Friday, December 18, 2015

"What I Love" By Gendun

Song: "What I Love" 

Singer: Gendun

ང་ནི་གྲྭ་ས་སེར་འབྲས་གསུམ་ལ་དགའ།
Nga ni dra sa ser drey sum la ga
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཡོངས་ལ་དེ་བས་དགའ།
Ten dzin kye bu yong la dey way ga
གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་བླ་མར་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Gong sa kyab gön la mar lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་བོད་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay bhö truk yin

I love the monasteries of Sera, [Ganden,] and Drepung
More than that, I love all the noble ones who uphold the doctrine
Most of all, I love the Lama who is our protector and refuge (H.H. the Dalai Lama)
I am a Tibetan child born of Tibet


ང་ནི་ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་དགའ།
Nga ni ch
ö gyal gong ma nam la ga
སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་མཆོག་ལ་དེ་བས་དགའ།
Lob pön thön mi chog la dey way ga
དབྱངས་གསེལ་སོ་བཞིའི་རིག་གཞུང་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Yang sel sob shi rig shung lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མ་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay lob ma yin

I love the dharma kings of the past.
More than that, I love the supreme master Thonmi Sambhota
Most of all, I love the scholasticism of the thirty-four vowels and consonants
I am a student born of Tibet

ང་ནི་རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་ལ་དགའ།
Nga ni rang yul kha wa chen la ga
བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་དེ་བས་དགའ།
Bhö mi sa ya druk la dey way ga
མི་རིགས་ལ་རྒྱ་ཅན་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Mi rig la gya chen la lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་བོད་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay bhö truk yin

I love my country, the land of snow
More than that, I love the six million Tibetans
Most of all, I love those who have loyalty for their own people
I am a Tibetan child born of Tibet

ང་ནི་བོད་ལྭ་གྱོན་པའི་བུ་ལ་དགའ།
Nga ni bhö la gyön pay bhu la ga
ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཅན་ལ་དེ་བས་དགའ།
Pha key tsang ma chen la dey way ga
རིག་གནས་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Rig ney yön ten chen la lhag tu ga
ང་རང་བོད་ནས་སྐྱེས་པའི་བོད་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang bhö ney kye pay bhö truk yin

I love those who young ones who wear Tibetan clothes
More than that, I love those who speak the pure language of their fathers
Most of all, I love those with wisdom and knowledge
I am a Tibetan child born of Tibet

ང་ནི་སྤྲང་དཀར་རྩམ་པའི་ཟས་ལ་དགའ།
Nga ni drang kar tsam pay sey la ga
བཅུད་ལྡན་འབྲི་མར་སེར་པོར་དེ་བས་དགའ།
Chu den dri mar ser por dey way ga
དཀར་ཆུ་འོ་ཞོ་འཐུང་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Kar chu oh sho thung la lhag tu ga
ང་རང་འབྲོག་ནས་སྐྱེས་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang drok ney kye pay drok truk yin

I love to eat white-honey tsampa
More than that, I love nutritious golden yak butter
Most of all, I love to drink dairy, milk and yogurt
I am a nomad child born of nomads

དཀར་ཆུ་འོ་ཞོ་འཐུང་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ།
Kar chu oh sho thung la lhag tu ga
ང་རང་འབྲོག་ནས་སྐྱེས་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་ཡིན།
Nga rang drok ney kye pay drok truk yin

Most of all, I love to drink dairy, milk and yogurt
I am a nomad child born of nomads.

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment