Monday, October 6, 2014

"Ornaments of Truth: Praising Your Hearts" by Tsewang Lhamo

གཞས། ཐུགས་ཀར་བསྟོད་པ་བདེན་པའི་ཏོག།

Song: "Ornaments of Truth: Praising Your Hearts"

ལེན་མཁན། ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།།

Singer: Tsewang Lhamo

ཉམ་ཆུང་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་སེམས་ལ་བཅངས།།
Nyam chung bhö mi kyi duk sem la chang
ན་གཞོན་སློབ་གྲྭ་མང་པོར་བྱམས་སྐྱོང་གནང།།
Na shön lob tra mang por jam kyong nang
རང་རིགས་ཡར་ཐོན་འོང་འདོད་ལྷག་བསམ་ཅན།།
Rang rig yar thön ong dö lhak sam chen
ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཚང་མའི་སེམས་ན་ཡོད།།
Khyö kyi ka drin tshang may sem na yö
ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཚང་མའི་སེམས་ན་ཡོད།།
Khyö kyi ka drin tshang may sem na yö

Bearing the joys and sorrows of the humble Tibetans in your heart
Caring for many young students
With concern for those who wish to someday advance their knowledge
Your kindness is in all of our hearts
Your kindness is in all of our hearts


དགེ་བཅུའི་ལུགས་སྲོལ་རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་ན་ཡོད།།
Ge chü luk söl gyel tshen chag na yö
ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡོན་བསུ་བའི་འབོད་བསྐུལ་བཏང།།
Shib dey pel yön su way bhö kül tang
མཐུན་སྒྲིལ་ལས་ལ་རེ་བའི་ལྷག་བསམ་ཅན།།
Thün dril ley la re way lhak sam chen
སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་འདུན་ནམ་ཡང་བསྟོད།།
Lob pön khyö kyi thuk dün nam yang tö
སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་འདུན་ནམ་ཡང་བསྟོད།།
Lob pön khyö kyi thuk dün nam yang tö

With the victory banner of the system of the ten virtues
Exhorting us to usher in a peace and happiness so splendid
With an altruistic hope for harmonious activities
Oh spiritual master, I praise your heart's aspirations evermore


ཉམ་ཆུང་བོད་ལ་སྲིད་ཞུ་སྒྲུབ་པ་དང།།
Nyam chung bhö la si shu drub pa
མགོན་མེད་དུད་འགྲོའི་སྲོག་སྐྱོབས་པ་ལ།།
Gön me dü drö sok kyob pa la
ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་སྨོན་པ་མཐའ་དག་ཀུན།།
Khye kyi thuk she mön pa tha dak kün
གེགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
Geg mey yi shin drub pay ta shi shok
གེགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
Geg mey yi shin drub pay ta shi shok

The one who provides service for humble Tibet
And defends the life of animals who lack protection
May all your heart's aspirations
Be auspiciously accomplished according to your wish without obstacle
Be auspiciously accomplished according to your wish without obstacle


ཉམ་ཆུང་བོད་ལ་སྲིད་ཞུ་སྒྲུབ་པ་དང།།
Nyam chung bhö la si shu drub pa
མགོན་མེད་དུད་འགྲོའི་སྲོག་སྐྱོབས་པ་ལ།།
Gön me dü drö sok kyob pa la
ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་སྨོན་པ་མཐའ་དག་ཀུན།།
Khye kyi thuk she mön pa tha dak kün
གེགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
Geg mey yi shin drub pay ta shi shok
གེགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
Geg mey yi shin drub pay ta shi shok

The one who provides service for humble Tibet
And defends the life of animals who lack protection
May all your heart's aspirations
Be auspiciously accomplished according to your wish without obstacle
Be auspiciously accomplished according to your wish without obstacle
Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment