Saturday, June 11, 2016

"Love Song" by Tsang Ngawang Tsering and Karma Lhamo


གཞས། མཛའ་གླུ། །  
Song: “Love Song”
གཞས་པ། གཙང་ངག་དབང་ཚེ་རིང། ཀརྨ་མ་ལྷ་མོ།། 
Singers: Tsang Ngawang Tsering and Karma Lhamo

ཁྱེད་སེམས་གངས་རི་དཀར་པོ།
Khye sem kang ri kar po
མ་འགྱུར་བརྟན་ལ་བཞུགས་དང།
Ma gyur ten la shuk dang
ང་སེམས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།
Nga sem cho ngay da wa
གླིང་བཞི་སྐོར་ནས་སླེབས་ཡོང།
Ling shi kor ney leb yong

Your heart is a white snow mountain

It remains firm and unchanging;

My heart is the [full] moon of the fifteenth date:

It shall come round the four continents

ང་སེམས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།
Nga sem cho ngay da wa
གླིང་བཞི་སྐོར་ནས་སླེབས་ཡོང།
Ling shi kor ney leb yong

My heart is the [full] moon of the fifteenth date:

It shall come round the four continents

ཁྱེད་ནི་སེར་བྱ་ངང་པ།
Khye ni ser ja ngang pa
ང་ནི་ཉ་ཆུང་གསེར་མིག
Nga ni nya chung ser mig
ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་སྒང་ལ།
Yar drok yum tshö gang la
འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད།
Dzom pay mön lam gyab yö

You are a golden swan

I am a tiny goldfish;

I pray that we come together

At the surface of the Yamdrok turquoise lake

ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་སྒང་ལ།
Yar drok yum tshö gang la
འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད།
Dzom pay mön lam gyab yö

I pray that we come together

At the surface of the Yamdrok turquoise lake

ཁྱེད་ཞལ་དཀར་གསལ་ཟླ་བ།
Khye shel kar sel da wa
ང་སེམས་འོད་ཀྱིས་ཁེངས་སོང།
Nga sem ö kyi kheng song
བརྩེ་སེམས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ།
Tse sem ri gyel lhün po
ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏད་ཡོད།
Khye kyi chok la tey yö


Your countenance is a bright white moon

My heart is filled with its light;

My love is Mt. Sumeru

Which points in your direction

བརྩེ་སེམས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ།
Tse sem ri gyel lhün po
ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏད་ཡོད།
Khye kyi chok la tey yö

My love is Mt. Sumeru

Which points in your direction

ཁྱེད་ནི་གསེར་ཆེན་མེ་ཏོག
Khye ni ser chen mey tok
ང་ནི་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག
Nga ni pang gyen mey tok
སྤང་གཤོང་སྔོ་མོའི་སྒང་ལ།
Pang shong ngo mö gang la
འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད།
Dzom pay mön lam gyab yö

You are a great golden flower

I am a flower ornamenting the meadows;

I pray that we come together

Upon the grassy green meadows

སྤང་གཤོང་སྔོ་མོའི་སྒང་ལ།
Pang shong ngo mö gang la
འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད།
Dzom pay mön lam gyab yö

I pray that we come together

Upon the grassy green meadows

ང་ནི་ཁམས་པའི་བུ་མོ།
Nga ni kham pay bhu mo
ང་ནི་གཙང་གི་བུ་ཆུང།
Nga nit sang gi bhu chung
ཉི་མ་ལྷ་སའི་གྲོང་དུ།
Nyi ma lha say drong du
འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད།
Dzom pay mön lam gyab yö

I am a girl from Kham

I, a young man from Tsang;

I pray that we come together

In the sun-like city of Lhasa

ཉི་མ་ལྷ་སའི་གྲོང་དུ།
Nyi ma lha say drong du
འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད།
Dzom pay mön lam gyab yö

I pray that we come together

In the sun-like city of Lhasa-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment