Thursday, May 22, 2014

'The Joyous Place' by Jamyang Tashi


གནས་སྐྱིད་པོ།། 


The Joyous Place


གཞས་པ།། འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།། 

Singer: Jamyang Tashi 
གནམ་སྔོན་པོ་འདི་ཡི་འདབས་རོལ་ནས།། 
Nam ngön po di yi dab röl ney
ས་དོག་མོ་འདི་ཡི་ཕ་རོལ་ན།། 
Sa dok mo di yi pha röl na
གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
ཨོ་ཧོ་་་གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Oh ho ney dey ni nga yi pha yül yin
གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang yi shing kham yö
ཨོ་ཧོ་་་གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Oh ho ney dey ni nga yi pha yül yin

Beneath this blue sky, 
On the far side of the earth, 
Is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
Oh ho! That place is my father land. 
A pure realm of snow mountains, a joyous place. 
Oh ho! That place is my father land. 

གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin

There is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
That place is my father land. 
That place is my father land. 

གནམ་སྔོན་པོ་འདི་ཡི་འདབས་རོལ་ནས།། 
Nam ngön po di yi dab röl ney
ས་དོག་མོ་འདི་ཡི་ཕ་རོལ་ན།། 
Sa dok mo di yi pha röl na
གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney de ni nga yi pha yül yin

Surrounding this blue sky, 
On the other side of this solid earth, 
Is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
That place is my father land. 

གནས་སྐྱིད་པོ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།། 
Ney kyi po kang ri shing kham yö
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin
གནས་དེ་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།། 
Ney dey ni nga yi pha yül yin

There is a pure realm of snow mountains, a joyous place. 
That place is my father land. 
That place is my father land. 

ཐང་ཡངས་པོ་མེ་ལོང་འཁྱིལ་འདྲ་ནས།། 
Thang yang po me long khyil dra ney
སྦྲ་ཐང་སྨུག་འདི་ཡི་ཐུ་འོག་ན།། 
Dra thang muk di yi thu ok na
བྱམས་བརྩེ་བའི་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོ་ཅན།། 
Jam tsey way shel sung drön mo chen
ཨོ་ཧོ་་་ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Oh ho pha drin chen chang chub sem pa yin
བྱམས་བརྩེ་བའི་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོ་ཅན།། 
Jam tsey way shel sung drön mo chen
ཨོ་ཧོ་་་ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Oh ho pha drin chen chang chub sem pa yin

Among a circular formation of vast, flat plains, 
Underneath this black tent, 
With a warm loving speech, 
Oh ho! My kind father is a bodhisattva. 
Possessing a warm loving speech, 
Oh ho! My kind father is a bodhisattva. 

བྱམས་བརྩེ་བའི་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོ་ཅན།། 
Jam tsey way shel sung drön mo chen
ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Pha drin chen chang chub sem pa yin
ཕ་དྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།། 
Pha drin chen chang chub sem pa yin

Possessing a warm loving speech, 
My kind father is a bodhisattva. 
My kind father is a bodhisattva. 

ནམ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་སྔ་རོལ་ནས།། 
Nam kya reng dang po nga röl ney
རྟ་ནོར་ལུག་བསྐོར་བའི་ལྷས་འདབས་ན།། 
Ta nor luk kor way lhey dab na
འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
ཨོ་ཧོ་་་མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Oh ho ma drin chen je tsün dröl ma yin
འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
ཨོ་ཧོ་་་མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Oh ho ma drin chen je tsün dröl ma yin

Early on in the first night's watch, 
Inside the pen for the horses and sheep, 
The one who sings melodiously while milking the yaks, 
Oh ho! My kind mother is the Goddess Tara. 
The one who sings melodiously while milking the yaks, 
Oh ho! My kind mother is the Goddess Tara. 

འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

The one who sings melodiously while milking the yaks, 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara. 

ནམ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་སྔ་རོལ་ནས།། 
Nam kya reng dang po nga röl ney
རྟ་ནོར་ལུག་བསྐོར་བའི་ལྷས་འདབས་ན།། 
Ta nor luk kor way lhey dab na
འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

Early on in the first night's watch, 
Inside the pen for the horses and sheep, 
Is the one who sings melodiously while milking the yaks; 
My kind mother is the Goddess Tara. 

འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།། 
Dri dzong mo jo way sho yang chen
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

The one who sings melodiously while milking the yaks, 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara. 

འབྲི་འཛོང་མོ་འཇོ་བའི་བཞོ་དབྱངས་ཅན།།
Dri dzong mo jo way sho yang chen 
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin
མ་དྲིན་ཆེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིན།། 
Ma drin chen je tsün dröl ma yin

The one who sings melodiously while milking the yaks, 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara. 
My kind mother is the Goddess Tara.


-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment