Saturday, August 27, 2016

"Few" by Tsering Chözomགཞས། ཉུང་ཉུང་རེད།།
Song: "Few"
གཞས་མ། ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།།
Singer: Tsering Chözom

ཕ་ཡུལ་ཕ་ཡུལ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Pha yül pha yül ser khen mang po rey
ཕ་ས་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Pha sa dag po gyak khen nyung nyung rey
དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Drin chen pha ma ser khen mang po rey
ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Pha may drin len jel khen nyung nyung rey

Those who go on and on about their homelands are many;
Those who take responsibility for their homelands are few
Those who speak about their parents’ kindness are many
Those who repay their parents’ kindness are few

མང་པོ་རེད། མང་པོ་རེད།།
Mang po rey mang po rey
ཕ་མ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Pha ma ser khen mang po rey
ཉུང་ཉུང་རེད། ཉུང་ཉུང་རེད།།
Nyung nyung rey nyung nyung rey
དྲིན་ལན་འཇལ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Drin len jel khen nyung nyung rey

Oh they’re many…many…
Those who speak of their parents are many
Oh they’re few…few…
Those who repay their kindness are few

སྙིང་སྡུག་སྙིང་སྡུག་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Nying duk nying duk ser khen mang po rey
སྙིང་གཏམ་ངོ་མ་བཤད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Nying tam ngo ma shey khen nyung nyung rey
བརྩེ་དུང་བརྩེ་དུང་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Tse dung tse dung ser khen mang po rey
ལྷད་མེད་བརྩེ་དུང་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Lhey mey tse dung yö khen nyung nyung rey

Those who go on and on about their sweethearts are many;
Those who speak truly of their affections are few
Those who go on and on about love are many;
Those with pure love are few

མང་པོ་རེད། མང་པོ་རེད།།
Mang po rey mang po rey
བརྩེ་དུང་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Tse dung ser khen mang po rey
ཉུང་ཉུང་རེད། ཉུང་ཉུང་རེད།།
Nyung nyung rey nyung nyung rey
བརྩེ་དུང་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Tse dung yö khen nyung nyung rey

Oh they’re many…many…
Those who speak of love are many
Oh they’re few…few…
Those with love are few

གྲོགས་པོ་གྲོགས་པོ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Drok po drok po ser khen mang po rey
གྲོགས་པོའི་བརྩེ་བ་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Drok pö tse wa yö khen nyung nyung rey
དགྲ་བོ་དགྲ་བོ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Dra wo dra wo ser khen mang po rey
དགྲ་ལ་གདོང་དུ་ལེན་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Dra la dong du len khen nyung nyung rey

Those who go on and on about their friends are many;
Those with love for their friends are few
Those who go on and on about their enemies are many;
Those who stand up to their enemies are few

མང་པོ་རེད། མང་པོ་རེད།
Mang po rey mang po rey
དགྲ་བོ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Dra wo ser khen mang po rey
ཉུང་ཉུང་རེད། ཉུང་ཉུང་རེད།།
Nyung nyung rey nyung nyung rey
གདོང་དུ་ལེན་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Dong du len khen nyung nyung rey

Oh they’re many…many…
Those who speak of their enemies are many
Oh they’re few…few…
Those who stand up to them are few

མང་པོ་རེད། མང་པོ་རེད།།
Mang po rey mang po rey
ཕ་མ་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད།།
Pha ma ser khen mang po rey
ཉུང་ཉུང་རེད། ཉུང་ཉུང་རེད།།
Nyung nyung rey nyung nyung rey
དྲིན་ལན་འཇལ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།།
Drin len jel khen nyung nyung rey

Oh they’re many…many…
Those who speak of their parents are many
Oh they’re few…few…
Those who repay their kindness are few-Translated by Sherab

Monday, August 15, 2016

"Kind Parents" by Kunga


གཞས། དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།  
Song: “Kind Parents”
གཞས་པ། ཀུན་དགའ།། 
Singer: Kunga

ནམ་མཁའི་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ།།
Namkay drin pa kar po
ས་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡོང་ལ།།
Sa chok kang ney yong la
ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་མོ་ཨེ་རེད།།
Ku kham dey mo eh rey

O white clouds in the sky,
Which place have you come from?
My kind parents,
Are they well?

ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་མོ་ཨེ་རེད།།
Ku kham dey mo eh rey

My kind parents,
Are they well?

སྐུ་ཁམས་བདེ་མོ་ཡིན་ན།།
Ku kham dey mo yin na
དྲིན་ལན་མྱུར་དུ་འཇལ་ཆོག།
Drin len nyur du jel chok
ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ།།
Ku kham dey way mön lam  

If they are well
Then I shall soon repay their kindness;
My kind parents
I pray that you are well

ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ།།
Ku kham dey way mön lam

My kind parents
I pray that you are well

ནམ་མཁའི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Nam khay la ma kön chok
ང་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་རོགས།།
Nga la jin lab nang rok
དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་དྲིན་ལན།།
Drin chen pha may drin len
བུ་ངས་འཇལ་བའི་སྨོན་ལམ།།
Bhu ngey jel way mön lam

Supreme lords of the heavens
Please bless me;
I pray that I may repay
My kind parents

ལྷ་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ།།
Lha ja trung trung kar mo
ས་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡོང་ལ།།
Sa chok kang ney yong la
ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
བརྩེ་སེམས་འགྱུར་བ་ཨེ་འདུག།
Tsey sem gyur wa eh duk

Heavenly white crane,
Which place have you come from?
My sweetheart from my youth,
Is there any change in her affections?

ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
བརྩེ་སེམས་འགྱུར་བ་ཨེ་འདུག།
Tsey sem gyur wa eh duk

My sweetheart from my youth,
Is there any change in her love for me?

བརྩེ་སེམས་འགྱུར་བ་མེད་ན།།
Tsey sem gyur wa mey na
འཕྲིན་པ་ལན་གཅིག་བསྐུར་དགོས།།
Trin pa len chik kur gö
ང་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་སེམས།།
Nga dang khyö kyi tsey sem
འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ།།
Gyur wa mey pay mön lam


If her love remains unchanged
Send me a message just once;
I pray that the love we share
Remains unchanged

ང་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་སེམས།།
Nga dang khyö kyi tsey sem
འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ།།
Gyur wa mey pay mön lam

I pray that the love we share
Remains unchanged

ནམ་མཁའི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Nam kay la ma kön chok
བཀྲ་ཤིས་སྦྲང་ཆར་གནང་རོགས།།
Ta shi drang char nang rok
དབྱར་ཟླ་འགོ་མ་ཚེས་དུས།།
Yar da go ma tsey dü
གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་མཇལ་ཡོང།།
Kang lha mey tok jel yong

Supreme lords of the heavens
Please send soothing rains of good fortune;
At the start of summer
I shall see the divine snow flower

ནམ་མཁའི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Nam kay la ma kön chok
བཀྲ་ཤིས་སྦྲང་ཆར་གནང་རོགས།།
Ta shi drang char nang rok
དབྱར་ཟླ་འགོ་མ་ཚེས་དུས།།
Yar da go ma tsey dü
གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་མཇལ་ཡོང།།
Kang lha mey tok jel yong

Supreme lords of the heavens
Please send soothing rains of good fortune;
At the start of summer
I shall see the divine snow flower


-Translated by Sherab