Tuesday, April 14, 2015

“Song of the Nomad” by Jigme Namgyal

གཞས། འབྲོག་པའི་གླུ་གཞས། 
Song: “Song of the Nomad”
གཞས་པ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། 
Singer: Jigme Namgyal

ང་ལ་དགའ་བའི་གྲོགས་གཅིག་འུར་རྡོ་ཡོད།
Nga la ga way drok chig ur do yö
ཡངས་ལ་རྩྭ་ཐང་ཡང་ཡང་སྐོར་དགོས་ཡོད།
Yang la tsa thang yang yang kor gö yö
ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སྡོད་བྱེད།
Khyö dang nga nyi nyam dro nyam dö jey
ཕྱུགས་དང་དཀར་ནག་ཤ་ཤེད་ལེགས་པོ་འཚོ།
Chug dang kar nag sha shey leg po tsho

I have a single dear friend, my sling
Whom I must travel all across the vast plains with
You and I, we go together and we stay together
Looking after healthy livestock with coats both black and white

ང་ལ་དགའ་བའི་གྲོགས་གཅིག་གླིང་བུ་ཡོད།
Nga la ga way drok chig ling bu yö
ཡངས་ལ་རྩྭ་ཐང་ཡང་ཡང་སྐོར་དགོས་ཡོད།
Yang la tsa thang yang yang kor gö yö
ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སྡོད་བྱེད།
Khyö dang nga nyi nyam dro nyam dö jey
སྐྱིད་དང་གླུ་དབྱངས་རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་ཁྱབ།
Kyi dang lu yang tsa thang teng du khyab

I have a single dear friend, my flute
Whom I must travel all across the vast plains with
You and I, we go together and we stay together
Resounding a joyful melody across the plains

ང་ལ་དགའ་བའི་རོགས་གཅིག་ཆུང་འདྲིས་ཡོད།
Nga la ga way rok chig chung dri yö
ཡངས་ལ་རྩྭ་ཐང་ཡང་ཡང་སྐོར་དགོས་ཡོད།
Yang la tsa thang yang yang kor gö yö
ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སྡོད་བྱེད།
Khyö dang nga nyi nyam dro nyam dö jey
དབུལ་དང་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱེད།
Ül dang chug gyur yong way bey tsön jey

I have a single dear friend, my childhood friend
Whom I must travel all across the vast plains with
You and I, we go together and we stay together
Striving to improve our fortune


Vocab:                               
ང་ I/me. Pronunciation: “Nga”; Wylie: nga
རྩྭ་ཐང་ Plain/grassland. Pronunciation: “Tsa tang”; Wylie: rtsa thang
ཁྱོད་ You (informal). Pronunciation: “Khyö”; Wylie: khyod
གླིང་བུ་ Flute. Pronunciation: “Ling boo”; Wylie: gling bu

ཆུང་འདྲིས་ Childhood friend. Pronunciation: “Choong dree”; Wylie: chung ‘dris


-translated by Sherab

No comments:

Post a Comment