Sunday, June 14, 2015

"Masters of the Four Transmitted Precepts" by Künga


གཞས།། བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པ།། 
Song: Masters of the Four Transmitted Precepts
གཞས་པ་།། ཀུན་དགའ།། 
Singer: Künga

དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Druk pa dor je chang chen
གྲུབ་ཆེན་ཏི་ལོ་ནྰ་རོ།།
Drub chen ti lo na ro
བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པ་མཇལ་ཚེ།།
Ka shi gyü pa jel tshey
བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་ལ་དད་སོང།།
Ka gyü ten la dey song

The sixth buddha, Vajradhāra,
The mahāsiddhas Tilopa and Naropa,
As I encounter this lineage of the four transmitted precepts
I gain faith in the Kagyü teachings

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་འབྱུངས་གནས།།
Drub gyü kün gyi jung ney
སྒྲ་སྒྱུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས།།
Dra gyur chö kyi gyel pö
སྙན་རྒྱུད་བོད་དུ་བསྒྱུར་བའི།།
Nyen gyü bhö du gyur way
བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕེལ་སོང།།
Ten pa chok chur phel song

The origin of all practice lineages
Is the king of dharma, [Marpa] the translator;
The teachings you have translated in Tibet
Have flourished throughout the ten directions

གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས།།
Drub thob kün gyi jung ney
རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ།།
Je tsün shey pa dor jey
ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མཇལ་ཚེ།།
Khye kyi nam thar jel tshey
གདོང་པ་མིག་ཆུས་རླན་སོང།།
Dong pa mig chü len song

The source of all the siddhas
Is lord [Milarepa] Shepa Dorje;
As I read your life story
My face becomes wet with tears

ས་བཅུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ།།
Sa chu sem pa chen po
དྭགས་པོ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུས།།
Dag po da ö shön nü
བཀའ་ཕྱག་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི།།
Ka chag chig tu dril way
བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱས་སོང།།
Ka gyü ten pa gye song

The mahāsattva abiding on the tenth bhūmi,
[Gampopa] of Dakpo, the youthful moon;
Uniting the teachings of Kadampa and Mahāmudrā
You spread the teachings of the Kagyü

སྙིང་རྗེས་འགྲོ་ལ་ཆགས་པའི།།
Nying jey dro la chag pay
མི་མཆོག་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ།།
Mi chog dü sum khyen pa
ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར།།
Khye kyi thug jey ö ser
འགྲོ་དྲུག་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སོང།།
Dro drug yong la khyab song

Loving beings with your compassion
You are the supreme being, [Karmapa] knower of the three times;
The light rays of your great compassion
Pervade all six classes of beings

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment