Friday, March 25, 2016

"Great Kindness" by Chötso Kyi


གཞས། བཀའ་དྲིན་ཆེ།
Song: “Great Kindness”
གཞས་མ་། ཆོས་མཚོ་སྐྱིད།
Singer: Chötso Kyi

བིས་མདོ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་གི་ས་གཞི་ལ།
Wim do ta shi yang gi sa shi la
མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་སྡེ་ཆེན་པོ།
Do ngag shey drub ten pay de chen po
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཁོར་གླིང་མཆོག་འདེབས་མཛད་པ།
Ta shi chö khor ling chok deb dze pa
བླ་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
La chen she rab gyal tsen ka drin che

Upon the ground of the auspicious land, Wimdo
Is a great community that teaches the study and practice of sūtra and mantra;
He who founded the supreme center known as Tashi Chökhor,
Is the great master Sherab Gyaltsen, whose kindness is great

བིས་མདོ་རིག་པ་རྒྱས་པའི་གྲོང་ཚོ་ལ།
Wim do rig pa gye pay drong tsho la
ལྔ་རིག་རྒྱ་མཚོ་འཕྱུར་བའི་གྲྭ་ཆེན་པོ།
Nga rig gyam tso chur way dra chen po
གངས་ཅན་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་འཛུགས་པ་པོ།
Gang chen bhö yig lob dring dzug pa po
པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
Pan chen nang wa tha ye ka drin che

Among the villages of Wimdo where knowledge flourishes
Is the great institute where the ocean of the five sciences overflows;
He who founded the center for intermediate studies in literary Tibetan,
Is Panchen Nangwa Thaye, whose kindness is great

བིས་མདོ་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་ཞིང་ས་ལ།
Wim do pel yön dar way shing sa la
གངས་ལྗོངས་རི་མོར་བྱས་པའི་མེ་ལོང་ཆེ།
Gang jong ri mor chey pay me long che
ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་བཞེང་བ་པོ།
Kün dü shel thang chen mo sheng wa po
སྐྱེས་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་རབ་རྒྱས་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
Kye chen tsön drü rab gye ka drin che

Upon the ground of Wimdo, where magnificence abounds
Is a great mirror producing an image of the snow land;
The one who established the great scroll painting that embodies all
Is the noble being Tsondrü Rabgye, whose kindness is great

སྡུག་ན་མིག་ཆུ་གཏོར་ས་ཕ་ཡུལ་ཡིན།
Dug na mig chu tor sa pha yül yin
སྐྱིད་ན་གླུ་ཆུང་ལེན་ས་ཕ་ཡུལ་ཡིན།
Kyi na lu chung len sa pha yül yin
བུ་མོ་ང་རང་གཉོམ་ལག་རྒྱས་ས་ཡིན།
Bhu mo nga rang nyom lag gye sa yin
ཕ་ཡུལ་བིས་མདོ་ཕྱུག་མོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
Pha yül wim do chug mo ka drin che

The place where I cry with sorrow is my homeland,
The place where I sing little tunes with joy is my homeland;
It is the place where I grew up
The richness of my homeland Wimdo is a great kindness

-Translated by Ari Sherab

No comments:

Post a Comment