Sunday, May 10, 2015

'Please Come Back Mother!' by Tobdenགཞས། ཨ་མ་ལགས་ཁྱེད་ཕྱིར་ཕེབས་རོགས།།
Song: Please Come Back Mother!
གཞས་པ། སྟོབས་ལྡན།།
Singer: Tobden

ཨ་མ་ལགས་ཨ་མ་་་
Ah ma la ah ma
ཁྱེད་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་འདིར།།
Khye mey pay jig ten khor wa dir
ཤ་ཚ་བ་དྭ་ཕྲུག་ཁེར་འགྲོ་རེད།།
Sha tsha wa da trug kher dro rey
དྲིན་ཆེན་གྱི་ཨ་མ་ཁྱེད་ཕྱིར་ཕེབས་རོགས།།
Drin chen gyi ah ma khye chir pheb rok

Mother, oh mother!
Here in this samsaric world without you
Your beloved son is orphaned, to go by himself
My kind mother, please come back

ཨ་མ་ལགས་ཨ་མ་་་
Ah ma la ah ma
ཁྱེད་མེད་པའི་སྦྲ་ནག་རློང་ལ་གཟན།།
Khye mey pay dra nag long la sen
ཁྱེད་མེད་པའི་ཁྱིམ་གཞིར་དྲོད་ཁོལ་མེད།།
Khye mey pay khyim shir droe khol mey
དྲིན་ཆེན་གྱི་ཨ་མ་ཁྱེད་ཕྱིར་ཕེབས་རོགས།།
Drin chen gyi ah ma khye chir pheb rok

Mother, oh mother!
It is awful here in this black tent without you
It is frigid here in this home without you
My kind mother, please come back

ཨ་མ་ལགས་ཨ་མ་་་
Ah ma la ah ma
ནང་བཟའ་ཟླ་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།།
Nang sa da dzom pay mon lam deb
ལས་ཅི་བསམ་ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ།།
Ley chi sam kung gyi mon lam drub
དྲིན་ཆེན་གྱི་ཨ་མ་ཁྱེད་ཕྱིར་ཕེབས་རོགས།།
Drin chen gyi ah ma khye chir pheb rok

Mother, oh mother!
I pray that our family reunites once more
May all your prayers and aspirations be accomplished

My kind mother, please come back


-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment