Saturday, February 14, 2015

"My Sole Refuge, My Guru" by Künga

གཞས། ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ།། 
Song: "My Sole Refuge, My Guru"
གཞས་པ། ཀུན་དགའ།། 
Singer: Künga


ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ།།
Nga yi kyab chig la ma
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིན་བྱེད།།
Pe ma dön yö nyin chey
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

My sole refuge, my guru
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
Oh Pema Dönyö Nyinchey!
I pray to you from the depths of my heart

ཆོས་སྐུ་དབྱིངས་ནས་བཞུགས་པའི།།
Chö ku ying ney shuk pay
ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད།།
Long ku thuk jey dag nyi
སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དོན་ཡོད།།
Tül ku pe ma dön yö
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

Abiding within space of the dharmakaya
The sambhogakaya, the very nature of compassion
The nirmanakaya, Pema Dönyö
I pray to you from the depths of my heart

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་ཞིང་ནས།།
Kye mey chö ku shing ney
འགགས་མེད་ལོངས་སྐུའི་བདག་ཉིད།།
Gag mey long ku dag nyi
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

From the pure realm of the unborn dharmakaya
The lord of the unceasing sambhogakaya
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
I pray to you from the depths of my heart

འདི་ཕྱི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས།།
Di chi ten gyi kyab ney
བློ་གཏད་འགྱུར་བ་མེད་པའི།།
Lo tey gyur wa mey pay
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

The place of refuge for this and all future lifetimes
An unfailing source of confidence
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
I pray to you from the depths of my heart

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས།།
Chog sum tsa sum kün dü
ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ།།
Nga yi kyab chig la ma
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

Embodiment of all the Three Jewels and Three Roots
My sole refuge, my guru
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
I pray to you from the depths of my heart

གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

I pray to you from the depths of my heart
I pray to you from the depths of my heart

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment