Saturday, May 3, 2014

'Song Within the Heart' by Kunga

གཞས། སེམས་ནང་གི་གླུ།། 

Song: Song Within the Heart

ལེན་མཁན། ཀུན་དགའ།། 

Singer: Künga

གངས་དཀར་པོའི་དཀར་པོའི་རི་རྩེ་ན།
Kang kar pö kar pö ri tsey na
གསེར་སེར་པོའི་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་དེ།
Ser ser pö nyi ma shar dra dey
ངས་བལྟས་ན་ཕྱག་ན་པད་མོ་བཞུགས།
Nge tey na chak na pe mo shuk
བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷ་སྐལ་རེད།
Phö kha wa chen gyi lha kel rey

At the white snowy mountain-peak,
Like the rising of the golden-yellow sun,
As I behold it, there the one who holds the lotus dwells.
The one who is the destined deity of Tibet, the land of snows.

དགོང་ཨ་སྔོན་ཨ་སྔོན་མཐོན་པོ་ན།
Gong ah ngön ah ngön thön po na
དུང་དཀར་པོའི་ཟླ་བ་ཤར་འདྲ་དེ།
Dung kar pö da wa shar dra dey
ངས་བལྟས་ན་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་འདུག
Ngey tey na drin chen pha ma duk
བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཕ་མ་རེད།
Bhu sö nam chen gyi pha ma rey

At the heights of the evening sky,
Like the rising of the conch-white moon,
As I behold it, I see my kind parents are there,
Parents of a fortunate son.

ཡུལ་མདོ་དབུས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ན།
Yül do ü do ü kham sum na
ཁྲ་གྱི་ལེ་མེ་ཏོག་བཞད་འདྲ་དེ།
Tra gyi le me tok shey dra dey
ངས་བལྟས་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རེད།
Ngey tey na pö rik pün da rey
བུ་དབང་ཐང་ཅན་གྱི་ཕ་ཁྱིམ་རེད།
Bhu wang thang chen gyi pha khyim rey

In the three lands, Amdo, U-Tsang, and Kham,
Like the blooming of many-colored flowers,
As I behold it, it is the Tibetan family.
It is the home of this fortunate boy.

གངས་དཀར་པོའི་དཀར་པོའི་རི་རྩེ་ན།
Kang kar pö kar pö ri tsey na
གསེར་སེར་པོའི་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་དེ།
Ser ser pö nyi ma shar dra dey
ངས་བལྟས་ན་ཕྱག་ན་པད་མོ་བཞུགས།
Nge tey na chak na pe mo shuk
བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷ་སྐལ་རེད།
Phö kha wa chen gyi lha kel rey

At the white snowy mountain-peak,
Like the rising of the golden-yellow sun,
As I behold it, there the one who holds the lotus dwells.
The one who is the destined deity of Tibet, the land of snows.

དགོང་ཨ་སྔོན་ཨ་སྔོན་མཐོན་པོ་ན།
Gong ah ngön ah ngön thön po na
དུང་དཀར་པོའི་ཟླ་བ་ཤར་འདྲ་དེ།
Dung kar pö da wa shar dra dey
ངས་བལྟས་ན་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་འདུག
Ngey tey na drin chen pha ma duk
བུ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཕ་མ་རེད།
Bhu sö nam chen gyi pha ma rey

At the heights of the evening sky,
Like the rising of the conch-white moon,
As I behold it, I see my kind parents are there,
Parents of a fortunate son.

ཡུལ་མདོ་དབུས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ན།
Yül do ü do ü kham sum na
ཁྲ་གྱི་ལེ་མེ་ཏོག་བཞད་འདྲ་དེ།
Tra gyi le me tok shey dra dey
ངས་བལྟས་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རེད།
Ngey tey na pö rik pün da rey
བུ་དབང་ཐང་ཅན་གྱི་ཕ་ཁྱིམ་རེད།
Bhu wang thang chen gyi pha khyim rey

In the three lands, Amdo, U-Tsang, and Kham,
Like the blooming of many-colored flowers,
As I behold it, it is the Tibetan family.
It is the home of this fortunate boy.

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment