Thursday, May 15, 2014

'Joyful World' by Dorje Tseten

གཞས། སྐྱིད་པའི་འཇིག་རྟེན།། 

Song: Joyful World

ལེན་མཁན། རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟེན།། 

Singer: Dorje Tseten

གསེར་མདོག་ཉི་མ་ཤར།།
Ser dog nyi ma shar
འོད་སྣང་ས་ལ་འཕྲོས།།
Ö nang sa la trö
མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་བཞད།།
Dzey pay me tok shey
དྲི་ཞིམ་རྒྱང་ལ་ཁྱབ།།
Dri shim gyang la khyab

The golden-hued sun dawns,
Rays of light brighten the earth.
Beautiful flowers bloom,
The fragrant perfume spreads afar.

དུང་མདོག་ཟླ་བ་ཤར།།
Dung dog da wa shar
བསིལ་ཟེར་ས་ལ་འཕྲོས།།
Sil ser sa la trö
རྐང་དྲུག་བུང་བའི་ཚོགས།།
Kang druk bung way tshok
བདེ་བའི་གཉིད་ལ་རོལ།།
De way nyi la röl

The white-conch moon rises,
Lighting up the cool land.
Swarms of six-legged bees 
Enjoy their blissful slumber.

འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་འདི།།
Jig ten mi yül di
འདི་འདྲའི་སྐྱིད་པ་ལ།།
Din dray kyi pa la
མཐོན་པོ་གངས་རི་ཡོད།།
Thön po kang ri yö
སྔོན་མོ་གཙང་ཆུ་ཡོད།།
Ngön mo tsang chu yö

This world, the land of man,
How wonderful it is!
We have tall snow mountains
And fresh, blue waters!

འདོ་རིག་རྟ་ཕོ་ཡོད།།
Do rig ta pho yö
གཡང་དཀར་ལུག་ཁྱུ་ཡོད།།
Yang kar lug khyu yö
དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
Ga way lu shik len
སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་འཁྲབ།།
Kyi pay dro shik trab

We have intelligent stallions
And flocks of white sheep!
Sing a song of joy
And perform a joyful dance!

གསེར་མདོག་ཉི་མ་ཤར།།
Ser dog nyi ma shar
འོད་སྣང་ས་ལ་འཕྲོས།།
Ö nang sa la trö
མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་བཞད།།
Dzey pay me tok shey
དྲི་ཞིམ་རྒྱང་ལ་ཁྱབ།།
Dri shim gyang la khyab

The golden-hued sun dawns,
Rays of light brighten the earth.
Beautiful flowers bloom,
The fragrant perfume spreads afar.

དུང་མདོག་ཟླ་བ་ཤར།།
Dung dog da wa shar
བསིལ་ཟེར་ས་ལ་འཕྲོས།།
Sil ser sa la trö
རྐང་དྲུག་བུང་བའི་ཚོགས།།
Kang druk bung way tshok
བདེ་བའི་གཉིད་ལ་རོལ།།
De way nyi la röl

The white-conch moon rises,
Lighting up the cool land.
Swarms of six-legged bees 
Enjoy their blissful slumber.

འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་འདི།།
Jig ten mi yül di
འདི་འདྲའི་སྐྱིད་པ་ལ།།
Din dray kyi pa la
དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ཡོད།།
Drin chen pha ma yö
འདང་ཆེན་ཕུ་ནུ་ཡོད།།
Dang chen phu nu yö

This world, the land of man,
How wonderful it is!
We have our kind parents
And our dear siblings.

ཆུང་འདྲིས་རྩེད་རོགས་ཡོད།།
Chung dri tsey rok yö
ལྷད་མེད་མཛའ་མོ་ཡོད།།
Lhey mey dza mo yö
དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
Ga way lu shik len
སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་འཁྲབ།།
Kyi pay dro shik trab

We have our affectionate childhood playmates 
And our girlfriends so pure.
Sing a song of joy
And perform a joyful dance!

འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་འདི།།
Jig ten mi yül di
འདི་འདྲའི་སྐྱིད་པ་ལ།།
Din dray kyi pa la
དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ཡོད།།
Drin chen pha ma yö
འདང་ཆེན་ཕུ་ནུ་ཡོད།།
Dang chen phu nu yö

This world, the land of man,
How wonderful it is!
We have our kind parents
And our dear siblings.

ཆུང་འདྲིས་རྩེད་རོགས་ཡོད།།
Chung dri tsey rok yö
ལྷད་མེད་མཛའ་མོ་ཡོད།།
Lhey mey dza mo yö
དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
Ga way lu shik len
སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་འཁྲབ།།
Kyi pay dro shik trab

Sing a song of joy
And perform a joyful dance!
We have our affectionate childhood playmates 
And our girlfriends so pure.

དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
Ga way lu shik len
སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་འཁྲབ།།
Kyi pay dro shik trab
སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་འཁྲབ།།
Kyi pay dro shik trab
སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་འཁྲབ།།
Kyi pay dro shik trab

Sing a song of joy
And perform a joyful dance!
Perform a joyful dance!
Perform a joyful dance!-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment