Saturday, May 31, 2014

'Apha (Father)' by Dekyi Tsering

ཨ་ཕ
Apha (Father)

ཚིག རུ་ཤུལ ཤེས་རབ་སེང་གེ
དབྱངས། བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་།
ལེན་མཁན། བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང།

Lyrics: Rushül Sherab Senge
Melody: Dekyi Tsering
Singer: Dekyi Tsering


ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་ཐབ་ཚང་ནས་གཟིམ་མ་མྱོང་པའི་མར་མེ་ཚེ་འབར་ལགས།
Khyimtsang zhig gi thabtsang ne zim ma nyongpe marme tse bar la
ད་ཕྲུག་ཁྱུ་རིས་རེ་སྒུག་གི་འདུན་མ་བཅངས་པའི་སེམས་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་ལགས།
Datruk khyuri regug gi dün ma changpe sem kyi yabchen la
ངས་ཁྱེད་ལ་ཞུ་འཕྲིན་སེམས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ།
Nge khye la zhutrin sem kyi chö pa phul
ཞོགས་པའི་ལྷ་བཟང་གཏོང་དུས།
zhogpe lhazang tong dü

In the kitchen of the family home is an eternal, unsleeping butter lamp
The great father who holds the hopes of the waiting orphans 
I offer you this letter from my heart
In the morning when I make to the gods

རླུང་རྟ་དགུང་ལ་མཆོད།
Lungta gung la chö
ཀི་བཟོ་ཡིས་བསྟོད་པའི་དུ་སྤྲིན་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྨོན་ཚིག་ཁྲི་འབུམ་བསྐུར་ཡོད།
Ki so yi töpe dutrin la söldeb kyi möntsig tri bum kur yö
ཡུན་རིང་བྲལ་པའི་རྒྱང་རིང་གི་སེམས་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་ལགས།
Yünring trelpe kyangring gi sem kyi yabchen la
ཁྱེད་རང་སྐུ་ཁམས་བདེ་ལགས་སམ།
Khyerang ku kham de la sam?

And offer wind horses to the heavens
Praising: "Ki, So" as they carry hundreds and hundreds of thousands of words of prayer
Great father, from whom we have been separated by a long time and a great distance
Are you healthy and well?

རང་ཁྱིམ་དྲོད་ཀྱིས་སྟོང་བའི་གཞི་གྱེས་ཀྱི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཚོ།
Rang khyim drö kyi tongwe zhi gye kyi phunu mingsingtso
ཁྱེད་རྣམ་པ་ཕུང་ཁམས་བདེ་མོ་ཡིན་ལགས།
Khyenampa phung kham demo yin la?
རྩ་ཐང་འཁྱག་གིས་བསྡམས།
སྦྲ་གུར་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་ཕ་ཁྱིམ་ན།
Drakung lung gi kyöpe phakhim na

My brothers and sisters who have left the warmth of our home,
All of you, my brethren, are you healthy and well?
In my father’s home where the grass land has frozen, binding it
The wind rattles the black tent

བདག་མེད་ཤུལ་ལུས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་མིང་སྲིང་ཚོ།
Dagme shül lü kyi pünda mingsingtso
སྡུག་བསྔལ་གྱི་མིག་ཆུ་ཁྲོམ་ཁྲོམ་ལས།
Dugngel gyi migchu trom trom le
བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འགོད་སྒྲ་ཐོས་མ་མྱོང་།
Dekyi kyi gö dra thö ma nyong
དྲན་གདུང་གི་ཤུགས་རིང་ནར་ནར་ལས།
Drendung gi shugring nar nar le

The children, left behind without you
Covered with tears of suffering
Having never once heard the sound of happiness
Only hearing the signs of longing

ལྷན་འཛོམས་གྱི་སྐལ་བ་རྙེད་མ་མྱོང་།
Lhendzom kyi kelwa nye ma nyong
ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་ཟླ་རེ་ནས་ཟླ་རེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ།
Nyin re ne nyin re, da re ne da re, lo re ne lore
དབྱར་དགུན་གྱི་དུས་ཚིགས་རེས་སུ་མགོར་ཡང་ང་ཚོའི་ཡུལ་དུ་བུ་ཡུག་རྐྱང་རྐྱང་འཚུབ།
Yar gün gyi dü tsig re su gor yang nga tsö yül du wu yuk kyang kyang tsub

They have never experienced the joy of being united
Day after day, month after month, year after year
The seasons turn from summer to winter, blizzards pour down again and again on our country

མཁྱེན་མཁྱེན་བླ་མ་ཁྱེན།
Khyen, Khyen, Lama Khyen

Think of me, Think of me, Lama, Think of me

འོན་ཀྱང་ཨ་ཕ་ལགས།
Ön kyang Apha la
ཁྱེད་རང་ཐུབ་སེམས་སྐྱོ་མི་དགོས།
Khyerang thub sem kyo mi gö
འུ་ཚོང་གི་ཁྱིམ་དུ་བདེ་སྐྱིད་དེ་འདྲ་མེད་ཀྱང་ཨ་ཕའི་གདམས་ངག་སྔར་བཞིན་དྲོད་ཁོལ་ལྡན།
'Utsong gi khyim du dekyi dendra me kyang Aphe damngag ngarzhin drö khöl den
ཕ་ཤུལ་བུ་ཡིས་འཛིན།
Pha shül bu yi dzin

Therefore, father
You don't need to be sad
Even though there is no happiness in our home, there is warmth from your wise words
We will hold father's inheritance

ཕ་ཆོས་སེམས་ཀྱིས་སྒྲུབ།
Pha chö sem kyi drub
ཕ་ཡིག་སྦྱོང་ལ་བརྩོན།
Pha yig jong la tsön
ཕ་སྐད་གཙང་མ་བཤད།
Pha ke tsangma she
ཕ་སྲོལ་རྒྱུད་ཀྱིས་འཛིན།
Pha söl gyü kyi dzin

Realize the dharma of father's heart
Enthusiastically study father's writing
Purely speak father's language
Hold on to father's culture and lineage

ཕ་ཟས་རྒྱུན་དུ་རོལ་ལ་ཕ་ཁྱིམ་སྙིང་ནས་བརྩེ་བཞིན་ཡོད།
Pha ze gyün röl la pha khyim nying ne tse zhin yö
ཨ་ཕ་ལགས།
Apha la
ངས་བརྗེད་དཀའ་བ་ནི་ཁྱེད་ཡིན་ལ་དྲན་སླ་བ་ནི་ཁྱེད་ཡིན།
Nge je kawa ni khye yin la dren lawa ni khye yin
ཁྱེད་ནི་བརྩེ་བའི་ཕ་ཡིན།
Khye ni tsewe pha yin

Continue to enjoy father's food, and we will love father's home from our hearts
Father
For me, the one difficult to forget is you, the one easy to recall is you
You are beloved father,

བྱམས་ལྡན་མ་ཡིན།
Chamden ma yin
སྐྱབས་སའི་ལྷ་ཡིན།
Kyabse lha yin
རེ་སའི་དཔོན་ཡིན།
Rese pön yin
ཁྱེད་ནི་ཕ་གཞིས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་ལ་བུ་ཆུང་གི་རེ་བ་ཉག་ཅིག་ཡིན།
Khye ni pha zhi kyi dagpo yin la buchung gi rewa nyag chig yin

The compassionate mother
The god of refuge
The lord of hopes
You are the sovereign of our fatherland, the sole hope of this young man

ཨ་ཕ་ལགས་ཉིན་མོ་སེམས་སུ་འཁོར་ཡང་མཚན་མོ་རྨི་ལམ་ནང་ནས་མཇལ།
Apha la nyin mo sem su khoryang tsenmo milam nang ne jel
ཨ་ཕ་ལགས་ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་གྱི་གཟི་བྱིན་དང་འགྲོག་ནས་
Apha la zhogpe nyizhön kyi zichin dang drog ne
རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་སླེབས་རོགས་ང་ཚོའི་ལོ་ཟླ་སོར་རྩིར་བགྲང་ནས་
Rang yül chog su leb rog nga tsö loza sor tsir drang ne
ཁྱེད་ལ་རེ་ཞིང་སྒུག་བཞིན་ཡོད།
Khye la re zhing gug zhin yö

Father, every day my mind turns to you, every night I meet you in dreams
Father, with the overwhelming brilliance of the newly arisen sun
Please come back towards your country, we are counting the days and months
That we are waiting for you

སླད་མར་ཁྱེད་ཉིད་སྐུ་ལུས་གསེར་གྱི་ཉི་མ་ལ་
Le mar khye nyi ku lü ser gyi nyi ma la
སྤྲིན་ནག་པོ་གཡོར་བ་མེད་པ་རྟག་དུ་བརྟན་ཞིང་
Drin nagpo yorwa mepa tagdu ten zhing
ཕ་བུ་འདི་ནས་གྱེས་ཀྱང་
Pha bu di ne gye kyang
སླར་ཡང་འདི་རུ་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་ཞུ།
Laryang di ru dzompe mönlam yang yang zhu...

In the future, that eternally, your golden-sun-like form
Will not be hidden by black clouds
And father and son
Will quickly come together. I pray for this again and again

-Translated by Lhanze


No comments:

Post a Comment