Saturday, December 31, 2016

"Melody of the Heart" by Takseng Thar and Yangmo Drölma

གཞས། སེམས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག།
Song: Melody of the Heart
གཞས་པ། སྟག་སེང་ཐར། གཡང་མོ་སྒྲོལ་མ།།
Singers: Takseng Thar and Yangmo Drölma

གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་མང་བའི།།
Shel yé khang tsek mang way
གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་རུང།།
Drong khyer lha yül dra rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
སྤང་ལྗོངས་སྔོན་མོ་ཁྱོད་ཡིན།།
Pang jong ngön mo khyö yin

Though there be many buildings like celestial palaces,
Cities resembling the heavens,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the green grassland

སྨད་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཡི།།
Mey chok gyam tso kha yi
ཀ་ལ་པིང་ཀ་སྙན་རུང།།
Ka la ping ka nyen rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཁྱོད་ཡིན།།
Khu chuk ngön mo khyö yin

Though the Indian cuckoo living below
At the edge of the ocean has a sweet sound,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the blue cuckoo bird

ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འགྲིམ་དུས།།
Yang pay gyel kham drim tü
སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཟང་ཡང།།
Ké rik na tsok sang yang
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།
Kang chen bhö mi ga sa
ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཁྱོད་ཡིན།།
Pha ké tsang ma khyö yin

As one travels the vast country
There may be many wonderful languages,
Yet, the fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the pure language of our fathers

བཅུད་ལྡན་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས།།
Chü den sé rik na tsok
ཟས་ན་ཁ་ལ་ཞིམ་རུང།།
Sé na kha la shim rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
སྤྲང་དཀར་རྩམ་པ་ཁྱོད་ཡིན།།
Drang kar tsam pa khyö yin

Though many kinds of nutritious foods
May be eaten and found to be delicious,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, white-honey tsampa (barley porridge)

-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment