Monday, April 13, 2015

"It's Karma!" by Wangdak Dorjee

གཞས། ལས་རེད། 
Song: “It’s Karma!”
གཞས་པ། དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ། 
Singer: Wangdak Dorjee

ལས་ལས་ལས་ཟེར་བ་དེ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་འདུག
Ley ley ley ser wa dey khyen tshar shig duk
བརྩེ་དུང་བརྩེ་དུང་བརྩེ་དུང་ཟེར་བ་དེ་ནི་མགོ་ན་ཡ་ཞིག་འདུག
Tsey dung tsey dung tsey dung ser wa dey ni go nay a shik duk
ཐུག་ཐུག་ཐུག་བསམ་ཀྱང་ཐུག་གི་མི་འདུག
Thuk thuk thuk sam kyang thuk gi min duk
དྲན་དྲན་དྲན་བསམ་ཀྱང་དྲན་གི་མི་འདུག
Dren dren dren sam kyang dren gi min duk

We talk about, “Karma! Karma! Karma!”, it’s something so strange
We talk about, “Love! Love! Love!”, it causes such headache
We think, “We’ll meet, meet, meet!”, but we don’t get to
We think ,“They’ll miss, miss, miss me!”, but they don’t

རག་རག་རག་བསམ་ཀྱང་རག་གི་མི་འདུག
Rag rag rag sam kyang rag gi min duk
ཡོང་ཡོང་ཡོང་བསམ་ཀྱང་ཡོང་གི་མི་འདུག
Yong yong yong sam kyang yong gi min duk
འཆམ་འཆམ་འཆམ་བསམ་ཀྱང་འཆམ་གི་མི་འདུག
Cham cham cham sam kyang cham gi min duk
འཁྲུག་འཁྲུག་འཁྲུག་བསམ་ཀྱང་འཆམ་བསྡད་ཀྱི།
Truk truk truk sam kyang cham dey kyi

We think, “I’ll get, get, get it!”, but we don’t
We think, “It’ll come, come, come!”, but it doesn’t
We think, “We’ll get, get, get along!”, but we don’t
We think, “We’ll fight, fight, fight!”, but then it’s all good

འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag
འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag

All this is karma!
All this is karma!

ལས་ལས་ལས་ཟེར་བ་དེ་ཡ་མཚན་ཞིག་འདུག
Ley ley ley ser wa dey yam tshen shik duk
མི་ཚེ་མི་ཚེ་མི་ཚེ་ཟེར་བ་དེ་ནི་དཀའ་ལས་ཤིག་འདུག
Mi tshey mi tshey mi tshey ser wa dey ni ka ley shik duk
འཇོན་འཇོན་འཇོན་བསམ་ཀྱང་འཇོན་གི་མིི་འདུག
Jön jön jön sam kyang jön gi min duk
ཤེས་ཤེས་ཤེས་བསམ་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག
Shey shey shey sam kyang shey kyi min duk

We talk about, “Karma! Karma! Karma!”, it’s something quite remarkable
We talk about, “Life! Life! Life!”, it’s something quite hard
We think, “I can, can, can!”, but we can’t
We think, “I know, know, know!”, but we don’t

རེད་རེད་རེད་བསམ་ཀྱང་རེད་ཀྱི་མི་འདུག
Rey rey rey sam kyang rey kyi min duk
ཆོག་ཆོག་ཆོག་བསམ་ཀྱང་ཆོག་གི་མི་འདུག
Chog chog chog sam kyang chog gi min duk
འགྲིག་འགྲིག་འགྲིག་བསམ་ཀྱང་འགྲིག་གི་མི་འདུག
Drig drig drig sam kyang drig gi min duk
ནོར་ནོར་ནོར་བསམ་ཀྱང་འགྲིག་བསྡད་ཀྱི།
Nor nor nor sam kyang drig dey kyi

We think, “Yes! Yes! Yes!”, but nope
We think, “It’s enough, enough, enough!”, but it’s not
We think, “It’s fine, fine, fine!”, but it’s not
We think, “It’s wrong, wrong, wrong!”, but it’s alright

འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag
འདི་ཚང་མ་ལས་རེད་བཞག
Di tshang ma ley rey shag

All this is karma!
All this is karma!

(Repeat from beginning)


Vocabulary:

ལས་ Karma. Pronunciation: “Ley”; Wylie: las
བརྩེ་དུང་ Love. Pronunciation: “Tsey doong”; Wylie: brste dung
ཚང་མ་ All/everything. Pronunciation: “Tsang ma”; Wylie: tshang ma
མི་ཚེ་ (Human) life/lifetime. Pronunciation: “Mee tsey”; Wylie: mi tshe

རེད་ Is/are/yes. Pronunciation: “Rey”; Wylie: red

2 comments:

  1. wow , u did well. thanks for then nice translation

    ReplyDelete
  2. wow , u did well. thanks for then nice translation

    ReplyDelete