Friday, April 3, 2015

"Cause and Effect" by Drölma Kyabགཞས། རྒྱུ་འབྲས། 
Song: "Cause and Effect"


གཞས་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱབས། 

Singer: Drölma Kyab


རང་རང་ལས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མ་ཡི་འཇིག་རྟེན།།
Rang rang ley kyi drub pay gyu ma yi jig ten
དགེ་སྡིག་རྣམ་སྨིན་ལྡོག་ཐབས་བྲལ་བ་ཡི་ཆོས་ཉིད།།
Ge dig nam min dog thab dral wa yi chö nyi
དཀར་པོ་རྒྱུ་ཡིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་ལ།།
Kar po gyu yi tab pay sa bön la
ལུས་སེམས་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང།།
Lü sem de wa kye pay dre bu jung

This illusory world established by each individual's karma
The truth is that there's no way to avoid the ripening of our vice and virtue;
Based on seeds that are planted by pure causes
The effect occurs, producing physical and mental wellness

རྒྱུ་འབྲས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས།།
Gyu drey ney lug tog pay she rab kyi jen gyi
རང་སེམས་དཀར་པོའི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་གཏོད།།
Rang sem kar pö lo na chö la tö
སྐྱབས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ།།
Kyab lu mey kön chog sum po
ཉམ་ཐག་འགྲོ་ལ་ལམ་སྟོན་མཛོད་ཅིག།
Nyam thag dro la lam tön dzö chig

With the eye of wisdom that realizes the reality of cause and effect
Focus your pure minds on the dharma
Oh Three Jewels, our unfailing refuges,
Please show suffering beings the way!

རང་རང་ལས་ཀྱིས་བསགས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལུས་ཕུང།།
Rang rang ley kyi sag pay sag chey kyi lü phung
སྐྱེ་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་འཁོར་བ་ཡི་གནས་ལུགས།།
Kye chi dug ngal na tsog khor wa yi ney lug
ནག་པོ་རྒྱུ་ཡིས་བསྐྲུན་པའི་ལས་སྣང་ལ།།
Nag po gyu yi trun pay ley nang la
འཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང།།
Jig trag dug ngal kye pay drey bu jung

The impure physical aggregates brought about by each individual's karma
Their nature is samsara, the various sufferings of birth and death;
Based on karmic experience produced by impure causes
Their effects occur, producing fear and suffering

རྒྱུ་འབྲས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས།།
Gyu drey ney lug tog pay jang jub kyi sem kyi
རང་སེམས་སྨྱོན་པའི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་གཏོད།།
Rang sem nyön pay lo na chö la tö
སྐྱབས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ།།
Kyab lu mey kön chog sum po
ཉམ་ཐག་འགྲོ་ལ་ལམ་སྟོན་མཛོད་ཅིག།
Nyam thag dro la lam tön dzö chig

With the mind of enlightenment realizing the reality of cause and effect
Focus your frantic minds on the dharma
Oh Three Jewels, our unfailing refuges,
Please show suffering beings the way!


Vocab:
དཀར་པོ་ White (often has connotation of purity). Pronunciation: "Kar po"; Wylie: dkar po
སེམས་ Mind/consciousness/heart (eg. as in the phrase "good heart"). Pronunciation: Sem; Wyile: sems
འབྲས་བུ་ Result/effect/fruition. Pronunciation: "Drey boo". Wylie: 'bras bu
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ The Three Jewels (i.e. Buddha, Dharma, and Sangha) lit. means "the Three Rare and Supreme Ones"; often used colloquially to mean "I swear!". Pronunciation: "Kön chog soom"; Wylie: dkon mchog gsum
སྡུག་བསྔལ་ Suffering/anguish/pain. Pronunciation: "Doog ngal" or "Doog ngel"; Wylie: sdug bsngal
ནག་པོ་ Black (often has connotation of impurity). Pronunciation: "Nag po"; Wyile: nag po
འཁོར་བ་ Samsara/Cyclic Existence. Pronunciation: "Khor wa"; Wylie: 'khor ba

Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment