Friday, February 27, 2015

"Sweet Girl" by Kalsang Yöntenགཞས། ཡིད་མཐུན་བུ་མོ།། 
Song: "Sweet Girl"
གཞས་པ། སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན།།
Singer: Kalsang Yönten

སོ་་་

Sooo
ཡར་ཀླུང་གཙང་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Yar lung tsang chu ngön mö kha na

Ohh!

At the mouth of the blue Yarlung river...

སོ་་་

Sooo
ཡར་ཀླུང་གཙང་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Yar lung tsang chu ngön mö kha na
ཆུང་འདྲིས་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།།
Chung dri tsho khay mey tok lha mo
ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།
Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

Ohh!

At the mouth of the blue Yarlung river
There is the lakeshore's flower goddess, the girl from my childhood
The three loving things we spoke
Came to be by the mouth of the Dza river

ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།

Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

The three loving things we spoke

Came to be by the mouth of the Dza river

སོ་་་

Sooo
བར་གྱི་རྫ་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Bar gyi dza chu ngön mö kha na

Ohh!

At the mouth of the central blue Dza river...

སོ་་་

Sooo
བར་གྱི་རྫ་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Bar gyi dza chu ngön mö kha na
ཆུང་འདྲིས་རྫ་སྐྱེས་མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།།
Chung dri dza kye mey tok lha mo
ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།
Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

Ohh!

At the mouth of the central blue Dza river
There is the flower goddess born in Dza, the girl from my childhood
The three loving things we spoke
Came to be by the mouth of the Dza river


ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།

Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

The three loving things we spoke

Came to be by the mouth of the Dza river

སོ་་་

Sooo
རྨ་ཆུའི་སྔོན་མོའི་ཁུགས་སོ་འཁྱིལ་ནས།།
Ma chü ngön mö khug so khyil ney

Ohh!

Swirling around the corner of the blue Ma river...

སོ་་་

Sooo
རྨ་ཆུའི་སྔོན་མོའི་ཁུགས་སོ་འཁྱིལ་ནས།།
Ma chü ngön mö khug so khyil ney
ཆུང་འདྲིས་རྨ་ཆུའི་མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།།
Chung dri ma chü mey tok lha mo
ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་དྲོན་མོ།།
Khye dang u nyi shey pay nying tam drön mö
རྨ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Ma chü kha ney [la] dzom song

Ohh!

Turning 'round the corner of the blue Ma river
There is the flower goddess of the Ma river, the girl from my childhood
The three warm and loving things we spoke
Came to be by the mouth of the Ma river


ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་དྲོན་མོ།།

Khye dang u nyi shey pay nying tam drön mö
རྨ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Ma chü kha ney [la] dzom song

The three warm and loving things we spoke

Came to be by the mouth of the Ma riverNote: The Yarlung river refers to the Brahmaputra river, the Dza river refers to a river that flows through Eastern Tibet in Kham, and the Ma river refers to the Yellow river in the north-eastern region of Amdo, Tibet.Vocab (all of the following can be used colloquially):


ཆུང་འདྲིས་ Childhood friend (Pronounced: "choong dree"; Wylie: chung 'dris)
མེ་ཏོག་ Flower/blossom (Pronounced: "mey tok"; Wylie: me tog)
ལྷ་མོ་ Goddess/female deity (Pronounced: "lha mo"; Wylie: lha mo)
སྙིང་གཏམ་ Heartfelt/sincere/loving speech (Pronounced: "nying tam"; Wylie: snying gtam)

-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment