Sunday, February 28, 2016

"Tibetan Boy" by Dubhe


གཞས། བོད་ཀྱི་བུ། 
Song: Tibetan Boy
གཞས་པ་། གདུ་བྷེ། 
 Singer: Dubhe

ང་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་ཡིན།
Nga ni bhö kyi bhu yin
བོད་ལ་དགའ་བའི་བུ་ཡིན།
Bhö la ga way bhu yin
ང་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་ཡིན།
Nga ni bhö kyi bhu yin
བོད་ལ་བྱམས་པའི་བུ་ཡིན།
Bhö la jam pay bhu yin

I am a Tibetan boy
I am a boy who loves Tibet
I am a Tibetan boy
I am a boy who loves Tibet

ཁྱོད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རིགས་ཡིན།
Khyö kyang bhö kyi rig yin
ཤ་རུས་གཅིག་པའི་གཉེན་ཡིན།
Sha rü chik pay nyen yin
རང་རིགས་རང་གིས་མ་སྨོད།
Rang rig rang gi ma mö
བོད་ལ་བརྩེ་སེམས་མ་བརྗེད།
Bhö la tse sem ma jey

You are also of the Tibetan people
We are family of the same flesh and bone
Do not disparage your own people
Do not forget your love for Tibet

ང་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་ཡིན།
Nga ni bhö kyi bhu yin
བོད་སྐད་ཤེས་པའི་བུ་ཡིན།
Bhö key shey pay bhu yin
ང་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་ཡིན།
Nga ni bhö kyi bhu yin
ཕ་སྐད་ཤེས་པའི་བུ་ཡིན།
Pha key shey pay bhu yin

I am a Tibetan boy
I am a boy who knows Tibetan language
I am a Tibetan boy
I am a boy who knows the language of his father

ཁྱོད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རིགས་ཡིན།
Khyö kyang bhö kyi rig yin
ཤ་རུས་གཅིག་པའི་གཉེན་ཡིན།
Sha rü chik pay nyen yin
ཕ་མེས་སྐད་ཡིག་མ་སྨོད།
Pha mey key yig ma mö
རང་སྐད་རང་གིས་མ་བརྗེད་།
Rang key rang gi ma jey

You are also of the Tibetan people
We are family of the same flesh and bone
Do not disparage the language of your ancestors
Do not forget your own language

ང་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་ཡིན།
Nga ni bhö kyi bhu yin
ལ་རྒྱ་ཅན་གྱི་བུ་ཡིན།
La gya chen gyi bhu yin
ང་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་ཡིན།
Nga ni bhö kyi bhu yin
རྣ་མཆོག་ཅན་གྱི་བུ་ཡིན།
Nam chok chen gyi bhu yin

I am a Tibetan boy
I am a boy who is loyal
I am a Tibetan boy
I am a boy who hears things

ཁྱོད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རིགས་ཡིན།
Khyö kyang bhö kyi rig yin
ཤ་རུས་གཅིག་པའི་གཉེན་ཡིན།
Sha rü chik pay nyen yin
ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་ཡོད་ན།
Trel dang ngo tsa yö na
བོད་མིའི་ལ་རྒྱ་མ་བརྗེད།
Bhö mi la gya ma jey

You are also of the Tibetan people
We are family of the same flesh and bone
If you have a sense of decency and conscience
Don’t forget your loyalty to the Tibetan people

ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་ཡོད་ན།
Trel dang ngo tsa yö na
བོད་མིའི་ལ་རྒྱ་མ་བརྗེད།
Bhö mi la gya ma jey

If you have a sense of decency and conscience
Don’t forget your loyalty to the Tibetan people


-This song was translated in honor of Tibet's legendary singer Dubhe, who passed recently as of this writing.

No comments:

Post a Comment