Saturday, April 16, 2016

“We Youths…” by Golok Gyaltsen and Khawa Döndrub
Song: གཞོན་པ་ང་ཚོ་ 
“We Youths…”

Singers: 
མགོ་ལོག་རྒྱལ་མཚན་དང་ཁ་བ་དོན་གྲུབ། 
Golok Gyaltsen and Khawa Döndrubང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཉི་མའི་ཉེ་སར་ཡོད།
Nga yi pha yül nyi may nye sar yö
བྱམས་བརྩེ་ཉི་མའི་དྲོད་ལ་བློ་སིམ་ཡོད།
Jam tsey nyi may drö la lo sim yö
ཁ་ཆར་རླུང་བུ་ངེས་མེད་འཚུབ་ན་ཡང།
Kha char lung bhu ngey mey tshub na yang
ལྷག་བསམ་གངས་རིའི་མདངས་ལ་འགྱུར་བ་མེད།
Lhak sam kang ri dang la gyur wa mey


My homeland is in a place near to the sun

We take joy in the warm sunlight of love

Though the storming snow, rain, and wind could come at any time

The beauty of the benevolent snow mountains is unchanging
ང་ཡི་མེས་པོ་གངས་རི་མཐོན་པོ་ཡིན།
Nga yi mey po kang ri thön po yin
ཁ་ཆར་གྲོགས་སུ་བྱས་ཏེ་མཁའ་རུ་འགྲེངས།
Kha char drok su chey tey kha ru dreng
གཞོན་པ་ང་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་གངས་དང་འདྲ།
Shön pa nga tsö nying tob kang dang dra
དཀའ་སྡུག་གདོང་གིས་བསུ་བར་འཇིགས་པ་མེད།
Ka duk dong gi su war jig pa meyMy forefathers are the lofty snow mountains

With the help of snow and rain, they rise up into the heavens

Our youthful fortitude is like the mountain snow

We are not afraid to face our difficulties head on
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཟླ་བའི་ཉེ་སར་ཡོད།
Nga yi pha yül da way nye sar yö
བསིལ་བསིལ་རླུང་བུའི་སྐྱིད་ལ་བློ་སིམ་ཡོད།
Sil sil lung bü kyi la lo sim yö
སྤྲིན་པ་ནག་པོ་ངེས་མེད་རྒྱུ་ན་ཡང།
Drin pa nag po ngey mey gyu na yang
དྭངས་གསལ་མཚོ་མོ་འཇགས་ལ་གཡོ་བ་མེད།
Dang sel tsho mo jak la yo wa meyMy homeland is in a place near to the moon

We take joy in the pleasant and cooling winds

Though the dark clouds could come and go at any time

The tranquility of the sparkling clear lakes is never shaken
ང་ཡི་མེས་མོ་གཡུ་ཡི་མཚོ་མོ་ཡིན།
Nga yi mey mo yu yi tsho mo yin
ཆར་ཆུ་གྲོགས་སུ་བྱས་ཏེ་མཁའ་མཐར་འདྲེས།
Char chu drok su chey te kha thar drey
གཞོན་པ་ང་ཚོའི་བློ་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ།
Shon pa nga tshö lo gya tsho dang dra
དྲང་བདེན་ལས་འབྲས་དབྱེ་བར་དོགས་པ་མེད།
Drang den ley drey ye war dok pa mey


My foremother is the turquoise lake

With the help of rain and rivers, it merges with the ends of the heavens

Our youthful vision is like the lake

We do not have any doubts about distinguishing the truth and the result of our actionsང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཞི་བདེའི་ཉེ་སར་ཡོད།
Nga yi pha yül shi dey nye sar yö
འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཀུན་ལ་མ་འདང་ཡོད།
Dro wa rik druk kün la ma dang yö
དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་ངེས་མེད་བྱུང་ན་ཡང།
Dra geg nö chey ngey mey jung na yang
བྱང་སེམས་སྙིང་རྗེའི་ཡིད་ལ་འགྱུར་བ་མེད།
Jang sem nying jey yi la gyur wa mey


My homeland is in a place well-acquainted with peace

There is motherly love for all the six classes of beings

Even though enemies, calamities, and harms may strike at any time

There is no change in our compassionate bodhicitta mindsང་ཡི་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན།
Nga yi la ma jang chub sem pa yin
ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་དོར་ནས་བཏང་སྙོམས་རྙེད།
Nye ring chag dang dor ney tang nyom nye
གཞོན་པ་ང་ཚོའི་ཡིད་ཆེས་མེ་དང་འདྲ།
Shön pa nga tshö yi chey me dang dra
རྨོངས་པའི་མུན་པ་གཞོམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད།
Mong pay mun pa shom la the tshom mey
རྨོངས་པའི་མུན་པ་གཞོམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད།
Mong pay mun pa shom la the tshom meyMy guru is a bodhisattva

We have found equanimity by doing away with partiality and prejudice

Our youthful convictions are like a fire

There’s no doubt that the darkness of ignorance will be destroyed

There’s no doubt that the darkness of ignorance will be destroyed
-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment