Saturday, May 31, 2014

'Apha (Father)' by Dekyi Tsering

ཨ་ཕ
Apha (Father)

ཚིག རུ་ཤུལ ཤེས་རབ་སེང་གེ
དབྱངས། བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་།
ལེན་མཁན། བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང།

Lyrics: Rushül Sherab Senge
Melody: Dekyi Tsering
Singer: Dekyi Tsering


ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་ཐབ་ཚང་ནས་གཟིམ་མ་མྱོང་པའི་མར་མེ་ཚེ་འབར་ལགས།
Khyimtsang zhig gi thabtsang ne zim ma nyongpe marme tse bar la
ད་ཕྲུག་ཁྱུ་རིས་རེ་སྒུག་གི་འདུན་མ་བཅངས་པའི་སེམས་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་ལགས།
Datruk khyuri regug gi dün ma changpe sem kyi yabchen la
ངས་ཁྱེད་ལ་ཞུ་འཕྲིན་སེམས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ།
Nge khye la zhutrin sem kyi chö pa phul
ཞོགས་པའི་ལྷ་བཟང་གཏོང་དུས།
zhogpe lhazang tong dü

In the kitchen of the family home is an eternal, unsleeping butter lamp
The great father who holds the hopes of the waiting orphans 
I offer you this letter from my heart
In the morning when I make to the gods

རླུང་རྟ་དགུང་ལ་མཆོད།
Lungta gung la chö
ཀི་བཟོ་ཡིས་བསྟོད་པའི་དུ་སྤྲིན་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྨོན་ཚིག་ཁྲི་འབུམ་བསྐུར་ཡོད།
Ki so yi töpe dutrin la söldeb kyi möntsig tri bum kur yö
ཡུན་རིང་བྲལ་པའི་རྒྱང་རིང་གི་སེམས་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་ལགས།
Yünring trelpe kyangring gi sem kyi yabchen la
ཁྱེད་རང་སྐུ་ཁམས་བདེ་ལགས་སམ།
Khyerang ku kham de la sam?

And offer wind horses to the heavens
Praising: "Ki, So" as they carry hundreds and hundreds of thousands of words of prayer
Great father, from whom we have been separated by a long time and a great distance
Are you healthy and well?

རང་ཁྱིམ་དྲོད་ཀྱིས་སྟོང་བའི་གཞི་གྱེས་ཀྱི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཚོ།
Rang khyim drö kyi tongwe zhi gye kyi phunu mingsingtso
ཁྱེད་རྣམ་པ་ཕུང་ཁམས་བདེ་མོ་ཡིན་ལགས།
Khyenampa phung kham demo yin la?
རྩ་ཐང་འཁྱག་གིས་བསྡམས།
སྦྲ་གུར་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་ཕ་ཁྱིམ་ན།
Drakung lung gi kyöpe phakhim na

My brothers and sisters who have left the warmth of our home,
All of you, my brethren, are you healthy and well?
In my father’s home where the grass land has frozen, binding it
The wind rattles the black tent

བདག་མེད་ཤུལ་ལུས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་མིང་སྲིང་ཚོ།
Dagme shül lü kyi pünda mingsingtso
སྡུག་བསྔལ་གྱི་མིག་ཆུ་ཁྲོམ་ཁྲོམ་ལས།
Dugngel gyi migchu trom trom le
བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འགོད་སྒྲ་ཐོས་མ་མྱོང་།
Dekyi kyi gö dra thö ma nyong
དྲན་གདུང་གི་ཤུགས་རིང་ནར་ནར་ལས།
Drendung gi shugring nar nar le

The children, left behind without you
Covered with tears of suffering
Having never once heard the sound of happiness
Only hearing the signs of longing

ལྷན་འཛོམས་གྱི་སྐལ་བ་རྙེད་མ་མྱོང་།
Lhendzom kyi kelwa nye ma nyong
ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་ཟླ་རེ་ནས་ཟླ་རེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ།
Nyin re ne nyin re, da re ne da re, lo re ne lore
དབྱར་དགུན་གྱི་དུས་ཚིགས་རེས་སུ་མགོར་ཡང་ང་ཚོའི་ཡུལ་དུ་བུ་ཡུག་རྐྱང་རྐྱང་འཚུབ།
Yar gün gyi dü tsig re su gor yang nga tsö yül du wu yuk kyang kyang tsub

They have never experienced the joy of being united
Day after day, month after month, year after year
The seasons turn from summer to winter, blizzards pour down again and again on our country

མཁྱེན་མཁྱེན་བླ་མ་ཁྱེན།
Khyen, Khyen, Lama Khyen

Think of me, Think of me, Lama, Think of me

འོན་ཀྱང་ཨ་ཕ་ལགས།
Ön kyang Apha la
ཁྱེད་རང་ཐུབ་སེམས་སྐྱོ་མི་དགོས།
Khyerang thub sem kyo mi gö
འུ་ཚོང་གི་ཁྱིམ་དུ་བདེ་སྐྱིད་དེ་འདྲ་མེད་ཀྱང་ཨ་ཕའི་གདམས་ངག་སྔར་བཞིན་དྲོད་ཁོལ་ལྡན།
'Utsong gi khyim du dekyi dendra me kyang Aphe damngag ngarzhin drö khöl den
ཕ་ཤུལ་བུ་ཡིས་འཛིན།
Pha shül bu yi dzin

Therefore, father
You don't need to be sad
Even though there is no happiness in our home, there is warmth from your wise words
We will hold father's inheritance

ཕ་ཆོས་སེམས་ཀྱིས་སྒྲུབ།
Pha chö sem kyi drub
ཕ་ཡིག་སྦྱོང་ལ་བརྩོན།
Pha yig jong la tsön
ཕ་སྐད་གཙང་མ་བཤད།
Pha ke tsangma she
ཕ་སྲོལ་རྒྱུད་ཀྱིས་འཛིན།
Pha söl gyü kyi dzin

Realize the dharma of father's heart
Enthusiastically study father's writing
Purely speak father's language
Hold on to father's culture and lineage

ཕ་ཟས་རྒྱུན་དུ་རོལ་ལ་ཕ་ཁྱིམ་སྙིང་ནས་བརྩེ་བཞིན་ཡོད།
Pha ze gyün röl la pha khyim nying ne tse zhin yö
ཨ་ཕ་ལགས།
Apha la
ངས་བརྗེད་དཀའ་བ་ནི་ཁྱེད་ཡིན་ལ་དྲན་སླ་བ་ནི་ཁྱེད་ཡིན།
Nge je kawa ni khye yin la dren lawa ni khye yin
ཁྱེད་ནི་བརྩེ་བའི་ཕ་ཡིན།
Khye ni tsewe pha yin

Continue to enjoy father's food, and we will love father's home from our hearts
Father
For me, the one difficult to forget is you, the one easy to recall is you
You are beloved father,

བྱམས་ལྡན་མ་ཡིན།
Chamden ma yin
སྐྱབས་སའི་ལྷ་ཡིན།
Kyabse lha yin
རེ་སའི་དཔོན་ཡིན།
Rese pön yin
ཁྱེད་ནི་ཕ་གཞིས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་ལ་བུ་ཆུང་གི་རེ་བ་ཉག་ཅིག་ཡིན།
Khye ni pha zhi kyi dagpo yin la buchung gi rewa nyag chig yin

The compassionate mother
The god of refuge
The lord of hopes
You are the sovereign of our fatherland, the sole hope of this young man

ཨ་ཕ་ལགས་ཉིན་མོ་སེམས་སུ་འཁོར་ཡང་མཚན་མོ་རྨི་ལམ་ནང་ནས་མཇལ།
Apha la nyin mo sem su khoryang tsenmo milam nang ne jel
ཨ་ཕ་ལགས་ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་གྱི་གཟི་བྱིན་དང་འགྲོག་ནས་
Apha la zhogpe nyizhön kyi zichin dang drog ne
རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་སླེབས་རོགས་ང་ཚོའི་ལོ་ཟླ་སོར་རྩིར་བགྲང་ནས་
Rang yül chog su leb rog nga tsö loza sor tsir drang ne
ཁྱེད་ལ་རེ་ཞིང་སྒུག་བཞིན་ཡོད།
Khye la re zhing gug zhin yö

Father, every day my mind turns to you, every night I meet you in dreams
Father, with the overwhelming brilliance of the newly arisen sun
Please come back towards your country, we are counting the days and months
That we are waiting for you

སླད་མར་ཁྱེད་ཉིད་སྐུ་ལུས་གསེར་གྱི་ཉི་མ་ལ་
Le mar khye nyi ku lü ser gyi nyi ma la
སྤྲིན་ནག་པོ་གཡོར་བ་མེད་པ་རྟག་དུ་བརྟན་ཞིང་
Drin nagpo yorwa mepa tagdu ten zhing
ཕ་བུ་འདི་ནས་གྱེས་ཀྱང་
Pha bu di ne gye kyang
སླར་ཡང་འདི་རུ་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་ཞུ།
Laryang di ru dzompe mönlam yang yang zhu...

In the future, that eternally, your golden-sun-like form
Will not be hidden by black clouds
And father and son
Will quickly come together. I pray for this again and again

-Translated by Lhanze


Wednesday, May 28, 2014

'The Cuckoo' by Lhundrup

ཁུ་བྱུག

The Cuckoo

ཚིག       སྤྲེལ་ནག་ཀླུ་སྒྲུབ།
དབྱངས། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ
ལེན་མཁན།          ལྷུན་གྲུབ།

Lyrics: Drelnag Ludrup
Music: Tashi Gyal
Singer: Lhundrupགཡུ་ཤིང་ལྗོན་པའི་ཚལ་ནས། །
ཁུ་ལོ་གང་དུ་འཕུར་སོང་། །
གསུང་སྙན་མ་ཐོས་ཟླ་རེད། །
སྐུ་གཟུགས་མ་མཇལ་ལོ་རེད། །
གསུང་སྙན་མ་ཐོས་ཟླ་རེད། །
སྐུ་གཟུགས་མ་མཇལ་ལོ་རེད། །

Among thickets of turquoise trees,
Dear cuckoo, to where have you flown off?
It’s been a month since I’ve heard your sweet voice.
It’s been a year since I’ve seen your fine form.
It’s been a month since I’ve heard your sweet voice.
It’s been a year since I’ve seen your fine form.

དྲན་ཤིང་ལོ་ཟླ་རིང་མོ། །
བོད་མིའི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་རེད། །
སྡུག་གི་མཆི་མ་བཞུར་བ། །
སེམས་པ་བརླན་གི་རྒྱུ་རེད། །
སྡུག་གི་མཆི་མ་བཞུར་བ། །
སེམས་པ་བརླན་གི་རྒྱུ་རེད། །

Missing you for long months and years,
Is the misery of Tibetans’hearts.
The flow of sorrowful tears,
Will drench the heart.
The flow of sorrowful tears,
Will drench the heart.

ཆར་བ་ཤག་ཤག་བབས་ན།
དབྱར་གྱི་མེ་ཏོག་བཞད་ཀྱང་།
ཁུ་བྱུག་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས།
ཡིད་སེམས་ཨ་ཐང་ཆད་སོང་།
ཁུ་བྱུག་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས།
ཡིད་སེམས་ཨ་ཐང་ཆད་སོང་།
ཡིད་སེམས་ཨ་ཐང་ཆད་སོང་།

Although summer flowers blossom
When the rain falls drip-drop,  drip-drop.
Since the cuckoo is not to be seen,
My mind has grown weary.
Since the cuckoo is not to be seen,
My mind has grown weary.
My mind has grown weary.

Notes: If there was ever an indie Tibetan song, this is it right here. It seems as if it is is sung by a lama, perhaps a renegade tulku, but who actually know? In a similar vein, we've tagged this song here with the label 'dalai lama.' Actually, this song is not about His Holiness; it could just as easily be about a friend, a lover, a favorite horse, a mother, a yak, or what have you. Yet, at the same time, it's quite hard to say its not about His Holiness. This is sort of the quality that many such songs embody and is, in fact, a sign of true talent. Just as the professional poet perfectly places the picture of a rose in your mind's eye without ever mentioning the word 'rose,' many Tibetan songwriters skillfully fill our hearts and minds with love and devotion for the guru.

-Lobsang

Monday, May 26, 2014

'Lady Tsering Lhamo' by Ngagwang Tenzin

གཞས། བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ 

Song: Lady Tsering Lhamo

ལེན་མཁན། ངག་དབང་བསྟན་འཛིན། 

Singer: Ngagwang Tenzinང་ཡི་སྙིང་གི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།
Nga yi nying gi bhu mo tshe ring lhamo
དབུ་སྐྲ་ཤང་ཤང་འོག་ནས།
U tra shang shang og ney
སྤྱན་མའི་གྲི་ཁ་ཤིག་ཤིག།
Chen may dri kha shik shik

My beloved lady Tsering Lhamo
Beneath your straight hair
Are your slender eyes.

བུ་ཆུང་ང་ལ་གཟིགས་དང།
Bhu chung nga la sik dang
དགའ་བའི་འཛུམ་ཞིག་སྟོན་དང།
Ga way dzum shik tön dang
ཞལ་རས་དེ་འདྲ་མཛས་པ་ལ།
Shel rey den dra dzey pa la
ཞལ་རས་དེ་འདྲ་མཛས་པ་ལ།
Shel rey den dra dzey pa la

Please look at this young boy,
Show me a joyful smile.
Such a face, how beautiful!
Such a face, how beautiful!

བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས།
Bhu mo tshe ring lha mo la
བུ་ཆུང་ངའི་སེམས་རང་དབང་མེད་པ་ཁྱེད་ལ་ཤོར།
Bhu chung ngay sem rang wang mey pa khye la shor
བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས།
Bhu mo tshe ring lha mo la
བུ་ཆུང་ངའི་སེམས་རང་དབང་མེད་པ་ཁྱེད་ལ་ཤོར།
Bhu chung ngay sem rang wang mey pa khye la shor

Lady Tsering Lhamo la,
This young boy has fallen helplessly in love with you.
Lady Tsering Lhamo la,
This young boy has fallen helplessly in love with you.

ང་ཡི་སྙིང་གི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།
Nga yi nying gi bhu mo tshe ring lha mo
སྐུ་གཟུགས་རྩ་དྲུག་སྨྱུག་མ།
Ku suk tsa druk nyuk ma
སྐེད་པ་ལྡེམ་ལྡེམ་ལྕུག་ལྕུག
Ke pa dem dem chuk chuk

My beloved lady Tsering Lhamo,
Your form is [like] the bamboo of Tsadruk.
Your waist sways back and forth.

བུ་ཆུང་ང་ཡི་ཕྱོགས་ལ།
Bhu chung nga yi chok la
སིལ་སིལ་སིལ་ལ་ཕེབས་དང།
Sil sil sil la pheb dang
སྐུ་གཟུགས་དེ་འདྲ་ཡག་ག་ལ།
Ku suk den dra yak ka la

Please move slowly
Towards this young boy.
Such a physique, how nice!
Such a physique, how nice!

བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས།
Bhu mo tshe ring lha mo la
བུ་ཆུང་ངའི་སེམས་རང་དབང་མེད་པ་ཁྱེད་ལ་ཤོར།
Bhu chung ngay sem rang wang mey pa khye la shor
བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས།
Bhu mo tshe ring lha mo la
བུ་ཆུང་ངའི་སེམས་རང་དབང་མེད་པ་ཁྱེད་ལ་ཤོར།
Bhu chung ngay sem rang wang mey pa khye la shor


Lady Tsering Lhamo la,
This young boy has fallen helplessly in love with you.
Lady Tsering Lhamo la,
This young boy has fallen helplessly in love with you.

ང་ཡི་སྙིང་གི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།
Nga yi nying gi bhu mo tshe ring lha mo
ཞལ་རས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ།
Shel rey kar sel da wa
གསུང་སྐད་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ།
Sung key khu chuk ngön mo

My beloved Tsering Lhamo,
Your face is the brilliant white moon.
Your voice is [like] a blue cuckoo bird.

བུ་ཆུང་ང་དང་མཉམ་དུ་སྙན་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན་དང།
Bhu chung nga dang nyam du nyen pay lu shik len dang
གསུང་སྐད་དེ་འདྲ་སྙན་པ་ལ།
Sung key den dra nyen pa la
གསུང་སྐད་དེ་འདྲ་སྙན་པ་ལ།
Sung key den dra nyen pa la

Please sing a pleasant song with this young boy.
Such a voice, how beautiful!
Such a voice, how beautiful!

བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས།
Bhu mo tshe ring lha mo la
བུ་ཆུང་ངའི་སེམས་རང་དབང་མེད་པ་ཁྱེད་ལ་ཤོར།
Bhu chung ngay sem rang wang mey pa khye la shor
བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས།
Bhu mo tshe ring lha mo la
བུ་ཆུང་ངའི་སེམས་རང་དབང་མེད་པ་ཁྱེད་ལ་ཤོར།
Bhu chung ngay sem rang wang mey pa khye la shor


Lady Tsering Lhamo la,
This young boy has fallen helplessly in love with you.
Lady Tsering Lhamo la,
This young boy has fallen helplessly in love with you.


Note: First of all, there are a number of colloquialisms in this song which I could not figure out on my own, but thankfully my homestay Ama la is very knowledgeable in this respect. Thus, some of the phrases here on based not on my understanding of the verse, but on my understanding of what was explained to me by my Tibetan family. Take for example the phrase "Your form is [like] the bamboo of Tsadruk", which apparently is complimenting the straightness of her physique while referring to the bamboo which grows in a place called Tsadruk. Also, it is important to note that all of the compliments being paid in this song are being made in honorofic language; I say this because the phrase སྐུ་གཟུགས་དེ་འདྲ་ཡག་ག་ལ། "Ku suk den dra yak ka la" could literally be translated as "Such a body, how nice!" which might sound a bit crude in English (which is why I opted for the word 'physique' instead). But since the term 'ku suk' in Tibetan is honorofic, it comes off as very respectful and polite in the original language; thus, as with every instance of cross-cultural exposure, perspective is key. Another interesting issue was what to do with the word "bhumo" which is usually best translated as 'girl', but would, again, sound crude in English here--therefore I opted for the term 'lady' which may come off a bit archaic but at least sounds much more elegant. Also of interest, the phrase "to fall in love" in Tibetan is སེམས་པ་ཤོར་བ "sem pa shor wa" which literally means "to lose one's heart/mind"; included in this phrase here is also the term རང་དབང་མེད་པ་ 'rang wang mey pa" which literally means "without freedom/independence", meaning that it happened without intention or willpower; I have translated it here as 'helplessly.' Finally, since this song is based off of a folk song, there are a couple versions. This one here is not the most common one, but it is the only available version with the lyrics. You can find other versions of the song on Youtube if you search for "bhumo tsering lhamo "

- Sherab

Thursday, May 22, 2014

'The Joyous Place' by Jamyang Tashi


གནས་སྐྱིད་པོ།། 


The Joyous Place


གཞས་པ།། འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།། 

Singer: Jamyang Tashi 
གནམ་སྔོན་པོ་འདི་ཡི་འདབས་རོལ་ནས།། 
Nam ngön po di yi dab röl ney
ས་དོག་མོ་འདི་ཡི་ཕ་རོལ་ན།། 
Sa dok mo di yi pha röl na
གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
ཨོ་ཧོ་་་གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Oh ho ney dey ni nga yi pha yül yin
གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang yi shing kham yö
ཨོ་ཧོ་་་གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Oh ho ney dey ni nga yi pha yül yin

Beneath this blue sky, 
On the far side of the earth, 
Is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
Oh ho! That place is my father land. 
A pure realm of snow mountains, a joyous place. 
Oh ho! That place is my father land. 

གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin

There is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
That place is my father land. 
That place is my father land. 

གནམ་སྔོན་པོ་འདི་ཡི་འདབས་རོལ་ནས།། 
Nam ngön po di yi dab röl ney
ས་དོག་མོ་འདི་ཡི་ཕ་རོལ་ན།། 
Sa dok mo di yi pha röl na
གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney de ni nga yi pha yül yin

Surrounding this blue sky, 
On the other side of this solid earth, 
Is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
That place is my father land. 

གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin

There is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
That place is my father land. 
That place is my father land. 

ཐང་ཡངས་པོ་མེ་ལོང་འཁྱིལ་འདྲ་ནས།། 
Thang yang po me long khyil dra ney
སྦྲ་ཐང་སྨུག་འདི་ཡི་ཐུ་འོག་ན།། 
Dra thang muk di yi thu ok na
བྱམས་བརྩེ་བའི་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོ་ཅན།། 
Jam tsey way shel sung drön mo chen
ཨོ་ཧོ་་་ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Oh ho pha drin chen chang chub sem pa yin
བྱམས་བརྩེ་བའི་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོ་ཅན།། 
Jam tsey way shel sung drön mo chen
ཨོ་ཧོ་་་ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Oh ho pha drin chen chang chub sem pa yin

Among a circular formation of vast, flat plains, 
Underneath this black tent, 
With a warm loving speech, 
Oh ho! My kind father is a bodhisattva. 
Possessing a warm loving speech, 
Oh ho! My kind father is a bodhisattva. 

བྱམས་བརྩེ་བའི་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོ་ཅན།། 
Jam tsey way shel sung drön mo chen
ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Pha drin chen chang chub sem pa yin
ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Pha drin chen chang chub sem pa yin

Possessing a warm loving speech, 
My kind father is a bodhisattva. 
My kind father is a bodhisattva. 

ནམ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་སྔ་རོལ་ནས།། 
Nam kya reng dang po nga röl ney
རྟ་ནོར་ལུག་བསྐོར་བའི་ལྷས་འདབས་ན།། 
Ta nor luk kor way lhey dab na
འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
ཨོ་ཧོ་་་མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Oh ho ma drin chen je tsün dröl ma yin
འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
ཨོ་ཧོ་་་མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Oh ho ma drin chen je tsün dröl ma yin

Early on in the first night's watch, 
Inside the pen for the horses and sheep, 
The one who sings melodiously while milking the yaks, 
Oh ho! My kind mother is the Goddess Tara. 
The one who sings melodiously while milking the yaks, 
Oh ho! My kind mother is the Goddess Tara. 

འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

The one who sings melodiously while milking the yaks, 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara. 

ནམ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་སྔ་རོལ་ནས།། 
Nam kya reng dang po nga röl ney
རྟ་ནོར་ལུག་བསྐོར་བའི་ལྷས་འདབས་ན།། 
Ta nor luk kor way lhey dab na
འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

Early on in the first night's watch, 
Inside the pen for the horses and sheep, 
Is the one who sings melodiously while milking the yaks; 
My kind mother is the Goddess Tara. 

འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

The one who sings melodiously while milking the yaks, 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara. 

འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།།
Dri dzong mo jo way sho yang chen 
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

The one who sings melodiously while milking the yaks, 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara.


-Translated by Sherab