Friday, September 26, 2014

"Loving Memory" by Lhündrub

གཞས། དྲན་གདུང། 

Song: "Loving Memory"

ལེན་མཁན། ལྷུན་གྲུབ། 

Singer: Lhündrub
བསིལ་ལྡན་གངས་རིའི་ཞིང་འདིར།
Sil den gang ri shing dir
འོད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་རྐང་གཅིག
Ö kyi drön me kang chig
དུས་ངན་མུན་པའི་ཀློང་ནས།
Dü ngen mün pay long ney
འདི་ལྟར་གཟིམ་པ་སྔ་སོང།
Di tar sim pa nga song

Here in this pure land of cool snow mountains
The sole wick of a bright lamp
Amidst the darkness of a wicked age
Has faded out so quickly

འགྲོ་མགོན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ།
Dro gön jam yang la ma
དད་འབང་སློབ་བུའི་གཙུག་རྒྱན།
De bang lob bhu tsuk gyen
ཁྱེད་སྐུ་ཉི་མ་སེར་པོ།
Kye ku nyi ma ser po
ཅིའི་ཕྱིར་ནུབ་རིར་ཡིབ་སོང།
Chi chir nub rir yib song

Protector of beings, guru Manjushri
The crown jewel of your faithful disciples
The golden sun of your appearance
Why has it set behind the western mountains?

དྲན་ནོ་བླ་མ་དྲན་ནོ།
Dren no la ma dren no
མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།
Khyen no la ma khyen no
ཉམ་ཐག་སློབ་བུ་ཡོངས་ལ།
Nyam thak lob bhu yong la
ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་རོགས།
Thuk jey chen gyi sik rok

I miss you guru, I miss you!
Think of me guru, think of me!
For all of your poor students
Please look upon us with your compassionate eye!

སྡུག་གི་མགོ་བོ་མི་ཐེག
Dug gi go wo mi thek
མིག་ཆུའི་གཙང་པོ་མི་ཆད།
Mig chü tsang po mi chey
སྡུག་འདི་གཅིག་ཐོག་གཉིས་བརྩེགས།
Dug di chig thok nyi tsek
སྐྱོ་བའི་ན་བུན་མི་དྭངས།
Kyo way na bün mi dang

We cannot bear this greatest of sufferings
We cannot end the stream of tears
Suffering after suffering piling up
A thick mist of sadness obscures [everything]

ཡང་སྤྲུལ་པདྨའི་སྡོང་བོ།
Yang drül pey may dong bo
འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འཁྲུངས་ཏེ།
Khor way dam ley trung tey
སྲིད་གསུམ་འཁྱམས་པའི་འགྲོ་རྣམས།
Si sum khyam pay dro nam
ཐར་བའི་གླིང་ལ་ཁྲིད་ཤོག
Thar way ling la tri shok

May the lotus stalk of your reincarnation
Arise from the muck of samsara;
May all beings who wander the three realms
Be led to the land of liberation

སྲིད་གསུམ་འཁྱམས་པའི་འགྲོ་རྣམས།
Si sum khyam pay dro nam
ཐར་བའི་གླིང་ལ་ཁྲིད་ཤོག
Thar way ling la tri shok

May all beings who wander the three realms
Be led to the land of liberation


No comments:

Post a Comment