Saturday, August 1, 2015

'The Finest Turquoise: A Song From the Heart' by Yangchen Lhadzey and Ahsam

གཞས། སྙིང་གཞས་གཡུ་ཆུང་དྲུག་དཀར།།
Song: 
The Finest Turquoise: A Song From the Heart
གཞས་པ་། དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས། ཨ་བསམ།།
Singers: 
Yangchen Lhadzey and Ahsam

ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྫ་རི་འོག་གི་ཆུ་རེད།།
Dza ri og gi chu rey
ཆུ་སྒྲ་ལྷུང་ལྷུང་མ་གཏོགས།།
Chu dra lhung lhung ma tok
ཆུ་རྒྱུན་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག།
Chu gyün thong gyu min duk

My beloved childhood friend
Is the river below the rock mountain;
There’s only the resounding of the cascade
I cannot see the stream

ཆུ་སྒྲ་ལྷུང་ལྷུང་མ་གཏོགས།།
Chu dra lhung lhung ma tok
ཆུ་རྒྱུན་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག།
Chu gyün thong gyu min duk

There’s only the resounding of the cascade
I cannot see the stream

ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་འདུག་ས།།
Nga yi chung dri duk sa
བྲག་རི་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང།།
Drag ri ngül kar mey long
སེམས་པ་ཐར་ན་མ་གཏོགས།།
Sem pa thar na ma tok
ལུས་པོ་ཐར་ས་མ་རེད།།
Lü po thar sa ma rey

My childhood friend stays
In the silver-white mirror of the rocky peaks;
Unless my heart is freed
I doubt my body could be freed

སེམས་པ་ཐར་ན་མ་གཏོགས།།
Sem pa thar na ma tok
ལུས་པོ་ཐར་ས་མ་རེད།།
Lü po thar sa ma rey

Unless my heart is freed
I doubt my body could be freed

དབྱར་ཆུ་ཆུ་བོ་རྒྱས་རྒྱས།།
Yar chu chu wo gye gye
དགུན་ཆུ་རྒྱས་རྒྱུ་ཡོད་ན།།
Gün chug ye gyu yö na
དཀར་བཟང་གསེར་གྱི་ཟམ་པ།།
Kar sang ser gyi sam pa
རི་བོ་རྩེ་ནས་བཙུགས་ཡོད།།
Ri wo tsey ney tsuk yö

The summer river flows on and on;
If the winter river were to flow so much
I would build a golden bridge pure and wonderful
All the way down from the mountain’s peak

དཀར་བཟང་གསེར་གྱི་ཟམ་པ།།
Kar sang ser gyi sam pa
རི་བོ་རྩེ་ནས་བཙུགས་ཡོད།།
Ri wo tsey ney tsuk yö

I would build a golden bridge pure and wonderful
All the way down from the mountain’s peak

རི་མགོ་མཐོ་ལ་མ་བསྟས།།
Ri go tho la ma tey
རི་རྒྱབ་ཡག་ལ་བསྟས་ཡོད།།
Ri gyab yak la tey yö
ཤ་རྩ་དཀར་ལ་མ་བསྟས།།
Sha tsa kar la ma tey
སེམས་པ་བཟང་ལ་བསྟས་ཡོད།།
Sem pa sang la tey yö


I don’t observe the tall peak of the mountain
I observe the goodness behind it
I don’t notice your pure affection
I notice your kind heart

ཤ་རྩ་དཀར་ལ་མ་བསྟས།།
Sha tsa kar la ma tey
སེམས་པ་བཟང་ལ་བསྟས་ཡོད།།
Sem pa sang la tey yö

I don’t notice your pure affection
I notice your kind heart

ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ་ལྟ་བུ།།
Yi trok lha mo ta bu
བརྩེ་སེམས་ཁྱེད་ལ་ཡོད་ན།།
Tsey sem khye la yö na
ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ།།
Nor sang gyel po ta bu
དཀའ་སྡུག་ང་ཡིས་མྱོང་ཆོག།
Ka dug nga yi nyong chok

If you love me
Like the captivating goddess you are
Then I, like King Manibadra,
Would undergo any difficulty for you

ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ།།
Nor sang gyel po ta bu
དཀའ་སྡུག་ང་ཡིས་མྱོང་ཆོག།
Ka dug nga yi nyong chok

Then I, like King Manibadra,
Would undergo any difficulty for you

དཀར་གསལ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ།།
Kar sel da wa shön nu
ཁྱེད་ལ་འཕེལ་གྲིབ་མེད་ན།།
Khye la phel drib mey na
ང་རང་མེ་ཏོག་ཀུ་མུད།།
Na rang me tok ku mü
དུས་ནམ་ཀུན་ལ་བཞད་ཆོག།
Dü nam kün la shey chok

Oh youthful moon, clear and white,
If you are without waxing and waning
Then I, like the water-lily,
Will bloom for you evermore

ང་རང་མེ་ཏོག་ཀུ་མུད།།
Na rang me tok ku mü
དུས་ནམ་ཀུན་ལ་བཞད་ཆོག།
Dü nam kün la shey chok

Then I, like the water-lily,
Will bloom for you evermore

ཕར་བསམ་ཡིད་ལ་མེད་དུས།།
Phar sam yi la mey dü
ཚུར་བསམ་ལས་ལ་བསྐོས་སོང།།
Tshur sam ley la kö song
དགའ་ན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Ga na la ma kön chok
སྡུག་ན་སྔོན་གྱི་ལས་རེད།།
Dug na ngön gyi ley rey

When thoughts are absent in the heart afar
Here, thoughts are set to work;
If I feel joy, it is because of the holy ones
If I suffer, it is because of past karma

དགའ་ན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག།
Ga na la ma kön chok
སྡུག་ན་སྔོན་གྱི་ལས་རེད།།
Dug na ngön gyi ley rey

If I feel joy, it is because of the holy ones
If I suffer, it is because of past karma

བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་གླུ་རེད།།
Ta la shi pay lu rey
གཡང་ལ་ཆགས་པའི་གླུ་རེད།།
Yang la chak pay lu rey
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ལ།།
Ta shi yang chag nyi la
འགྱུར་བ་ཡོད་ས་མ་རེད།།
Gyur wa yö sa ma rey

This is a song for auspiciousness
This is a song for good fortune
For auspiciousness and fortune both
I doubt there would be any change

བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ལ།།
Ta shi yang chag nyi la
འགྱུར་བ་ཡོད་ས་མ་རེད།།
Gyur wa yö sa ma rey

For auspiciousness and fortune both

I doubt there would be any change


-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment