Monday, May 16, 2016

“A Young Man’s Feelings” by Rinzin Gyaltso
གཞས། བུ་ཆུང་གི་སྣང་བ།།
Song: “A Young Man’s Feelings”
གཞས་པ། རིག་འཛིན་རྒྱལ་མཚོ།།
Singer: Rinzin Gyaltso

རྩ་བའི་བླ་མའི་་་་འོ།།
Tsaway lamay ohh
སྐུ་ཚེ་རི་ལྟར་བརྟན་པ་དགའ་བ་ལ།།
Ku tshey tar ten pa ga wa la
ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་་་་འོ།།
Khey kyi dzey trin ohh
སྔ་ལས་རྒྱས་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Nga ley gye na nang wa kyi pa la

Oh my root guru!
How wonderful it is that your life is as firm as a mountain
Oh your enlightened activities!
How nice I would feel if they were to grow even vaster than before

ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་་་་འོ།།
Khey kyi dzey trin ohh
སྔ་ལས་རྒྱས་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Nga ley gye na nang wa kyi pa la

Oh your enlightened activities!
How nice I would feel if they were to grow even vaster than before

ཕ་ཡུལ་གངས་ལྗོངས་་་་འོ།།
Pha yül kang jong ohh
ཤེས་རིག་ཉི་གཞོན་ཤར་འདི་དགའ་བ་ལ།།
Shey rig nyi shön shar di ga wa la
གངས་ཅན་བོད་པ་་་་འོ།།
Kang chen bhö pa ohh
ཤེས་ཡོན་འཛོམ་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Shey yön dzom na nang wa kyi pa la

Oh the land of my fathers, the snow land!
How wonderful it is that knowledge has dawned like a youthful sun
Oh Tibetans of the snow land!
How wonderful I would feel if we were to be rich in knowledge

གངས་ཅན་བོད་པ་་་་འོ།།
Kang chen bhö pa ohh
ཤེས་ཡོན་འཛོམ་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Shey yön dzom na nang wa kyi pa la

Oh Tibetans of the snow land!
How wonderful I would feel if we were to be rich in knowledge

དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་་་་འོ།།
Drin chen pha ma ohh
མ་རྒས་ཚེ་ཐག་རིང་འདི་དགའ་བ་ལ།།
Ma gey tshey thak ring di ga wa la
ཁྱེད་ཀྱི་ཚེ་ཐག་་་་འོ།།
Khyey kyi tshey thak ohh
ཆུ་ལས་རིང་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Chu ley ring na nang wa kyi pa la

Oh my kind parents!
How wonderful it is that your life is long without decline in health
Oh your life span!
How nice I would feel if it was longer than a river

ཁྱེད་ཀྱི་ཚེ་ཐག་་་་འོ།།
Khyey kyi tshey thak ohh
ཆུ་ལས་རིང་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Chu ley ring na nang wa kyi pa la


Oh your life span!
How nice I would feel if it was longer than a river

སྤུན་དང་ན་ཟླ་་་་འོ།།
Pün dang na da ohh
མ་འཁྲུགས་ལྷན་དུ་འཛོམ་པ་དགའ་བ་ལ།།
Ma truk lhen du dzom pa ga wa la
ང་ཚོ་ད་དུང་་་་འོ།།
Nga tsho da dung ohh
སྔ་ལས་མཐུན་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Nga ley thün na nang wa kyi pa la

Oh my brothers and sisters!
How wonderful it is that we come together without fighting
Oh for all of us!
How nice I would feel if our harmony would be even stronger than before

ང་ཚོ་ད་དུང་་་་འོ།།
Nga tsho da dung ohh
སྔ་ལས་མཐུན་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།།
Nga ley thün na nang wa kyi pa la

Oh for all of us!
How nice I would feel if our harmony would be even stronger than before

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment