Friday, December 18, 2015

"What I Love" By Gendun

Song: "What I Love" 

Singer: Gendun

ང་ནི་གྲྭ་ས་སེར་འབྲས་གསུམ་ལ་དགའ།
Nga ni dra sa ser drey sum la ga
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཡོངས་ལ་དེ་བས་དགའ།
Ten dzin kye bu yong la dey way ga
གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་བླ་མར་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Gong sa kyab gön la mar lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་བོད་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay bhö truk yin

I love the monasteries of Sera, [Ganden,] and Drepung
More than that, I love all the noble ones who uphold the doctrine
Most of all, I love the Lama who is our protector and refuge (H.H. the Dalai Lama)
I am a Tibetan child born of Tibet


ང་ནི་ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་དགའ།
Nga ni ch
ö gyal gong ma nam la ga
སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་མཆོག་ལ་དེ་བས་དགའ།
Lob pön thön mi chog la dey way ga
དབྱངས་གསེལ་སོ་བཞིའི་རིག་གཞུང་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Yang sel sob shi rig shung lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མ་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay lob ma yin

I love the dharma kings of the past.
More than that, I love the supreme master Thonmi Sambhota
Most of all, I love the scholasticism of the thirty-four vowels and consonants
I am a student born of Tibet

ང་ནི་རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་ལ་དགའ།
Nga ni rang yul kha wa chen la ga
བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་དེ་བས་དགའ།
Bhö mi sa ya druk la dey way ga
མི་རིགས་ལ་རྒྱ་ཅན་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Mi rig la gya chen la lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་བོད་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay bhö truk yin

I love my country, the land of snow
More than that, I love the six million Tibetans
Most of all, I love those who have loyalty for their own people
I am a Tibetan child born of Tibet

ང་ནི་བོད་ལྭ་གྱོན་པའི་བུ་ལ་དགའ།
Nga ni bhö la gyön pay bhu la ga
ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཅན་ལ་དེ་བས་དགའ།
Pha key tsang ma chen la dey way ga
རིག་གནས་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Rig ney yön ten chen la lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་བོད་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay bhö truk yin

I love those who young ones who wear Tibetan clothes
More than that, I love those who speak the pure language of their fathers
Most of all, I love those with wisdom and knowledge
I am a Tibetan child born of Tibet

ང་ནི་སྤྲང་དཀར་རྩམ་པའི་ཟས་ལ་དགའ།
Nga ni drang kar tsam pay sey la ga
བཅུད་ལྡན་འབྲི་མར་སེར་པོར་དེ་བས་དགའ།
Chu den dri mar ser por dey way ga
དཀར་ཆུ་འོ་ཞོ་འཐུང་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Kar chu oh sho thung la lhag tu ga
ང་རང་འབྲོག་ནས་སྐྱེས་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang drok ney kye pay drok truk yin

I love to eat white-honey tsampa
More than that, I love nutritious golden yak butter
Most of all, I love to drink dairy, milk and yogurt
I am a nomad child born of nomads

དཀར་ཆུ་འོ་ཞོ་འཐུང་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Kar chu oh sho thung la lhag tu ga
ང་རང་འབྲོག་ནས་སྐྱེས་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang drok ney kye pay drok truk yin

Most of all, I love to drink dairy, milk and yogurt
I am a nomad child born of nomads.

-Translated by Sherab

Sunday, November 29, 2015

“What Joy! What Sorrow!” by Ngawang Tenzinགཞས། སྐྱིད་རེ་སྡུག་རེ།།
Song: “What Joy! What Sorrow!”
གཞས་པ། ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།།
Singer: Ngawang Tenzin

ང་ཚེ་འདིར་མི་ལུས་ཐོབ་པ་སྐྱིད།།
Nga tshey dir mi lü thob pa kyi
ང་ཚེ་འདིར་ཤེས་རིག་མེད་ན་སྐྱོ།།
Nga tshey dir shey rig mey na kyo
ང་ཚེ་འདིར་ཕ་མ་ལྷན་འཛོམས་སྐྱིད།།
Nga tshey dir pha ma lhen dzom kyi
ང་ཚེ་འདིར་སྤུན་ཟླ་ཁ་བྲལ་སྐྱོ།།
Nga tshey dir pün da kha dral kyo

How nice that I have obtained a human form in this life!
Without knowledge in this life, how sad!
How nice that I have come together with my parents in this life!
How sad it is that I have parted ways with my kin in this life!

ང་ཚེ་འདིར་བོད་པ་ཡིན་པའི་སྐྱིད།།
Nga tshey dir bhö pa yin pay kyi
ང་ཚེ་འདིར་རང་དབང་མེད་ན་སྐྱོ།།
Nga tshey dir rang wang mey na kyo
ང་ཚེ་འདིར་བོད་པ་ཡིན་པའི་སྐྱིད།།
Nga tshey dir bhö pa yin pay kyi
ང་ཚེ་འདིར་བླ་མ་མ་མཇལ་སྐྱོ།།
Nga tshey dir la ma ma jel kyo

How nice it is that I am Tibetan in this life!
Without freedom in this life, how sad!
How nice it is that I am Tibetan in this life!
How sad it is that I have not seen my Lama in this life!

ངས་བོད་པའི་ཕ་སྐད་གླུ་དབྱངས་ལེན།།
Ngay bhö pay pha key lu yang len
གླུ་ལེན་ན་ལ་གྱའི་གླུ་དབྱངས་ལེན།།
Lu len na la gyay lu yang len
རྗེ་བླ་མ་དྲན་གླུ་ཡང་ཡང་ལེན།།
Jey la ma dren lu yang yang len
བོད་ཁ་བའི་སྐྱིད་སྡུག་འདི་ནས་ལེན་ཡོད།།
Bhö kha way kyi dug di ney len yö

I sing a song in my father’s language, Tibetan
When I sing, I sing a song of loyalty
I sing again and again a song of longing for my venerable Lama
I sing here of the joys and sorrows of the snowy land of Tibet

ངས་བོད་པའི་ཕ་སྐད་གླུ་དབྱངས་ལེན།།
Ngay bhö pay pha key lu yang len
ལེན་ཟིན་ན་སྤུན་ཟླ་དྲན་གླུ་ལེན།།
Len zin na pün da dren lu len
དྲིན་ཕ་མ་དྲན་གླུ་ཡང་ཡང་ལེན།།
Drin pha ma dren lu yang yang len
བུ་ང་ཡི་ལས་དབང་འདི་ནས་ལེན།།
Bhu nga yi ley wang di ney len

I sing a song in my father’s language, Tibetan
When I sing, I sing a song of longing for my kin
I sing again and again a song of longing for my kind parents
I sing here of my fate

ངའི་མི་རིགས་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན།།
Ngay mi rig tsen pö dung gyü yin
ངའི་ཟ་རྒྱུ་སྤྲང་དཀར་རྩམ་པ་ཡིན།།
Ngay za gyu drang kar tsam pa yin
ངའི་མཐུང་རྒྱུ་གངས་ཆུ་སྔོན་པོ་དེ།།
Ngay thung gyu gang chu ngön po dey
འདི་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་དམ་བཅའ་ཡིན།།
Di nam yang ma jey dam cha yin

My people are the descendants of the great kings
My food is white-honey barley flour
My drink is the blue waters of the snow
This is a sacrament which I shall never forget

ངའི་མི་རིགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ།།
Ngay mi rig jang chub sem pa dey
འདི་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་དམ་བཅའ་ཡིན།།
Di nam yang ma jey dam cha yin

My people are bodhisattvas
This is a sacrament which I shall never forget


Note: The lyrics in this video are very unclear, so I had to listen to the song carefully in order to transcribe the lyrics in Tibetan properly. I feel that most of it is accurate, but a couple terms were educated guesses when I was not absolutely sure.


-Translated by Sherab

Sunday, September 6, 2015

“Questions Regarding Our Hopes” by Yeshe Senge

གཞས།། རེ་སྒུག་གི་དྲི་བ།།
Song: “Questions Regarding Our Hopes”
གཞས་པ། ཡེ་ཤེས་སེང་གེ།
Singer: Yeshe Senge

ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ནས།།
Lho chog gya gar gyi yül ney
བོད་རྒྱལ་བློ་བཟང་ལགས་སེང་གེ།
Bhö gyel lob sang la seng ge
མ་འོངས་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལ།།
Ma ong gang chen gyi jong la
རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནམ་འཛུགས།།
Rang wang gyel khab chig nam dzug

Hailing from the southern land of India,
Oh Lobsang Senge, citizen of Tibet!
At what point in the future
Will the snowy land be established as a free nation?

མ་འོངས་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལ།།
Ma ong gang chen gyi jong la
རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནམ་འཛུགས།།
Rang wang gyel khab chig nam dzug

At what point in the future
Will the snowy land be established as a free nation?

ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ནས།།
Lho chog gya gar gyi yül ney
མཁས་དབང་བློ་བཟང་ལགས་སེང་གེ།
Khey wang lob sang la seng ge
ཉམས་ཆུང་བོད་རིགས་ཀྱི་སྤུན་ལ།།
Nyam chung bhö rig kyi pün la
བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་དེ་ནམ་འཆར།།
De kyi nyi ma de nam char

Hailing from the southern land of India,
Oh Lobsang Senge, the great scholar!
When will the sun of happiness
Arise for our innocent Tibetan brothers and sisters?

ཉམས་ཆུང་བོད་རིགས་ཀྱི་སྤུན་ལ།།
Nyam chung bhö rig kyi pün la
བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་དེ་ནམ་འཆར།།
De kyi nyi ma de nam char

When will the sun of happiness
Arise for our innocent Tibetan brothers and sisters?

ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ནས།།
Lho chog gya gar gyi yül ney
དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་སེང་གེ།
Pa wo lob sang la seng ge
གཞིས་ཆགས་མིང་སྲིང་སྲུང་ང་ཚོས།།
Shi je ming sing gi nga tshö
མེ་བསྲེག་གཏོང་མཚམས་དེ་ནམ་འཇོག།
Me seg tong tsham de nam jog

Hailing from the southern land of India,
Oh Lobsang Senge, our hero!
When will those of us who stand up for our brothers and sisters at home
Stop burning ourselves alive?

གཞིས་ཆགས་མིང་སྲིང་སྲུང་ང་ཚོས།།
Shi je ming sing gi nga tshö
མེ་བསྲེག་གཏོང་མཚམས་དེ་ནམ་འཇོག།
Me seg tong tsham de nam jog

When will those of us who stand up for our brothers and sisters at home
Stop burning ourselves alive?


Note: I have purposefully altered the second to last line in the last verse. This is because the lyrics written in the video at that point is clearly not the same as what is being sung. The meaning is more or less the same, although I inserted the word སྲུང་ (sung) which means to 'defend' or 'protect' which sounds like what he is saying and also fits the context. The original particle according to the lyrics was ཀྱི་ (kyi) which usually means 'of,' 'belonging to,' 'for,' etc., although that is clearly not what is being sung there.
Please also note: Dr. Lobsang Sangay was democratically elected by Tibetans in India and around the world to be the Kalon Tripa of Tibet. He took oath of office on August 08, 2011.
In September 2012 the Tibetan Parliament in exile approved the change in the title of Kalon Tripa to Sikyong.

-Translated by Sherab

Wednesday, September 2, 2015

"Towards Knowledge" by Sherten

གཞས། ཤེས་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།།
Song: “Towards Knowledge”
གཞས་པ། ཤེར་བསྟན།།
Singer: Sherten

ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་ཆེན་སྐབས་སུ།།
Lo khor gyug chen kab su
བུ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་མེད་ན།།
Bhu la nam jö mey na
རྐུ་མ་རྐུས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱིས།།
Ku ma kü pay yig gyug kyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

At the time of your annual exam
If you, my boy, lack intelligence,
Stealing the answers on your exam
Won’t give you any future prospects

རྐུ་མ་རྐུས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱིས།།
Ku ma kü pay yig gyug kyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

Stealing the answers on your exam
Won’t give you any future prospects

མཐོ་འབྲིང་རྒྱུགས་སྤྲད་སྐབས་སུ།།
Tho dring gyug drey kab su
བུ་ལ་ཡོན་ཏེན་མེད་ན།།
Bhu la yon ten mey na
ཡིག་ནོར་མང་བའི་རྒྱུགས་ཤོག་གིས།།
Yig nor mang way gyug shog gi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

When they give advanced and intermediate exams
If you, my boy, lack knowledge,
Test papers with many mistakes
Won’t give you any future prospects

ཡིག་ནོར་མང་བའི་རྒྱུགས་ཤོག་གིས།།
Yig nor mang way gyug shog gi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

Test papers with many mistakes
Won’t give you any future prospects

མཐོ་སློབ་འགྲིམ་པའི་དུས་སུ།།
Tho lob drim pay dü su
བུ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་མེད་ན།།
Bhu la tsön drü mey na
སྒོར་མོ་སྟེར་བའི་ལག་ཁྱེར་གྱིས།།
Gor mo ter way lag khyer gyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

When pursuing your higher studies
If you, my boy, are without diligence,
A degree that [should] earn you money
Won’t give you any future prospects

སྒོར་མོ་སྟེར་བའི་ལག་ཁྱེར་གྱིས།།
Gor mo ter way lag khyer gyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

A degree that [should] earn you money
Won’t give you any future prospects

ཁྱིམ་བདག་ཚོགས་འདུས་སྐབས་སུ།།
Khyim dag tshog dü kab su
བུ་ལ་འཇོན་ཐང་མེད་ན།།
Bhu la jön thang mey na
མི་ཚོགས་མང་པོའི་གྲལ་ནས།།
Mi tshog mang pö drel ney
ཁྱོད་ལ་ངོ་ཚ་སྟེར་ཡོང།།
Khyö la ngo tsha ter yong

When heads of households get together
If you, my boy, are lacking in competency
Among so many people
You’ll feel a sense of shame

མི་ཚོགས་མང་པོའི་གྲལ་ནས།།
Mi tshog mang pö drel ney
ཁྱོད་ལ་ངོ་ཚ་སྟེར་ཡོང།།
Khyö la ngo tsha ter yong

Among so many people
You’ll feel a sense of shame

རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་ཤེས་རབ།།
Nam jö rig pay she rab
ཡོན་ཏན་དྭངས་གསར་མཚོ་མོ།།
Yön ten dang sar tsho mo
བྱམས་བརྩེ་ཉི་འོད་སེར་པོ།།
Jam tse nyi ö ser po
ཁྱོད་ཀྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཡིན།།
Khyö kyi ma ong dün lam yin

Wisdom and intelligence,
Clear and fresh knowledge like an ocean,
Golden sun rays of love,
These are your future, the path ahead of you

བྱམས་བརྩེ་ཉི་འོད་སེར་པོ།།
Jam tse nyi ö ser po
ཁྱོད་ཀྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཡིན།།
Khyö kyi ma ong dün lam yin

Golden sun rays of love,
These are your future, the path ahead of you

-Translated by Sherab

Saturday, August 1, 2015

'The Finest Turquoise: A Song From the Heart' by Yangchen Lhadzey and Ahsam

གཞས། སྙིང་གཞས་གཡུ་ཆུང་དྲུག་དཀར།།
Song: 
The Finest Turquoise: A Song From the Heart
གཞས་པ་། དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས། ཨ་བསམ།།
Singers: 
Yangchen Lhadzey and Ahsam

ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྫ་རི་འོག་གི་ཆུ་རེད།།
Dza ri og gi chu rey
ཆུ་སྒྲ་ལྷུང་ལྷུང་མ་གཏོགས།།
Chu dra lhung lhung ma tok
ཆུ་རྒྱུན་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག།
Chu gyün thong gyu min duk

My beloved childhood friend
Is the river below the rock mountain;
There’s only the resounding of the cascade
I cannot see the stream

ཆུ་སྒྲ་ལྷུང་ལྷུང་མ་གཏོགས།།
Chu dra lhung lhung ma tok
ཆུ་རྒྱུན་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག།
Chu gyün thong gyu min duk

There’s only the resounding of the cascade
I cannot see the stream

ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་འདུག་ས།།
Nga yi chung dri duk sa
བྲག་རི་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང།།
Drag ri ngül kar mey long
སེམས་པ་ཐར་ན་མ་གཏོགས།།
Sem pa thar na ma tok
ལུས་པོ་ཐར་ས་མ་རེད།།
Lü po thar sa ma rey

My childhood friend stays
In the silver-white mirror of the rocky peaks;
Unless my heart is freed
I doubt my body could be freed

སེམས་པ་ཐར་ན་མ་གཏོགས།།
Sem pa thar na ma tok
ལུས་པོ་ཐར་ས་མ་རེད།།
Lü po thar sa ma rey

Unless my heart is freed
I doubt my body could be freed

དབྱར་ཆུ་ཆུ་བོ་རྒྱས་རྒྱས།།
Yar chu chu wo gye gye
དགུན་ཆུ་རྒྱས་རྒྱུ་ཡོད་ན།།
Gün chug ye gyu yö na
དཀར་བཟང་གསེར་གྱི་ཟམ་པ།།
Kar sang ser gyi sam pa
རི་བོ་རྩེ་ནས་བཙུགས་ཡོད།།
Ri wo tsey ney tsuk yö

The summer river flows on and on;
If the winter river were to flow so much
I would build a golden bridge pure and wonderful
All the way down from the mountain’s peak

དཀར་བཟང་གསེར་གྱི་ཟམ་པ།།
Kar sang ser gyi sam pa
རི་བོ་རྩེ་ནས་བཙུགས་ཡོད།།
Ri wo tsey ney tsuk yö

I would build a golden bridge pure and wonderful
All the way down from the mountain’s peak

རི་མགོ་མཐོ་ལ་མ་བསྟས།།
Ri go tho la ma tey
རི་རྒྱབ་ཡག་ལ་བསྟས་ཡོད།།
Ri gyab yak la tey yö
ཤ་རྩ་དཀར་ལ་མ་བསྟས།།
Sha tsa kar la ma tey
སེམས་པ་བཟང་ལ་བསྟས་ཡོད།།
Sem pa sang la tey yö


I don’t observe the tall peak of the mountain
I observe the goodness behind it
I don’t notice your pure affection
I notice your kind heart

ཤ་རྩ་དཀར་ལ་མ་བསྟས།།
Sha tsa kar la ma tey
སེམས་པ་བཟང་ལ་བསྟས་ཡོད།།
Sem pa sang la tey yö

I don’t notice your pure affection
I notice your kind heart

ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ་ལྟ་བུ།།
Yi trok lha mo ta bu
བརྩེ་སེམས་ཁྱེད་ལ་ཡོད་ན།།
Tsey sem khye la yö na
ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ།།
Nor sang gyel po ta bu
དཀའ་སྡུག་ང་ཡིས་མྱོང་ཆོག།
Ka dug nga yi nyong chok

If you love me
Like the captivating goddess you are
Then I, like King Manibadra,
Would undergo any difficulty for you

ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ།།
Nor sang gyel po ta bu
དཀའ་སྡུག་ང་ཡིས་མྱོང་ཆོག།
Ka dug nga yi nyong chok

Then I, like King Manibadra,
Would undergo any difficulty for you

དཀར་གསལ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ།།
Kar sel da wa shön nu
ཁྱེད་ལ་འཕེལ་གྲིབ་མེད་ན།།
Khye la phel drib mey na
ང་རང་མེ་ཏོག་ཀུ་མུད།།
Na rang me tok ku mü
དུས་ནམ་ཀུན་ལ་བཞད་ཆོག།
Dü nam kün la shey chok

Oh youthful moon, clear and white,
If you are without waxing and waning
Then I, like the water-lily,
Will bloom for you evermore

ང་རང་མེ་ཏོག་ཀུ་མུད།།
Na rang me tok ku mü
དུས་ནམ་ཀུན་ལ་བཞད་ཆོག།
Dü nam kün la shey chok

Then I, like the water-lily,
Will bloom for you evermore

ཕར་བསམ་ཡིད་ལ་མེད་དུས།།
Phar sam yi la mey dü
ཚུར་བསམ་ལས་ལ་བསྐོས་སོང།།
Tshur sam ley la kö song
དགའ་ན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Ga na la ma kön chok
སྡུག་ན་སྔོན་གྱི་ལས་རེད།།
Dug na ngön gyi ley rey

When thoughts are absent in the heart afar
Here, thoughts are set to work;
If I feel joy, it is because of the holy ones
If I suffer, it is because of past karma

དགའ་ན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Ga na la ma kön chok
སྡུག་ན་སྔོན་གྱི་ལས་རེད།།
Dug na ngön gyi ley rey

If I feel joy, it is because of the holy ones
If I suffer, it is because of past karma

བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་གླུ་རེད།།
Ta la shi pay lu rey
གཡང་ལ་ཆགས་པའི་གླུ་རེད།།
Yang la chak pay lu rey
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ལ།།
Ta shi yang chag nyi la
འགྱུར་བ་ཡོད་ས་མ་རེད།།
Gyur wa yö sa ma rey

This is a song for auspiciousness
This is a song for good fortune
For auspiciousness and fortune both
I doubt there would be any change

བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ལ།།
Ta shi yang chag nyi la
འགྱུར་བ་ཡོད་ས་མ་རེད།།
Gyur wa yö sa ma rey

For auspiciousness and fortune both

I doubt there would be any change


-Translated by Sherab

Saturday, July 25, 2015

"Prayer for Karmic Fortune" by Tsering Lhamo

གཞས། ལས་འཕྲོ་བའི་སྨོན་ལམ།། 
Song: “Prayer for Karmic Fortune”
གཞས་མ། ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།།
Singer: Tsering Lhamo

རི་དེ་ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ།།
Ri dey yar lha sham po
ང་ཡི་བཙན་པོའི་མགུར་ལྷ།།
Nga yi tsen pö gur lha
མེས་པོ་དྲན་པའི་གླུ་ཆུང།།
Mey po dren pay lu chung
རི་རྩེའི་སྤྲིན་པར་བསྐུར་ཡོད།།
Ri tsey drin par kur yö

The Yarlha Shampo mountain
Is my king’s sylvan deity
I send a short song in memory of my ancestors
Up to the clouds at the peak of the mountain

རི་བོ་འགྱུར་བ་མེད་པའི།།
Ri wo gyur wa mey pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That the mountain may never change

མཚེ་དེ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ།།
Tsho dey tri shor gyel mo
ང་ཡི་བླ་མཚོ་སྔོན་མོ།།
Nga yi lam tsho ngön mo
མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་མཚོ་གཏེར།།
Mi shig dor jey tsho ter
མཚོ་མོའི་གཞུང་ལ་བཏབ་ཡོད།།
Tsho mö shung la tab yö

The lake of Trishor Gyalmo
Is my blue spirit lake
I place an indestructible Vajra
In the center of the lake as a water treasure

མཚོ་མོར་དར་ཁ་འགྲིག་པའི།།
Tsho mor dar kha drig pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That the ice on the lake stays as one

ཆུ་དེ་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོ།།
Chu dey yar lung tsang po
ང་ཡི་མེས་པོའི་ཁྲག་རྒྱུན།།
Nga yi mey pö trak gyün
མ་བཅོས་སེམས་ཀྱི་རེ་འདུན།།
Ma chö sem kyi re dün
གཙང་བོའི་གཞུང་ལ་སྦྲེལ་ཡོད།།
Tsang pö shung la drel yö

The river Yarlung Tsangpo
Is the bloodstream of my ancestors
I plant my heart’s unfabricated hopes and dreams
Into the bed of the river

ཆུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པའི།།
Chu gyün chey pa mey pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That the river flows unceasingly

ཡུལ་དེ་ཡར་ཀླུང་གཞུང་ཁོག།
Yül dey yar lung shung khog
ང་ཡི་མི་རྒྱུད་མཆེད་ས།།
Nga yi mi gyü chey sa
རིགས་གཟུགས་ལང་ཚོའི་མཆོད་པ།།
Rig suk lang tshö chö pa
ཡར་ལུང་ཁོག་ལ་གཏོར་ཡོད།།
Yar lung khog la tor yö

The land surrounding the Yarlung river
Is where my people reside
Into the riverbed I toss
Lovely offerings that represent my people


ཡུལ་ལ་མི་རྒྱུད་འཕེལ་བའི།།
Yül la mi gyü phel way
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That my people prosper in this land

གྲོང་དེ་ཉི་མ་ལྷ་ས།།
Drong dey nyi ma lha sa
ང་ཡི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས།།
Nga yi dag pay shing kham
གཞོན་པ་ང་ཚོའི་བརྩེ་བ།།
Shön pa nga tshö tsey wa
ལྷ་སའི་ཁྲོམ་ལ་འཁོར་ཡོད།།
Lha say trom la khor yö

The city of Lhasa, our sun,
It is my pure realm
Our youthful love
Turns about the city of Lhasa

ལྷ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་འགྲུབ་པའི།།
Lha den ley tro drub pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That karmic fortune ripens for this city of the gods

གནས་དེ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ།།
Ney dey do ü kham sum
ང་ཡི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ།།
Nga yi pha sa pha yül
གངས་ཕྲུག་གཞོན་པའི་སྐྱིད་སྡུག།
Gang truk shön pay kyi dug
ཆོལ་གསུམ་འདི་ལ་བཅོལ་ཡོད།།
Chöl sum di la chöl yö

These sacred lands of Amdo, Ütsang, and Kham
Are my father-lands
The joys and sorrows of the young children of the snows
Are entrusted to these three lands

ཨ་འཛམས་ཆ་འཛོམས་ཡོང་བའི།།
A dzom cha dzom yong way
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That they all come together as one


(Last verse repeated)

-Translated by Sherab