Thursday, September 11, 2014

'River's Tears' by Tenzin

གཞས། གཙང་པོའི་མིག་ཆུ།། 

Song: "River's Tears"

ལེན་མཁན། བསྟན་འཛིན།། 

Singer: Tenzin
ལྷ་སའི་ཕྱོགས་སུ་འབྱོར་དུས།།
Lha say chok su jor dü
གཙང་པོའི་ཁ་དོག་ཡལ་འདུག།
Tsang pö kha dok yel duk
ནང་གི་ཉི་མོ་ངེད་གཉིས།།
Nang gi nyi mo ngey nyi
སྐྱོ་བའི་སེམས་པ་གཅིག་རེད།།
Kyo way sem pa chik rey

As it heads towards Lhasa,
The beauty of the river has faded
Both I and the fish therein
Are one and the same in our sadness

ནང་གི་ཉི་མོ་ངེད་གཉིས།།
Nang gi nyi mo ngey nyi
སྐྱོ་བའི་སེམས་པ་གཅིག་རེད།།
Kyo way sem pa chik rey

Both I and the fish therein
Are one and the same in our sadness

གཙང་པོ་རྒྱང་ལ་བཞུར་རུང།།
Tsang po gyang la shur rung
ནག་ནོག་དྲི་མས་བསུབ་སོང།།
Nag nog dri mey sub song
ཆུ་མོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Chu mo kyo way mig chu
ང་ཡི་སེམས་ལ་ལྷུང་བྱུང།།
Nga yi sem la lhung chung

The water that drifts afar
Has been defaced by filth
The river's tears of sadness
Strike me deep within my heart

ཆུ་མོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Chu mo kyo way mig chu
ང་ཡི་སེམས་ལ་ལྷུང་བྱུང།།
Nga yi sem la lhung chung

The river's tears of sadness
Strike me deep within my heart

ཕྱི་ཡི་དགུན་རླུང་མ་ཡལ།།
Chi yi gün lung ma yel
ནང་གི་འཁྱག་རོམ་མ་ཞི།།
Nang gi khyak rom ma shi
གཙང་པོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Tsang po kyo way mig chu
འཛམ་གླིང་རྒྱང་ལ་བཞུར་སོང།།
Dzam ling gyang la shur song

Outside, the winds of winter persist
Inside, the ice is unabated
The river's tears of sadness
Drift far off into the world

གཙང་པོ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ།།
Tsang po kyo way mig chu
འཛམ་གླིང་རྒྱང་ལ་བཞུར་སོང།།
Dzam ling gyang la shur song

The river's tears of sadness
Drift far off into the world

གཞས་ལ་རམ་འདེབས་མེད་པའི།།
She la ram deb mey pay
ང་དང་ཡར་ཀླུང་གཚང་པོར།།
Nga dang yar lung tsang por
ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཁྲེལ་མ་གནོང།།
Yab yum thuk trel ma nong
ཁ་བ་སེམས་ལ་བབས་ཡོད།།
Kha wa sem la bab yö

[Though] there is no one to join us in this song
Mother and Father, do not worry
For the Yarlung river and I...
For the snow has fallen in our hearts

ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཁྲེལ་མ་གནོང།།
Yab yum thuk trel ma nong
ཁ་བ་སེམས་ལ་བབས་ཡོད།།
Kha wa sem la bab yö

Mother and Father, do not worry
For the snow has fallen in our hearts


-Translated by Sherab 


No comments:

Post a Comment