Friday, April 24, 2015

'Am I a Good Son or Not?' by Losel

གཞས། ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།། 
Song: “Am I a Good Son or Not?”
གཞས་པ། བློ་གསལ།། 
Singer: Losel

ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
དྲིན་ཕ་མའི་རྩིབ་ཀི་བུ་ཆུང་བཟང།།
Drin pha may tsib ki bhu chung sang
ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ཟས་ཞིམ་པོ་ཡོད་ཚད་ཕ་མར་སྟེར།།
Sey shim bo yö tshey pha mar ter

Am I a good son or not?
I am a good son for my kind parents
Am I a good son or not?
I offer all of the best food I have to my parents

དྲིན་ཕ་མ་རྒས་ཀི་ལག་རྟེན་ཡིན།།
Drin pha ma gey ki lag ten yin
ཧེ་་་ཧེ་་་ལག་རྟེན་ཡིན།།
Hey hey lag ten yin

I am the support for my kind elderly parents
Hey! Hey! I am their support

ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ནང་ཕུ་ནུའི་གྲལ་གི་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nang phu nue drel gi bhu chung sang
ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ནང་ཕུ་ནུ་ཁ་མཐུན་གྲོས་འགྲིག་ཡིན།།
Nang phu nu kha thun drö drig yin

Am I a good young man or not?
I am good to my younger siblings
Am I a good young man or not?
I am the one who unites my siblings with my counsel

ང་བུ་ཆུང་ཕུ་ནུའི་སྲོག་ཤིང་ཡིན།།
Nga bhu chung phu nue sog shing yin
ཧེ་་་ཧེ་་་སྲོག་ཤིང་ཡིན།།
Hey hey sog shing yin

I, just a young man, am my siblings’ life-tree
Hey! Hey! I’m their life-tree

ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
ཕྱི་སྡེ་བའི་སྡུན་གི་བུ་ཆུང་བཟང།།
Chi de way dun gi bhu chung sang
ང་བུ་ཆུང་མི་བཟང་བུ་ཆུང་བཟང།།
Nga bhu chung mi sang bhu chung sang
རྒན་བརྩི་བཀུར་གཞོན་ལ་བྱམས་སྐྱོང་ཡོད།།
Gen tsi kur shön la jam kyong yö

Am I a good young man or not?
I am good to my community
Am I a good young man or not?
I respect my elders and care for the young

བཟང་ཡ་རབས་སྤྱོད་པའི་སྣེ་ཁྲིད་ཡིན།།
Sang ya rab jö pay ne tri yin
ཧེ་་་ཧེ་་་སྣེ་ཁྲིད་ཡིན།།

I am an example for noble conduct

Hey! Hey! I am such an example


-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment