Sunday, September 28, 2014

'Snow' by Künga

གཞས། ཁ་བ།། 

Song: "Snow"

ལེན་མཁན། ཀུན་དགའ།། 

Singer: Künga

ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་འགྲོ་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi dro lam kag song
དྲིན་ཅན་ཕ་མ་གཉིས་ལ།།
Drin chen pha ma nyi la
དྲན་པའི་ཚིག་གསུམ་བསྐུར་ཡོད།།
Dren pay tshig sum kur yö

As the snow falls lower and lower
The path I tread is blocked off
For both of my kind parents
I pay homage in three lines of eulogy


ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་མཐོང་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi thong lam kag song
བརྩེ་ལྡན་གྲོགས་པོ་ཁྱེད་ལ།།
Tse den drok po khye la
སྙན་པའི་གཞས་ཞིག་བཏང་ཡོད།།
Nyen pay shey shik tang yö

As the snow falls lower and lower
The path I see is blocked off
For you, my loving friend,
I sing a song so sweet


དགུན་གྱི་དུས་སུ་ཕེབས་པའི།།
Gün gyi dü su pheb pay
ཁྲུང་ཁྲུང་ལྷོ་ལ་འཕུར་སོང།།
Trung trung lho la phur song
ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྒྱང་རིང་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་སོང།།
Gyang ring chok su shü song

Arriving in winter time
The cranes have flown south
My loving childhood friend
Has departed for a far-off land


ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་འགྲོ་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi dro lam kag song
དྲིན་ཅན་ཕ་མ་གཉིས་ལ།།
Drin chen pha ma nyi la
དྲན་པའི་ཚིག་གསུམ་བསྐུར་ཡོད།།
Dren pay tshig sum kur yö

As the snow falls lower and lower
The path I tread is blocked off
For both of my kind parents
I pay homage in three lines of eulogy


ཁ་བ་མར་མར་འབབ་དུས།།
Kha wa mar mar bab dü
ང་ཡི་མཐོང་ལམ་བཀག་སོང།།
Nga yi thong lam kag song
བརྩེ་ལྡན་གྲོགས་པོ་ཁྱེད་ལ།།
Tse den drok po khye la
སྙན་པའི་གཞས་ཞིག་བཏང་ཡོད།།
Nyen pay shey shik tang yö

As the snow falls lower and lower
The path I see is blocked off
For you, my loving friend,
I sing a song so sweet


དགུན་གྱི་དུས་སུ་ཕེབས་པའི།།
Gün gyi dü su pheb pay
ཁྲུང་ཁྲུང་ལྷོ་ལ་འཕུར་སོང།།
Trung trung lho la phur song
ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྒྱང་རིང་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་སོང།།
Gyang ring chok su shü song

Arriving in winter time
The cranes have flown south
My loving childhood friend
Has departed for a far-off land


ང་ཡི་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།།
Nga yi chung dri jam pa
རྒྱང་རིང་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་སོང།།
Gyang ring chok su shü song

My loving childhood friend
Has departed for a far-off land-Translated by Sherab 


No comments:

Post a Comment