Thursday, October 30, 2014

'Wonderful Land' by Tsewang Lhamo

གཞས། ཡུལ་སྐྱིད་པོ།།

Song: "Wonderful Land"

གཞས་མ། ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།།

Singer: Tsewang Lhamo

རི་མཐོན་པོ་གཅིག་དང་མཐོན་པོ་གཉིས།།
Ri thön po chik dang thön po nyi
རི་མཐོན་པོ་དགྲ་ལྷ་རང་འཁོར་ཅན།།
Ri thön po dra lha rang khor chen
རི་མཐོན་པོ་དགྲ་ལྷ་རང་འཁོར་ཅན།།
Ri thön po dra lha rang khor chen

One high mountain after another
High mountains replete with their own natural warrior spirits
High mountains replete with their own natural warrior spirits

དགུང་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་རྩེད་ཡ་རེད།།
Gung nyi da nyi kyi tsey ya rey
བསང་རླུང་རྟ་མཆོད་ན་འདི་ནས་མཆོད།
Sang lung ta chö na di ney chö
བསང་རླུང་རྟ་མཆོད་ན་འདི་ནས་མཆོད།།
Sang lung ta chö na di ney chö

The heavens are for the amusement of both sun and moon
Here is where you should offer incense and prayer flags
Here is where you should offer incense and prayer flags

སྡེ་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་ཆེན་པོ་གཉིས།།
De chen po chik dang chen po nyi
སྡེ་ཆེན་པོ་ཡ་རབས་གོམས་གཤིས་ཅན།།
De chen po ya rab gom shi chen
སྡེ་ཆེན་པོ་ཡ་རབས་གོམས་གཤིས་ཅན།།
De chen po ya rab gom shi chen

One great community after another
Great communities with noble spirits
Great communities with noble spirits

ཕ་མེས་པོ་སྟོང་གི་བཞུགས་གནས་རེད།།
Pha mey po tong gi shuk ney rey
ནང་ན་ཟླ་རྩེད་ན་འདི་ནས་རྩེད།།
Nang na da tsey na di ney tsey
ནང་ན་ཟླ་རྩེད་ན་འདི་ནས་རྩེད།།
Nang na da tsey na di ney tsey

The land of a thousand forefathers

Here is where you should hold competitions
Here is where you should hold competitions

ཡུལ་སྐྱིད་པོ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པོ་གཉིས།།
Yül kyi po chik dang kyi po nyi
ཡུལ་སྐྱིད་པོ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཅན།།
Yül kyi po rang chung khor yuk chen
ཡུལ་སྐྱིད་པོ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཅན།།
Yül kyi po rang chung khor yuk chen

One wonderful land after another
A wonderful land with its own natural environment
A wonderful land with its own natural environment

གནས་བཅུ་འཛོམས་མེ་ཏོག་ར་བ་རེད།།
Ney chu dzom mey tok ra wa rey
གླུ་སྙན་མོ་ལེན་ན་འདི་ནས་ལེན།།
Lu nyen mo len na di ney len
གླུ་སྙན་མོ་ལེན་ན་འདི་ནས་ལེན།།
Lu nyen mo len na di ney len
གླུ་སྙན་མོ་ལེན་ན་འདི་ནས་ལེན།།
Lu nyen mo len na di ney len

Where the ten lands convene is a land of flowers
Here is where you should sing a pleasant song
Here is where you should sing a pleasant song
Here is where you should sing a pleasant song


~Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment