Monday, August 15, 2016

"Kind Parents" by Kunga


གཞས། དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།  
Song: “Kind Parents”
གཞས་པ། ཀུན་དགའ།། 
Singer: Kunga

ནམ་མཁའི་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ།།
Namkay drin pa kar po
ས་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡོང་ལ།།
Sa chok kang ney yong la
ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་མོ་ཨེ་རེད།།
Ku kham dey mo eh rey

O white clouds in the sky,
Which place have you come from?
My kind parents,
Are they well?

ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་མོ་ཨེ་རེད།།
Ku kham dey mo eh rey

My kind parents,
Are they well?

སྐུ་ཁམས་བདེ་མོ་ཡིན་ན།།
Ku kham dey mo yin na
དྲིན་ལན་མྱུར་དུ་འཇལ་ཆོག།
Drin len nyur du jel chok
ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ།།
Ku kham dey way mön lam  

If they are well
Then I shall soon repay their kindness;
My kind parents
I pray that you are well

ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ།།
Nga yi drin chen pha ma
སྐུ་ཁམས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ།།
Ku kham dey way mön lam

My kind parents
I pray that you are well

ནམ་མཁའི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Nam khay la ma kön chok
ང་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་རོགས།།
Nga la jin lab nang rok
དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་དྲིན་ལན།།
Drin chen pha may drin len
བུ་ངས་འཇལ་བའི་སྨོན་ལམ།།
Bhu ngey jel way mön lam

Supreme lords of the heavens
Please bless me;
I pray that I may repay
My kind parents

ལྷ་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ།།
Lha ja trung trung kar mo
ས་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡོང་ལ།།
Sa chok kang ney yong la
ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
བརྩེ་སེམས་འགྱུར་བ་ཨེ་འདུག།
Tsey sem gyur wa eh duk

Heavenly white crane,
Which place have you come from?
My sweetheart from my youth,
Is there any change in her affections?

ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
བརྩེ་སེམས་འགྱུར་བ་ཨེ་འདུག།
Tsey sem gyur wa eh duk

My sweetheart from my youth,
Is there any change in her love for me?

བརྩེ་སེམས་འགྱུར་བ་མེད་ན།།
Tsey sem gyur wa mey na
འཕྲིན་པ་ལན་གཅིག་བསྐུར་དགོས།།
Trin pa len chik kur gö
ང་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་སེམས།།
Nga dang khyö kyi tsey sem
འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ།།
Gyur wa mey pay mön lam


If her love remains unchanged
Send me a message just once;
I pray that the love we share
Remains unchanged

ང་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་སེམས།།
Nga dang khyö kyi tsey sem
འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ།།
Gyur wa mey pay mön lam

I pray that the love we share
Remains unchanged

ནམ་མཁའི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Nam kay la ma kön chok
བཀྲ་ཤིས་སྦྲང་ཆར་གནང་རོགས།།
Ta shi drang char nang rok
དབྱར་ཟླ་འགོ་མ་ཚེས་དུས།།
Yar da go ma tsey dü
གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་མཇལ་ཡོང།།
Kang lha mey tok jel yong

Supreme lords of the heavens
Please send soothing rains of good fortune;
At the start of summer
I shall see the divine snow flower

ནམ་མཁའི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Nam kay la ma kön chok
བཀྲ་ཤིས་སྦྲང་ཆར་གནང་རོགས།།
Ta shi drang char nang rok
དབྱར་ཟླ་འགོ་མ་ཚེས་དུས།།
Yar da go ma tsey dü
གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་མཇལ་ཡོང།།
Kang lha mey tok jel yong

Supreme lords of the heavens
Please send soothing rains of good fortune;
At the start of summer
I shall see the divine snow flower


-Translated by Sherab

1 comment: