Saturday, September 13, 2014

'Young Lion of the Himalayas' by Tsoyak

གཞས། ཧ་མ་ལའི་སེང་ཕྲུག། 

Song: "Young Lion of the Himalayas"

གཞས་མ། མཚོ་ཡག། 

Singer: Tsoyak

ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་བྱམས་བརྩེ་དང་སྦྲེལ་ནས།།
She rab kyi nam jö jam tse dang drel ney
མཐའ་མེད་ཀྱི་འགྲོ་ལ་ངེས་དོན་གྱི་བདེ་སྐྱིད།།
Tha mey kyi dro la ngey dön gyi de kyi
རྣམ་ཀུན་ཏུ་བསྩལ་མཁན་དགེ་སྦྱོང་གི་དཔའ་བོ།།
Nam kün tu tsel khen ge jong gi pa wo
འཛམ་གླིང་གི་ནོར་བུ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ།།
Dzam ling gi nor bu chub dün pa chen po

Combining wisdom and love
You are the ultimate joy for limitless beings
The one who bestows everything, you are the hero of the monastics
Jewel of the world, the great seventeenth

ཀརྨ་པ་་་རྣམ་འདྲེན་དྲུག་པ།།
Kar ma pa...Nam dren druk pa
མིག་མི་འཛུམ་པ།།
Mig mi dzum pa
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་རྣམ་སྦྲུལ་ལགས།།
Gyel dang gyel sey kün gyi nam drül la

Karmapa! The sixth buddha [1]
The one whose gaze is unblinking [2]
The emanation of all the buddhas and bodhisattvas

ཉམ་ཐག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐུགས་དབུས་སུ་འཆང་ནས།།
Nyam thak gi dug ngal thug ü su chang ney
འཚེ་མེད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རང་བཞིན་དུ་མངའ་བའི།།
Tshey mey kyi kün jö rang shin du nga way
རིས་མེད་དང་དྲང་བདེན་གཡོ་སྒྱུ་དང་མ་འདྲེས།།
Ri mey dang drang den yo gyu dang ma drey
རྟུལ་ཕོད་ཀྱི་དབང་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ།།
Tül phö kyi wang po chub dün pa chen po

Holding the suffering of the destitute in the center of your heart
Naturally mastering the conduct of non-violence
With truth, honesty, and impartiality never tainted by deceit
Courageous hero, the great seventeenth

ཀརྨ་པ་་་གངས་རིའི་དབུ་བླ།།
Kar ma pa...kang ri u la
ཁ་བའི་མགོན་པོ།།
Kha way gön po
ས་སྟེང་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་ལགས།།
Sa teng ten pa yong kyi nga dag la

Karmapa! Chief guru of the snow mountains
Protector of the snows
Master of all teachings upon the Earth

རང་ཚུགས་ཀྱི་གཤིས་ཀ་འབྲོང་རྒོད་བཞིན་བརྟན་ཅིང།།
Rang tshuk kyi shi ka drong gö shin ten ching
སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་དཔའ་ངར་རྒྱ་སྟག་ལས་བཙན་ཅིང།།
Nying tob kyi pa ngar gya tak ley tsen ching
དྲང་བདེན་གྱི་གཡུ་རལ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲེངས་མཁན།།
Drang den gyi yu rel kha ying su dreng khen
ཧི་མ་ལའི་སེང་ཕྲུག་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ།།
Hi ma lay seng thruk chub dün pa chen po

With a nature of independence steadfast as a wild yak
A mighty hero, more powerful than a tiger
Raising your turquoise mane of truth into the heavens
Young lion of the Himalayas, the great seventeenth

ཀརྨ་པ་་་བཙན་པོའི་རྒྱུད་འཛིན།།
Kar ma pa...tsen pö gyü dzin
ལ་རྒྱའི་དཔའ་བོ།།
La gyay pa wo
བསིལ་ལྡན་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྙིང་ནོར་ལགས།།
Sil den sa ya druk gi nying nor la

Karmapa, heir to the kings
Our prestigious hero
Heart jewel of six-million Tibetans

ཀརྨ་པ་་་བཙན་པོའི་རྒྱུད་འཛིན།།
Kar ma pa tsen pö gyü dzin
ལ་རྒྱའི་དཔའ་བོ།།
La gyay pa wo
བསིལ་ལྡན་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྙིང་ནོར་ལགས།།
Sil den sa ya druk gi nying nor la

Karmapa, heir to the kings
Our prestigious hero
Heart jewel of six-million Tibetans


Notes:
[1] The fifth buddha is said to be Maitreya, the future buddha as predicted by buddha Shakyamuni. Therefore, this line of praise is placing the Seventeenth Karmapa in a similar position to Maitreya and the buddhas that appear before him.
[2] This is an epithet for Avalokitesvara, of whom the Karmapas are said to be an emanation of.


-Translated by Sherab 


No comments:

Post a Comment