Sunday, November 9, 2014

'Auspicious Wish' by Sherten

གཞས། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན།

Song: Auspicious Wish

ལེན་མཁན། ཤེར་བསྟན། 

Singer: Sherten

གསེར་གྱི་ལེ་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་བོ།
Ser gyi ley nyi ma shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་རྩ་བའི་་བླ་མ་རེད།
Pe shak na tsa way la ma rey
གསེར་གྱི་ལེ་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་བོ།
Ser gyi le nyi ma shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་རྩ་བའི་བླ་མ་རེད།
Pe shak na tsa way la ma rey

Like a measure of gold, like the rising sun
Such examples represent the root guru
Like a measure of gold, like the rising sun
Such examples represent the root guru


སྐུ་གསེར་གྱི་་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་རེད།
Ku ser gyi nyi ma shar dra rey
གསུང་སྙེན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Sung nyen mo na war rang drub rey
སྐུ་གསེར་གྱི་་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་རེད།
Ku ser gyi nyi ma shar dra rey
གསུང་སྙེན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Sung nyen mo na war rang drub rey
ཁོང་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་བཀྲིས་ཤོག
Khong ku tshey ten pay ta shi shok

His golden form is like the rising sun
His speech is naturally pleasing

His golden form is like the rising sun 
His speech is naturally pleasing
May there be the good fortune of his long life!


དཀར་ལམ་མེ་དུང་ཟླ་ཤར་འདྲ་བོ།
Kar lam me dung da shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་བྱམས་ལྡན་ཕ་མ་རེད།
Pey shak na jam den pha ma rey
དཀར་ལམ་མེ་དུང་ཟླ་་ཤར་འདྲ་བོ།
Kar lam mey dung da shar dra po
དཔེ་བཞག་ན་བྱམས་ལྡན་ཕ་མ་རེད།
Pey shak na jam den pha ma rey

Like white light, like the rising conch-white moon
Such examples represent our kind parents
Like white light, like the rising conch-white moon
Such examples represent our kind parents


ཞལ་འཛུམ་དཀར་ཟླ་བ་ཤར་འདྲ་རེད།
Shel dzum kar da wa shar dra rey
ཚིག་སྙན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Tshig nyen mo na war rang drub rey
ཞལ་འཛུམ་དཀར་ཟླ་བ་ཤར་འདྲ་རེད།
Shel dzum kar da wa shar dra rey
ཚིག་སྙན་མོ་རྣ་བར་རང་གྲུབ་རེད།
Tshig nyen mo na war rang drub rey
ཚེ་བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་བཀྲིས་ཤོག
Tshey so nam gye pay ta shi shok

White faces like the rising moon
Their speech is naturally pleasing
White faces like the rising moon
Their speech is naturally pleasing
May there be the good fortune of their lives and merit increasing!


འོད་ལམ་མེ་འཇའ་གུར་ཕུབ་འདྲ་བོ།
Wo lam mey ja gur phub dra bo
དཔེ་བཞག་ན་སློབ་དཔོན་དམ་པ་རེད།
Pey shak na lob pon dam pa rey
འོད་ལམ་མེ་འཇའ་གུར་ཕུབ་འདྲ་བོ།
Wo lam mey ja gur phub dra bo
དཔེ་བཞག་ན་སློབ་དཔོན་དམ་པ་རེད།
Pey shak na lob bon dam pa  rey

Like bright light, like the appearance of a rainbow
Such examples represent the sacred master
Like bright light, like the appearance of a rainbow
Such examples represent the sacred master


ཤེས་ཡོན་ཏན་མཚོ་མོ་རང་འཁྱིལ་རེད།
Shey yon ten tsho mo rang khyil rey
ནང་སློབ་བུ་སྟོང་གི་རྒྱན་ཆ་རེད།
Nang lob bu tong gi gyen cha rey
ཤེས་ཡོན་ཏན་མཚོ་མོ་རང་འཁྱིལ་རེད།
Shey yon ten tsho mo rang khyil rey
ནང་སློབ་བུ་སྟོང་གི་རྒྱན་ཆ་རེད།
Nang lob bu tong gi gyen cha rey
མཚན་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག
Tshen nyen drag gye pay ta shi shok

A naturally occuring ocean of knowledge
An ornament for his thousand disciples
A naturally occuring ocean of knowledge
An ornament for his thousand disciples
May there be the good fortune of his name spreading far and wide!


ཁྲ་ཆིལ་ལེ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་བོ།
Tra chil le kar tshog shar dra bo
དཔེ་བཞག་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རེད།
Pey shak na bho rig pun da rey
ཁྲ་ཆིལ་ལེ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་བོ།
Tra chil ley kar tshog shar dra bo
དཔེ་བཞག་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རེད།
Pey shak na bho rig pun da rey

Like heavenly lights, like the rising constellations
Such examples represent our Tibetan brothers and sisters
Like heavenly lights, like the rising constellations
Such examples represent our Tibetan brothers and sistersབློ་རིགས་པ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་རེད།
Lo rig pa kar tshog shar dra rey
ནང་མཐུན་སྒྲིལ་འོད་མདངས་རང་འགྲུབ་རེད།
Nang thun dril wo dang rang drub rey
བློ་རིགས་པ་སྐར་ཚོགས་ཤར་འདྲ་རེད།
Lo rig pa kar tshog shar dra rey
ནང་མཐུན་སྒྲིལ་འོད་མདངས་རང་འགྲུབ་རེད།
Nang thun dril wo dang rang drub rey
ལས་བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་བཀྲིས་ཤོག
Ley sam don drub pay ta shi shok

Their intelligence is like the rising constellations
Their unity is a natural radiance
Their intelligence is like the rising constellations
Their unity is a natural radiance
May there be the good fortune of their aims being accomplished!-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment