Friday, November 17, 2017

"It's Over" by Wangdak Dorje

གཞས། ཚར་རེད། །  
Song: “It’s Over”
གཞས་པ། དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ། །  
Singer: Wangdak Dorje

གོ་གནས་མཐོན་པོའི་ཁྲི་ལ་ཡོད་རུང།།
Go né thönpö tri la yö rung
དམངས་ལ་ཤ་ཚ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Mang la sha tsa mé na tsar ré 
རིག་གནས་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་ཡིན་རུང།།
Rik né yö pay khé wang yin rung 
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Shen phen lhak sam mé na tsar ré 
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Shen phen lhak sam mé na tsar ré 

You may sit on the throne of high status,
But without concern for the people, it's over...
You may be a scholar with great knowledge,
But without thinking to help others, it's over... 
But without thinking to help others, it's over...  

ཚར་རེད། ཚར་རེད། 
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

སྐད་རིགས་སྣ་མ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་རུང།།
Ké rik na ma na tsok shé rung 
རང་གི་ཕ་སྐད་བརྗེད་ན་ཚར་རེད།།
Rang gi pha ké jé na tsar ré

You may know many different languages,
But if you forget your father-language, it's over... 

འབྱོར་བ་ཆེ་བའི་ཕྱུག་པོ་ཡིན་རུང།།
Jor wa ché way chuk po yin rung 
སེར་སྣ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ཚར་རེད།།
Ser na chen po yö na tsar ré 
ལོ་མང་འགོར་བའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་རུང།།
Lo mang gor way sab da yin rung 
ད་ལྟ་འཆམ་མཐུན་མེད་ན་ཚར་རེད།། 
Tan da cham thün mé na tsar ré
ད་ལྟ་འཆམ་མཐུན་མེད་ན་ཚར་རེད།། 
Tan da cham thün mé na tsar ré

You may be rich with great wealth,
But if you have great greed, it's over...
You may be in a relationship lasting for many years,
But unless you get along now, it's over... 
But unless you get along now, it's over... 

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

གཏམ་སྙན་བཤད་པའི་ཁ་བདེ་ཡིན་རུང།།
Tam nyen shé pay khab dé yin rung 
ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Lak len tar gyu mé na tsar ré 

You may be good at saying sweet things,
But without putting them into practice, it's over...
སྐྱེ་གཟུགས་ངོ་མ་མཛེས་མ་ཡིན་རུང།།
Kyé suk ngo ma dzé ma yin rung 
རང་ཚུགས་བརྟན་པོ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Rang tsuk ten po mé na tsar ré 
ཕྱི་ཡི་རྣམ་པ་རྫིག་པོ་ཡིན་རུང།།
Chi yi nam pa dzik po yin rung 
ནང་ལ་ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Nang la shé ja mé na tsar ré 
ནང་ལ་ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Nang la shé ja mé na tsar ré 

Your appearance may be truly beautiful,
But without being stable and independent, it's over...
You may be handsome on the outside, 
But without inner-knowledge, it's over... 
But without inner-knowledge, it's over...  
 
ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

ཕ་མ་དྲན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཡིན་རུང།།
Pha ma dren pay shön kyé rin rung 
དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Drin len jel gyu mé na tsar ré

You may be young and missing your parents,
But if you don't repay their kindness, it's over...

གྲོགས་དང་གྲོགས་མོ་མང་པོ་ཡོད་རུང།།
Drok tang drok mo mang po yö rung 
དགོས་དུས་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Gö tü chik kyang mé na tsar ré 
ཕུ་ནུ་སྤུན་མཆེད་ཧ་ཅང་མང་རུང།།
Phu nu pün ché ha chang mang rung 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Ka ngel tré tü mé na tsar ré 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Ka ngel tré tü mé na tsar ré

You may have many friends,
But if they aren't there when you need them, it's over...
You may have so many brothers and sisters,
But if they aren't there in difficult times, it's over...
But if they aren't there in difficult times, it's over... 

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over....

བརྩེ་བ་ཟབ་པའི་དགའ་རོགས་ཡིན་རུང།།
Tsé wa zab pay ga rok yin rung 
ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Phen tsün yi ché mé na tsar ré

You may be in a relationship feeling love so deep,
But without trusting one another, it's over...

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over....

བརྩེ་བ་ཟབ་པའི་དགའ་རོགས་ཡིན་རུང།།
Tsé wa zab pay ga rok yin rung 
ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Phen tsün yi ché mé na tsar ré

You may be in a relationship feeling love so deep,
But without trusting one another, it's over...


-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment