Wednesday, September 2, 2015

"Towards Knowledge" by Sherten

གཞས། ཤེས་རིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།།
Song: “Towards Knowledge”
གཞས་པ། ཤེར་བསྟན།།
Singer: Sherten

ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་ཆེན་སྐབས་སུ།།
Lo khor gyug chen kab su
བུ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་མེད་ན།།
Bhu la nam jö mey na
རྐུ་མ་རྐུས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱིས།།
Ku ma kü pay yig gyug kyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

At the time of your annual exam
If you, my boy, lack intelligence,
Stealing the answers on your exam
Won’t give you any future prospects

རྐུ་མ་རྐུས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱིས།།
Ku ma kü pay yig gyug kyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

Stealing the answers on your exam
Won’t give you any future prospects

མཐོ་འབྲིང་རྒྱུགས་སྤྲད་སྐབས་སུ།།
Tho dring gyug drey kab su
བུ་ལ་ཡོན་ཏེན་མེད་ན།།
Bhu la yon ten mey na
ཡིག་ནོར་མང་བའི་རྒྱུགས་ཤོག་གིས།།
Yig nor mang way gyug shog gi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

When they give advanced and intermediate exams
If you, my boy, lack knowledge,
Test papers with many mistakes
Won’t give you any future prospects

ཡིག་ནོར་མང་བའི་རྒྱུགས་ཤོག་གིས།།
Yig nor mang way gyug shog gi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

Test papers with many mistakes
Won’t give you any future prospects

མཐོ་སློབ་འགྲིམ་པའི་དུས་སུ།།
Tho lob drim pay dü su
བུ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་མེད་ན།།
Bhu la tsön drü mey na
སྒོར་མོ་སྟེར་བའི་ལག་ཁྱེར་གྱིས།།
Gor mo ter way lag khyer gyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

When pursuing your higher studies
If you, my boy, are without diligence,
A degree that [should] earn you money
Won’t give you any future prospects

སྒོར་མོ་སྟེར་བའི་ལག་ཁྱེར་གྱིས།།
Gor mo ter way lag khyer gyi
ཁྱོད་ལ་མདུན་ལམ་མི་སྟེར།།
Khyö la dün lam mi ter

A degree that [should] earn you money
Won’t give you any future prospects

ཁྱིམ་བདག་ཚོགས་འདུས་སྐབས་སུ།།
Khyim dag tshog dü kab su
བུ་ལ་འཇོན་ཐང་མེད་ན།།
Bhu la jön thang mey na
མི་ཚོགས་མང་པོའི་གྲལ་ནས།།
Mi tshog mang pö drel ney
ཁྱོད་ལ་ངོ་ཚ་སྟེར་ཡོང།།
Khyö la ngo tsha ter yong

When heads of households get together
If you, my boy, are lacking in competency
Among so many people
You’ll feel a sense of shame

མི་ཚོགས་མང་པོའི་གྲལ་ནས།།
Mi tshog mang pö drel ney
ཁྱོད་ལ་ངོ་ཚ་སྟེར་ཡོང།།
Khyö la ngo tsha ter yong

Among so many people
You’ll feel a sense of shame

རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་ཤེས་རབ།།
Nam jö rig pay she rab
ཡོན་ཏན་དྭངས་གསར་མཚོ་མོ།།
Yön ten dang sar tsho mo
བྱམས་བརྩེ་ཉི་འོད་སེར་པོ།།
Jam tse nyi ö ser po
ཁྱོད་ཀྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཡིན།།
Khyö kyi ma ong dün lam yin

Wisdom and intelligence,
Clear and fresh knowledge like an ocean,
Golden sun rays of love,
These are your future, the path ahead of you

བྱམས་བརྩེ་ཉི་འོད་སེར་པོ།།
Jam tse nyi ö ser po
ཁྱོད་ཀྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཡིན།།
Khyö kyi ma ong dün lam yin

Golden sun rays of love,
These are your future, the path ahead of you

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment