Friday, January 30, 2015

"Auspicious Verses of Prayer" by Ye Wangdrag Dorje


གཞས། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ཚིག
Song: "Auspicious Verses of Prayer"
གཞས་པ། གཡས་དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ།
Singer: Ye Wangdrag Dorje

བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་བོད་ལ་ཤར་བར་ཤོག
Ta shi nyi ma bhö la shar war shok
སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
སྐྱབས་མགོན་བོད་ལ་མྱུར་ཕེབས་ནས།
Kyab gön bho la nyur pheb ney
སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
དམ་ཆོས་ཀྱི་གསུང་དབྱངས་འབྱོན་པར་སྨོན།
Dam chö kyi sung yang jön par mön

May the auspicious sun arise in Tibet
Oh such a lovely song
I pray that the protector and refuge may swiftly arrive there
Oh such a lovely song
And may the melody of his sacred teachings appear

སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
དམ་ཆོས་ཀྱི་གསུང་དབྱངས་འབྱོན་པར་སྨོན།
Dam chö kyi sung yang jön par mön

Oh such a lovely song
May the melody of his sacred teachings appear

བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་བོད་ལ་ཤར་བར་ཤོག
Ta shi nyi ma bhö la shar war shok
སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ལྷན་འཛོམས་ནས།
Shi jey bhö mi lhen dzom ney
སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ཕ་གཞིས་འཛིན་པར་སྨོན།
Gang jong kyi pha shi dzin par mön

May the auspicious sun arise in Tibet
Oh such a lovely song
I pray that Tibetans near and afar may come together
Oh such a lovely song
And may they embrace the snowland of their forefathers

སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ཕ་གཞིས་འཛིན་པར་སྨོན།
Gang jong kyi pha shi dzin par mön

Oh such a lovely song
May they embrace the snowland of their forefathers

བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་བོད་ལ་ཤར་བར་ཤོག
Ta shi nyi ma bhö la shar war shok
སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
བོད་མིའི་བསམ་དོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས།
Bhö mi sam dön drub gyur ney
སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རོལ་བར་སྨོན།
De kyi pel la röl war mön

May the auspicious sun arise in Tibet
Oh such a lovely song
I pray that once the Tibetans' aims are accomplished
Oh such a lovely song
May they revel in a joy and well-being oh so splendid

སོ་་་གཞས་ར་ཁྲ་མོ།
So shey ra tra mo
བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རོལ་བར་སྨོན།
De kyi pel la röl war mön

Oh such a lovely song
May they revel in a joy and well-being oh so splendid

-Translated by Sherab

Saturday, January 10, 2015

"Snowflakes of the Snow White Heart" by Drolma Choezom

གངས་དཀར་སེམས་ཀྱི་ཐིགས་པ། །

Snowflakes of the Snow White Heart

ཚིག        ཀ༔སྤྲུལ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།
ལེན་མཁན།           སྒྲོལ་མ་ཆོས་འཛོམས།

Lyrics: Tsultrim Tenzin, the Tulku from Katok
Singer: Drolma Choezomའཛམ་གླིང་ཡང་རྩེའི་སྟེང་ན། །
ཕ་ས་གཟུང་བའི་མི་རིགས། །
གདོང་དམར་གངས་ཅན་བོད་པ། །
གླུ་ལ་དར་ཅིག་གསོན་དང་། །
གླུ་ལ་དར་ཅིག་གསོན་དང་། །

On the very top of the earth,
A race that upholds their fatherland -
The red-faced snowy Tibetans.
For just a moment, listen to this song.
For just a moment, listen to this song.

འཇིག་རྟེན་མི་ཚོགས་ཁྲོད་ན། །
ང་ཚོ་ཁྲག་རྒྱན་གཅིག་རེད། །
སྐྱེ་ཤི་མཉམ་དུ་མེད་ཀྱང་། །
སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་ཏུ་འགྲོ་དགོས། །
སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་ཏུ་འགྲོ་དགོས། །

Amidst the masses of this world,
Our blood is an ornament.
Though birth and death are in unison
Joy and sorrow need to go as one
Joy and sorrow need to go as one

མི་རིགས་གཅིག་གི་ནང་དུ། །
ཆོལ་གསུམ་བཟང་ངན་མ་གླེང་། །
སྟོན་ཕ་གཅིག་གི་ཆོས་ལ། །
གྲུབ་མཐའ་བཟང་ངན་མ་རྩོད། །
གྲུབ་མཐའ་བཟང་ངན་མ་རྩོད། །

Within a single race,
Do not speak of the three provinces as better or worse.
In the dharma of the single teacher,
Do not debate the tenet systems as better or worse.
Do not debate the tenet systems as better or worse.

རིགས་མཐུན་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ། །
མེས་པོའ་ཁྲེལ་གཞུང་བསྐྱངས་ཏེ། །
ཡ་རབ་གཤིས་དྲང་ངང་ནས། །
སྤུན་ཟླའི་སྤྱི་སེམས་མ་བརྗེད། །
སྤུན་ཟླའི་སྤྱི་སེམས་མ་བརྗེད། །
སྤུན་ཟླའི་སྤྱི་སེམས་མ་བརྗེད། །
སྤུན་ཟླའི་སྤྱི་སེམས་མ་བརྗེད། །

Relatives in harmony with their ethnicity
Protecting the traditions of the ancestors
In a state of honesty and a polite disposition
Do not forget the collective mind of your relatives
Do not forget the collective mind of your relatives
Do not forget the collective mind of your relatives


-Translated by Lobsang

Tuesday, January 6, 2015

"My Girl Tsering Drölma" by Ye Wangdrak Dorje

གཞས། བུ་མོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།།

Song: "My Girl Tsering Drölma"

གཞས་པ། གཡས་དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ།།

Singer: Ye Wangdrak Dorje
ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
སེམས་ཀྱི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Sem kyi bhu mo tshe ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་རྨི་ལམ་གྱི་ལྷ་མོ།
Khye ni bhu ngay mi lam gyi lha mo
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་སེམས་ནང་གི་མཛའ་མོ།
Khye ni bhu ngay sem nang gi dza mo

Hey! Hey! Girl!
The girl of my heart, Tsering Drolma
You are the goddess of my dreams
You are the girl within my heart


བུ་ཆུང་ང་ཡི་སེམས་པའི་ནང་ལ།
Bhu chung nga yi sem pay nang la
བུ་མོ་ཁྱེད་ལས་ཡན་ཞིག་སུ་ཡང་མེད།
Bhu mo khye ley yen shig su yang mey

Within my heart
Girl, there is no one other than you


ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
བུ་ངའི་སྙིང་སྡུག་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Bhu ngay nying duk tshey ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་མཚན་མོ་ཡི་རྨི་ལམ།
Khye ni bhu ngay tshen mo yi mi lam
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་ཉིན་མོ་ཡི་རེ་བ།
Khye ni bhu ngay nyin mo yi rey wa

Hey! Hey! Girl!
My sweetheart Tsering Drolma
You are my night-time dream
You are my daytime hope


བུ་ཆུང་ང་ཡི་རེ་སྒུག་ཁྲོད་ནས།
Bhu chung nga yi re gug trö ney
བུ་མོ་ཁྱེད་དང་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ན་འདོད།
Bhu mo khye dang nyam dzom chung na dö

As I wait in expectation
I just wish to meet up with you


(Last section repeated)

ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
བུ་ངའི་སེམས་རྟེན་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Bhu ngay sem ten tshe ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་བརྩེ་བ་ཡི་བདག་མོ།
Khye ni bhu ngay tse wa yi dag mo
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ།
Khye ni bhu ngay de kyi kyi tsa wa

Hey! Hey! Girl!
The keepsake of my heart, Tsering Drolma
You are the lady sovereign of my love
You are the foundation of my joy

བུ་ཆུང་ང་ཡི་མི་ཚེའི་ནང་ལ།
Bhu chung nga yi mi tshey nang la
བུ་མོ་ཁྱེད་ངའི་སེམས་ཀྱི་བརྟེན་ས་ཡིན།
Bhu mo khye ngay sem kyi ten sa yin

Throughout my life
Girl, you are where my heart finds strength


ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
བུ་ངའི་སྙིང་སྡུག་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Bhu ngay nying duk tshey ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་མཚན་མོ་ཡི་རྨི་ལམ།
Khye ni bhu ngay tshen mo yi mi lam
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་ཉིན་མོ་ཡི་རེ་བ།
Khye ni bhu ngay nyin mo yi rey wa

Hey! Hey! Girl!
My sweetheart Tsering Drolma
You are my night-time dream
You are my daytime hope-Translated by Sherab


Friday, January 2, 2015

"The Eastern Throne & Canopy, The Sun" by Tashi Yudon

གཞས། ཤར་གྱི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ།།

Song: "The Eastern Throne & Canopy, The Sun"

གཞས་མ། བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོན།།

Singer: Tashi Yudon
ཤར་ཕྱོགས་(ཡ་ལ་)ཤར་ནས་(ཡ་ལ་)ཤར་བའི་རེད་(ལོ)།
Shar chok (ya la) shar ney (ya la) shar way rey (lo)
ཤར་གྱི་(ཡ་ལ་)ཁྲི་གདུགས་(ཡ་ལ་)ཉི་མ་རེད་(ལོ)།
Shar gyi (ya la) tri duk (ya la) nyi ma rey (lo)
ཤར་གྱི་(ཡ་ལ་)ཁྲི་གདུགས་(ཡ་ལ་)ཉི་མ་རེད་(ལོ)།
Shar gyi (ya la) tri duk (ya la) nyi ma rey (lo)

The east, it rises from the east
The eastern throne and canopy is the sun
The eastern throne and canopy is the sun


ཤར་ཕྱོགས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།
Shar chok nyi may wo ser
འཛམ་བུ་གླིང་ལ་དྲོ་བྱུང།
Dzam bu ling la dro chung
རི་སྟེང་(ཡ་ལ་)ཁྲ་མོ་(ཡ་ལ་)རོགས་ཟེར་ན་རོགས།
Ri teng (ya la) tra mo (ya la) rok ser na rok

The light from the eastern sun
It warms the Earth
It beautifies the mountain tops


ཤར་ཕྱོགས་(ཡ་ལ་)ཤར་ནས་(ཡ་ལ་)ཤར་བའི་རེད་(ལོ)།
Shar chok (ya la) shar ney (ya la) shar way rey (lo)
བཅོ་ལྔ་(ཡ་ལ་)ཟླ་བ་(ཡ་ལ་)ཤར་བྱུང་རེད་(ལོ)།
Cho nga (ya la) da wa (ya la) shar chung rey (lo)
བཅོ་ལྔ་(ཡ་ལ་)ཟླ་བ་(ཡ་ལ་)ཤར་བྱུང་རེད་(ལོ)།
Cho nga (ya la) da wa (ya la) shar chung rey (lo)

The east, it rises from the east
The moon of the fifteenth date rises
The moon of the fifteenth date rises


ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།
Tshey chen cho ngay da wa
འཛམ་བུ་གླིང་ལ་བསིལ་བྱུང།
Dzam bu ling la sil chung
རི་སྟེང་(ཡ་ལ་)ཁྲ་མོ་(ཡ་ལ་)རོགས་ཟེར་ན་རོགས།
Ri teng (ya la) tra mo (ya la) rok ser na rok

The moon of the great fifteenth date
It cools the Earth
It beautifies the mountain topsNote: There are a lot of issues with the lyrics in this music video, so I have taken quite a bit of liberty in how I have interpreted the lyrics here with a few educated guesses where I thought my interpretation was more correct than what is written in the video. In particular I left out a bit that is not included in the main verses, because it makes no sense to me on its own but its meaning is included in the verse that follows. The transliterations in parentheses have no particular meaning, but are sung ostensibly to fill in the meter. I won't write about each and every little detail for the moment, so suffice it to say that I am confident enough with the edits I have made to present my translation now; I have been wanting to share this song for a long time, and just recently was able to resolve some of the lyrical issues on my own. That being said, one of the great things about this song is that it is a very modern rendition of a Tibetan folk song from Kham, and in my opinion, very well done. So I am happy to share my interpretation here with everyone, albeit with some uncertainties.

-Translated by Sherab