Tuesday, January 6, 2015

"My Girl Tsering Drölma" by Ye Wangdrak Dorje

གཞས། བུ་མོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།།

Song: "My Girl Tsering Drölma"

གཞས་པ། གཡས་དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ།།

Singer: Ye Wangdrak Dorje
ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
སེམས་ཀྱི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Sem kyi bhu mo tshe ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་རྨི་ལམ་གྱི་ལྷ་མོ།
Khye ni bhu ngay mi lam gyi lha mo
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་སེམས་ནང་གི་མཛའ་མོ།
Khye ni bhu ngay sem nang gi dza mo

Hey! Hey! Girl!
The girl of my heart, Tsering Drolma
You are the goddess of my dreams
You are the girl within my heart


བུ་ཆུང་ང་ཡི་སེམས་པའི་ནང་ལ།
Bhu chung nga yi sem pay nang la
བུ་མོ་ཁྱེད་ལས་ཡན་ཞིག་སུ་ཡང་མེད།
Bhu mo khye ley yen shig su yang mey

Within my heart
Girl, there is no one other than you


ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
བུ་ངའི་སྙིང་སྡུག་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Bhu ngay nying duk tshey ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་མཚན་མོ་ཡི་རྨི་ལམ།
Khye ni bhu ngay tshen mo yi mi lam
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་ཉིན་མོ་ཡི་རེ་བ།
Khye ni bhu ngay nyin mo yi rey wa

Hey! Hey! Girl!
My sweetheart Tsering Drolma
You are my night-time dream
You are my daytime hope


བུ་ཆུང་ང་ཡི་རེ་སྒུག་ཁྲོད་ནས།
Bhu chung nga yi re gug trö ney
བུ་མོ་ཁྱེད་དང་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ན་འདོད།
Bhu mo khye dang nyam dzom chung na dö

As I wait in expectation
I just wish to meet up with you


(Last section repeated)

ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
བུ་ངའི་སེམས་རྟེན་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Bhu ngay sem ten tshe ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་བརྩེ་བ་ཡི་བདག་མོ།
Khye ni bhu ngay tse wa yi dag mo
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ།
Khye ni bhu ngay de kyi kyi tsa wa

Hey! Hey! Girl!
The keepsake of my heart, Tsering Drolma
You are the lady sovereign of my love
You are the foundation of my joy

བུ་ཆུང་ང་ཡི་མི་ཚེའི་ནང་ལ།
Bhu chung nga yi mi tshey nang la
བུ་མོ་ཁྱེད་ངའི་སེམས་ཀྱི་བརྟེན་ས་ཡིན།
Bhu mo khye ngay sem kyi ten sa yin

Throughout my life
Girl, you are where my heart finds strength


ཨ་རོགས་ཡེ། ཨ་རོགས་ཡེ། བུ་མོ།
Ah rok yea ah rok yea bhu mo
བུ་ངའི་སྙིང་སྡུག་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
Bhu ngay nying duk tshey ring dröl ma
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་མཚན་མོ་ཡི་རྨི་ལམ།
Khye ni bhu ngay tshen mo yi mi lam
ཁྱེད་ནི་བུ་ངའི་ཉིན་མོ་ཡི་རེ་བ།
Khye ni bhu ngay nyin mo yi rey wa

Hey! Hey! Girl!
My sweetheart Tsering Drolma
You are my night-time dream
You are my daytime hope-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment