Sunday, December 7, 2014

"The Sun, the Moon, and the Star" by Wangdrak Dorje

གཞས། ཉི་ཟླ་དཀར་གསུམ།།

Song: "The Sun, the Moon, and the Star"

གཞས་པ། དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ།

Singer: Wangdrak Dorje


གསེར་སེར་པོའི་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་པོ།།
Ser ser pö nyi ma shar dra po
གོང་རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་རེད།།
Kong gyal wang ten dzin gyam tsho rey
མགོན་ཁོང་གི་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་གྱུར་ནས།།
Gön khong gi thug shey drub gyur ney
བོད་ཁ་བའི་ལྗོངས་ལ་ཕེབས་པར་སྨོན།།
Bhö kha way jong la pheb par mön

Like the rising golden sun

Is the supreme lord, Tenzin Gyamtso
Once this protector's wishes have been fulfilled
I pray he comes to Tibet, the land of snows


བོད་ཁ་བའི་ལྗོངས་ལ་ཕེབས་པར་སྨོན།།
Bhö kha way jong la pheb par mön

I pray he comes to Tibet, the land of snows

དུང་དཀར་པོའི་ཟླ་བ་ཤར་འདྲ་པོ།།
Dung kar pö da wa shar dra po
མགོན་པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རེད།།
Gön pan chen nang wa tha ye rey
ཁོང་མུན་པའི་ཡུལ་ནས་གྲོལ་གྱུར་ནས།།
Khong mün pay yül ney dröl gyur ney
བོད་གངས་རིའི་ལྗོངས་ལ་ཕེབས་པར་སྨོན།།
Bhö khang ri jong la pheb par mön

Like the rising conch-white moon

Is the protector Panchen Nangwa Thaye
Once he is freed from the dark dungeon
I pray he comes to Tibet, the land of snow mountains


བོད་གངས་རིའི་ལྗོངས་ལ་ཕེབས་པར་སྨོན།།
Bhö khang ri jong la pheb par mön

I pray he comes to Tibet, the land of snow mountains

ཁྲ་ལམ་མེར་སྐར་ཆེན་ཤར་འདྲ་པོ།།
Tra lam mer kar chen shar dra po
རྗེ་སྐྱབས་མགོན་ཀརྨ་རིན་པོ་ཆེ།།
Jey kyab gön kar ma rin po chey
མགོན་ཁོང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ནས།།
Gön khong gi dzey trin gye gyur ney
བོད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ལ་ཕེབས་པར་སྨོན།།
Bhö chö den shing la pheb par mön

Like the rising constellation clear and bright

Is the precious lord and refuge, H.H. Karmapa
Once his enlightened activities have flourished
I pray he comes to Tibet, the pure land of dharma


བོད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ལ་ཕེབས་པར་སྨོན།།
Bhö chö den shing la pheb par mön

I pray he comes to Tibet, the pure land of dharma


-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment