Friday, April 24, 2015

'Am I a Good Son or Not?' by Losel

གཞས། ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།། 
Song: “Am I a Good Son or Not?”
གཞས་པ། བློ་གསལ།། 
Singer: Losel

ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
དྲིན་ཕ་མའི་རྩིབ་ཀི་བུ་ཆུང་བཟང།།
Drin pha may tsib ki bhu chung sang
ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ཟས་ཞིམ་པོ་ཡོད་ཚད་ཕ་མར་སྟེར།།
Sey shim bo yö tshey pha mar ter

Am I a good son or not?
I am a good son for my kind parents
Am I a good son or not?
I offer all of the best food I have to my parents

དྲིན་ཕ་མ་རྒས་ཀི་ལག་རྟེན་ཡིན།།
Drin pha ma gey ki lag ten yin
ཧེ་་་ཧེ་་་ལག་རྟེན་ཡིན།།
Hey hey lag ten yin

I am the support for my kind elderly parents
Hey! Hey! I am their support

ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ནང་ཕུ་ནུའི་གྲལ་གི་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nang phu nue drel gi bhu chung sang
ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ནང་ཕུ་ནུ་ཁ་མཐུན་གྲོས་འགྲིག་ཡིན།།
Nang phu nu kha thun drö drig yin

Am I a good young man or not?
I am good to my younger siblings
Am I a good young man or not?
I am the one who unites my siblings with my counsel

ང་བུ་ཆུང་ཕུ་ནུའི་སྲོག་ཤིང་ཡིན།།
Nga bhu chung phu nue sog shing yin
ཧེ་་་ཧེ་་་སྲོག་ཤིང་ཡིན།།
Hey hey sog shing yin

I, just a young man, am my siblings’ life-tree
Hey! Hey! I’m their life-tree

ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ཕྱི་སྡེ་བའི་སྡུན་གི་བུ་ཆུང་བཟང།།
Chi de way dun gi bhu chung sang
ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
རྒན་བརྩི་བཀུར་གཞོན་ལ་བྱམས་སྐྱོང་ཡོད།།
Gen tsi kur shön la jam kyong yö

Am I a good young man or not?
I am good to my community
Am I a good young man or not?
I respect my elders and care for the young

བཟང་ཡ་རབས་སྤྱོད་པའི་སྣེ་ཁྲིད་ཡིན།།
Sang ya rab jö pay ne tri yin
ཧེ་་་ཧེ་་་སྣེ་ཁྲིད་ཡིན།།

I am an example for noble conduct

Hey! Hey! I am such an example


-Translated by Sherab

Tuesday, April 14, 2015

“Song of the Nomad” by Jigme Namgyal

གཞས། འབྲོག་པའི་གླུ་གཞས། 
Song: “Song of the Nomad”
གཞས་པ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། 
Singer: Jigme Namgyal

ང་ལ་དགའ་བའི་གྲོགས་གཅིག་འུར་རྡོ་ཡོད།
Nga la ga way drok chig ur do yö
ཡངས་ལ་རྩྭ་ཐང་ཡང་ཡང་སྐོར་དགོས་ཡོད།
Yang la tsa thang yang yang kor gö yö
ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སྡོད་བྱེད།
Khyö dang nga nyi nyam dro nyam dö jey
ཕྱུགས་དང་དཀར་ནག་ཤ་ཤེད་ལེགས་པོ་འཚོ།
Chug dang kar nag sha shey leg po tsho

I have a single dear friend, my sling
Whom I must travel all across the vast plains with
You and I, we go together and we stay together
Looking after healthy livestock with coats both black and white

ང་ལ་དགའ་བའི་གྲོགས་གཅིག་གླིང་བུ་ཡོད།
Nga la ga way drok chig ling bu yö
ཡངས་ལ་རྩྭ་ཐང་ཡང་ཡང་སྐོར་དགོས་ཡོད།
Yang la tsa thang yang yang kor gö yö
ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སྡོད་བྱེད།
Khyö dang nga nyi nyam dro nyam dö jey
སྐྱིད་དང་གླུ་དབྱངས་རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་ཁྱབ།
Kyi dang lu yang tsa thang teng du khyab

I have a single dear friend, my flute
Whom I must travel all across the vast plains with
You and I, we go together and we stay together
Resounding a joyful melody across the plains

ང་ལ་དགའ་བའི་རོགས་གཅིག་ཆུང་འདྲིས་ཡོད།
Nga la ga way rok chig chung dri yö
ཡངས་ལ་རྩྭ་ཐང་ཡང་ཡང་སྐོར་དགོས་ཡོད།
Yang la tsa thang yang yang kor gö yö
ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སྡོད་བྱེད།
Khyö dang nga nyi nyam dro nyam dö jey
དབུལ་དང་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱེད།
Ül dang chug gyur yong way bey tsön jey

I have a single dear friend, my childhood friend
Whom I must travel all across the vast plains with
You and I, we go together and we stay together
Striving to improve our fortune


Vocab:                               
ང་ I/me. Pronunciation: “Nga”; Wylie: nga
རྩྭ་ཐང་ Plain/grassland. Pronunciation: “Tsa tang”; Wylie: rtsa thang
ཁྱོད་ You (informal). Pronunciation: “Khyö”; Wylie: khyod
གླིང་བུ་ Flute. Pronunciation: “Ling boo”; Wylie: gling bu

ཆུང་འདྲིས་ Childhood friend. Pronunciation: “Choong dree”; Wylie: chung ‘dris


-translated by Sherab

Monday, April 13, 2015

"It's Karma!" by Wangdak Dorjee

གཞས། ལས་རེད། 
Song: “It’s Karma!”
གཞས་པ། དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ། 
Singer: Wangdak Dorjee

ལས་ལས་ལས་ཟེར་བ་དེ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་འདུག
Ley ley ley ser wa dey khyen tshar shig duk
བརྩེ་དུང་བརྩེ་དུང་བརྩེ་དུང་ཟེར་བ་དེ་ནི་མགོ་ན་ཡ་ཞིག་འདུག
Tsey dung tsey dung tsey dung ser wa dey ni go nay a shik duk
ཐུག་ཐུག་ཐུག་བསམ་ཀྱང་ཐུག་གི་མི་འདུག
Thuk thuk thuk sam kyang thuk gi min duk
དྲན་དྲན་དྲན་བསམ་ཀྱང་དྲན་གི་མི་འདུག
Dren dren dren sam kyang dren gi min duk

We talk about, “Karma! Karma! Karma!”, it’s something so strange
We talk about, “Love! Love! Love!”, it causes such headache
We think, “We’ll meet, meet, meet!”, but we don’t get to
We think ,“They’ll miss, miss, miss me!”, but they don’t

རག་རག་རག་བསམ་ཀྱང་རག་གི་མི་འདུག
Rag rag rag sam kyang rag gi min duk
ཡོང་ཡོང་ཡོང་བསམ་ཀྱང་ཡོང་གི་མི་འདུག
Yong yong yong sam kyang yong gi min duk
འཆམ་འཆམ་འཆམ་བསམ་ཀྱང་འཆམ་གི་མི་འདུག
Cham cham cham sam kyang cham gi min duk
འཁྲུག་འཁྲུག་འཁྲུག་བསམ་ཀྱང་འཆམ་བསྡད་ཀྱི།
Truk truk truk sam kyang cham dey kyi

We think, “I’ll get, get, get it!”, but we don’t
We think, “It’ll come, come, come!”, but it doesn’t
We think, “We’ll get, get, get along!”, but we don’t
We think, “We’ll fight, fight, fight!”, but then it’s all good

འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag
འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag

All this is karma!
All this is karma!

ལས་ལས་ལས་ཟེར་བ་དེ་ཡ་མཚན་ཞིག་འདུག
Ley ley ley ser wa dey yam tshen shik duk
མི་ཚེ་མི་ཚེ་མི་ཚེ་ཟེར་བ་དེ་ནི་དཀའ་ལས་ཤིག་འདུག
Mi tshey mi tshey mi tshey ser wa dey ni ka ley shik duk
འཇོན་འཇོན་འཇོན་བསམ་ཀྱང་འཇོན་གི་མིི་འདུག
Jön jön jön sam kyang jön gi min duk
ཤེས་ཤེས་ཤེས་བསམ་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག
Shey shey shey sam kyang shey kyi min duk

We talk about, “Karma! Karma! Karma!”, it’s something quite remarkable
We talk about, “Life! Life! Life!”, it’s something quite hard
We think, “I can, can, can!”, but we can’t
We think, “I know, know, know!”, but we don’t

རེད་རེད་རེད་བསམ་ཀྱང་རེད་ཀྱི་མི་འདུག
Rey rey rey sam kyang rey kyi min duk
ཆོག་ཆོག་ཆོག་བསམ་ཀྱང་ཆོག་གི་མི་འདུག
Chog chog chog sam kyang chog gi min duk
འགྲིག་འགྲིག་འགྲིག་བསམ་ཀྱང་འགྲིག་གི་མི་འདུག
Drig drig drig sam kyang drig gi min duk
ནོར་ནོར་ནོར་བསམ་ཀྱང་འགྲིག་བསྡད་ཀྱི།
Nor nor nor sam kyang drig dey kyi

We think, “Yes! Yes! Yes!”, but nope
We think, “It’s enough, enough, enough!”, but it’s not
We think, “It’s fine, fine, fine!”, but it’s not
We think, “It’s wrong, wrong, wrong!”, but it’s alright

འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag
འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag

All this is karma!
All this is karma!

(Repeat from beginning)


Vocabulary:

ལས་ Karma. Pronunciation: “Ley”; Wylie: las
བརྩེ་དུང་ Love. Pronunciation: “Tsey doong”; Wylie: brste dung
ཚང་མ་ All/everything. Pronunciation: “Tsang ma”; Wylie: tshang ma
མི་ཚེ་ (Human) life/lifetime. Pronunciation: “Mee tsey”; Wylie: mi tshe

རེད་ Is/are/yes. Pronunciation: “Rey”; Wylie: red

Friday, April 3, 2015

"Cause and Effect" by Drölma Kyabགཞས། རྒྱུ་འབྲས། 
Song: "Cause and Effect"


གཞས་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱབས། 

Singer: Drölma Kyab


རང་རང་ལས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མ་ཡི་འཇིག་རྟེན།།
Rang rang ley kyi drub pay gyu ma yi jig ten
དགེ་སྡིག་རྣམ་སྨིན་ལྡོག་ཐབས་བྲལ་བ་ཡི་ཆོས་ཉིད།།
Ge dig nam min dog thab dral wa yi chö nyi
དཀར་པོ་རྒྱུ་ཡིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་ལ།།
Kar po gyu yi tab pay sa bön la
ལུས་སེམས་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང།།
Lü sem de wa kye pay dre bu jung

This illusory world established by each individual's karma
The truth is that there's no way to avoid the ripening of our vice and virtue;
Based on seeds that are planted by pure causes
The effect occurs, producing physical and mental wellness

རྒྱུ་འབྲས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས།།
Gyu drey ney lug tog pay she rab kyi jen gyi
རང་སེམས་དཀར་པོའི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་གཏོད།།
Rang sem kar pö lo na chö la tö
སྐྱབས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ།།
Kyab lu mey kön chog sum po
ཉམ་ཐག་འགྲོ་ལ་ལམ་སྟོན་མཛོད་ཅིག།
Nyam thag dro la lam tön dzö chig

With the eye of wisdom that realizes the reality of cause and effect
Focus your pure minds on the dharma
Oh Three Jewels, our unfailing refuges,
Please show suffering beings the way!

རང་རང་ལས་ཀྱིས་བསགས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལུས་ཕུང།།
Rang rang ley kyi sag pay sag chey kyi lü phung
སྐྱེ་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་འཁོར་བ་ཡི་གནས་ལུགས།།
Kye chi dug ngal na tsog khor wa yi ney lug
ནག་པོ་རྒྱུ་ཡིས་བསྐྲུན་པའི་ལས་སྣང་ལ།།
Nag po gyu yi trun pay ley nang la
འཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང།།
Jig trag dug ngal kye pay drey bu jung

The impure physical aggregates brought about by each individual's karma
Their nature is samsara, the various sufferings of birth and death;
Based on karmic experience produced by impure causes
Their effects occur, producing fear and suffering

རྒྱུ་འབྲས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས།།
Gyu drey ney lug tog pay jang jub kyi sem kyi
རང་སེམས་སྨྱོན་པའི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་གཏོད།།
Rang sem nyön pay lo na chö la tö
སྐྱབས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ།།
Kyab lu mey kön chog sum po
ཉམ་ཐག་འགྲོ་ལ་ལམ་སྟོན་མཛོད་ཅིག།
Nyam thag dro la lam tön dzö chig

With the mind of enlightenment realizing the reality of cause and effect
Focus your frantic minds on the dharma
Oh Three Jewels, our unfailing refuges,
Please show suffering beings the way!


Vocab:
དཀར་པོ་ White (often has connotation of purity). Pronunciation: "Kar po"; Wylie: dkar po
སེམས་ Mind/consciousness/heart (eg. as in the phrase "good heart"). Pronunciation: Sem; Wyile: sems
འབྲས་བུ་ Result/effect/fruition. Pronunciation: "Drey boo". Wylie: 'bras bu
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ The Three Jewels (i.e. Buddha, Dharma, and Sangha) lit. means "the Three Rare and Supreme Ones"; often used colloquially to mean "I swear!". Pronunciation: "Kön chog soom"; Wylie: dkon mchog gsum
སྡུག་བསྔལ་ Suffering/anguish/pain. Pronunciation: "Doog ngal" or "Doog ngel"; Wylie: sdug bsngal
ནག་པོ་ Black (often has connotation of impurity). Pronunciation: "Nag po"; Wyile: nag po
འཁོར་བ་ Samsara/Cyclic Existence. Pronunciation: "Khor wa"; Wylie: 'khor ba

Translated by Sherab