Monday, March 23, 2015

"Love Song" by Gar Samdrub Tsering and Yangkar Drölma

གཞས། མཛའ་གཞས་།
Song: "Love Song"
གཞས་པ། མགར་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་དང། གཡང་དཀར་སྒྲོལ་མ།
Singers: Gar Samdrub Tsering and Yangkar Drölma

ཁ་བ་གླིང་གི་བུ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལགས།
Kha wa ling gi bhu mo dröl ma la
ཁྱེད་ནི་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་རང་བཞིན།
Khye ni cho ngay da wa rang shin
དེ་འདྲའི་བློ་ཡག་མོ་བསོད་ནམས་ལ།
De dray lo yak mo sö nam la
ཁྱེད་ལ་ཐུགས་གཤིས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད།
Khye la thug shi gang dra shig yö
ང་ལ་གསུང་རོགས་གནང།
Nga la sung rok nang

Girl from the land of snow, Drölma la...
You are just like the moon of the fifteenth date
How fortunate you are to have such a wonderful heart
What kind of character do you have?
Please tell me...

བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།
Bhu chung tshe ring la
བུ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལགས།
Bhu mo dröl ma la

Young Tsering la...
Oh girl, Drölma la...

དཀར་གསལ་གྱི་ཟླ་བ་རང་བཞིན།
Kar sel gyi da wa rang shin
དེ་འདྲའི་སྙིང་རྗེ་མོ་མེད་ཀྱང།
Den dray nying je mo mey kyang
སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་འདྲ་བའི་སེམས་དཀར་པོ་ཡོད།
Kar ma min druk dra way sem kar po yö

Though I might not be as beautiful
As the clear white moon
I have a pure heart white as the constellations

ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།
Yi wang drok pay bhu chung tshe ring la
ཁྱེད་ནི་དགུང་གི་ཉི་མ་རང་བཞིན།
Khye ni gung gi nyi ma rang shin
ཅི་འདྲའི་བློ་ཡག་པོ་བསོད་ནམས་ལ།
Chi dray lo yak po sö nam la
ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་གཤིས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད།
Khye kyi thug shi gang dra shig yö
ང་ལ་གསུང་རོགས་གནང།
Nga la sung rok nang

Oh young Tsering la, capturing my heart...
You are just like the midday sun
How fortunate to have such a wonderful heart
What kind of character do you have?
Please tell me...

བུ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལགས།
Bhu mo dröl ma la
བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།
Bhu chung tshe ring la

Oh girl, Drölma la...
Young Tsering la...

འཛམ་གླིང་གི་ཉི་མ་རང་བཞིན།
Dzam ling gi nyi ma rang shin
དེ་འདྲའི་བློ་ཡག་མོ་མེད་ཀྱང།
Den dray lo yak mo mey kyang
བརྩེ་བ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དུངས་བ་དཀར་པོ་ཡོད།
Tse wa gyur wa mey pay dung wa kar po yö

Though I might not have a heart as wonderful
As the Earth's sun
I have a pure, unchanging love and affection for you

ཁ་བ་གླིང་གི་བུ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལགས།
Kha wa ling gi bhu mo dröl ma la
ཁྱེད་ནི་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་རང་བཞིན།
Khye ni cho ngay da wa rang shin
དེ་འདྲའི་བློ་ཡག་མོ་བསོད་ནམས་ལ།
De dray lo yak mo sö nam la
ཁྱེད་ལ་ཐུགས་གཤིས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད།
Khye la thug shi gang dra shig yo
ང་ལ་གསུང་རོགས་གནང།
Nga la sung rok nang

Girl from the land of snow, Drölma la...
You are just like the moon of the fifteenth date
How fortunate you are to have such a wonderful heart
What kind of character do you have?
Please tell me...

བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།
Bhu chun tshe ring la
བུ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལགས།
Bhu mo dröl ma la

Young Tsering la...
Oh girl, Drölma la...

དཀར་གསལ་གྱི་ཟླ་བ་རང་བཞིན།
Kar sel gyi da wa rang shin
དེ་འདྲའི་སྙིང་རྗེ་མོ་མེད་ཀྱང།
Den dray nying je mo mey kyang
སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་འདྲ་བའི་སེམས་དཀར་པོ་ཡོད།
Kar ma min druk dra way sem kar po yö

Though I might not be as beautiful
As the clear white moon
I have a pure heart white as the constellations


Vocabulary:
བུ་མོ་ "Girl" or "daughter". Pronouned: "bhoo mo"; Wylie: "bu mo".
རང་བཞིན་ "Nature/self-nature". Pronounced: "raang zhin"; Wylie: "rang bzhin".
བསོད་ནམས་ "Spiritual merit/spiritual fortune". Pronounced: "Sö nam"; Wylie: "bsod nams".
ང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ "Please tell me" (Very polite phrasing/shows respect). Pronounced: "Nga la soong roke naang"; Sentence structure: "nga" (I/me), "la" (to/at/for), "soong" (Honorific form of the verb to say/speak/tell), "roke naang" (Honorofic form of 'please' used with verbs).
བུ་ཆུང་ "Young boy". Pronounced: "bhoo choong"; Wylie: "bu chung".
སྙིང་རྗེ་མོ་ "Beautiful/gorgeous" (feminine). Pronounced: "Nying jey mo"; Wylie: "snying rje mo".
སེམས་དཀར་པོ་ "Pure heart(ed)" (lit. "White heart"). Pronounced: "Sem kar po"; Wylie: "sems dkar po".

Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment