tö pa gyi


The incredible and special teaching of the single intention [2]

Unified into a single essence naturally and spontaneously
The great radiance of the wheel of the pure [dharma] taught by the Buddha
I praise the victorious Drikung masters


བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་བསྟན་ཕྲེང་བའི་ངོ་མཚར་ཕུལ།།

Ka gyü ser ten threng way ngon tshar phül
ཡང་དག་བསྟན་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག།
Yang dag ten dzin ge way she nyen chok
ཚུལ་ལྡན་འཚོ་དང་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།།
Tshül den tsho dang shuk pa tham chey la
བསྟོད་སྤྲིན་སྙན་པའི་རོལ་མོ་འདི་ནས་ཁྲོལ།།
Tö drin nyen pay röl mo di ney tröl


An eminent garland of golden teachings of the Kagyü lineage

The supreme spiritual guides perfectly holding the teachings
For all those who reside with such an honorable way of life
Clouds of praise here resound this beautiful song


Notes:

[1] The five-fold Mahāmudrā refers to a specific Mahāmudrā style of the Drikung tradition.
[2] The "Single Intention" refers to a specific doctrine of the Drikung lineage.


~Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment