Tuesday, December 5, 2017

"Goddess of My Heart" by Changma Tashi Döndrub

གཞས། ཡིད་ཀྱི་ལྷ་མོ།།  
 Song: “Goddess of My Heart”
གཞས་པ།། ལྕང་མ་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།།  
Singer: Changma Tashi Döndrub


ཡིད་སེམས་ཀྱི་དགའ་ལོ།
Yi sem kyi ga lo
སེམས་ནང་གི་ནོར་བུ།
Sem nang gi nor bu
ཁྱོད་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད།
Khyö tan ta khang tu yö

Love of my heart…
Jewel in my heart…
Where are you now?

མཛེས་སྡུག་གི་རྩྭ་ཐང་ན་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྣ་ཚོགས་བཞད།
Dzé duk gi tsa thang mé tok kar sér mar jang na tsok zhé  
ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སེམས་ནང་གི་མེ་ཏོག
Khyé ni nga yi sem nang gi mé tok
ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སེམས་ཀྱི་ལྷ་མོ།
Khyé ni nga yi sem kyi lha mo
ཁྱོད་ང་ཡི་གཅིག་བུའི་ཡིན།
Khyö nga yi chik bü yin  

All kinds of flowers of white, gold, red, and green bloom forth in a field of beauty…
You are the flower within my heart…
You are the goddess of my heart…
You are mine alone…

ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
ཨ་ལེ་ཨ་ལེ་་་ཁྱོད་མྱུར་དུ་འདི་ན་ཤོག
Ah lé ah lé…Khyö nyur tu di na shok
ཨ་ལེ་ཨ་ལེ་་་ང་ཡི་ལྷ་མོ།
Ah lé ah lé…nga yi lha mo

Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
Ah lé ah lé…Come here quick!
Ah lé ah lé…my goddess…

ལ་ཁའི་ཉི་མའི་འོད་མདངས་ཁྱེད་འདྲ།
La khay nyi may ö dang khyé dra
ང་ཡི་སེམས་པ་སྤྲོ་ལྷང་ལྷང།
Nga yi sem pa tro lhang lhang

Like sun-light on the mountain pass you are…
My heart is aflutter…

ཁྱེད་ཀྱི་ཟུར་མིག་ཐེངས་གཅིག་གིས་བཀུགས་སོང།
Khyé kyi zur mik theng chik ki kuk song
ཁྱེད་ཀྱི་མགྲིན་ངག་དབྱངས་གཅིག་གིས་བཟི་སོང།
Khyé kyi drin ngak yang chik ki zi song
འུ་གཉིས་དམ་ཚིག་བརྟན་པོ་གཅིག་གི
U nyi dam tsik ten po chik gi
ངའི་ལས་དབང་ཁྱོད་ལ་བཅོལ།
Ngay lé wang khyö la chöl

You captivate me with just a single glance…
You intoxicate me with just a single melody…
I give unto you my fate,
A firm vow for you and I…

ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…

(Repeat all from beginning)

ཁྱེད་ཀྱི་ཟུར་མིག་ཐེངས་གཅིག་གིས་བཀུགས་སོང།
Khyé kyi zur mik theng chik ki kuk song
ཁྱེད་ཀྱི་མགྲིན་ངག་དབྱངས་གཅིག་གིས་བཟི་སོང།
Khyé kyi drin ngak yang chik ki zi song
འུ་གཉིས་དམ་ཚིག་བརྟན་པོ་གཅིག་གི
U nyi dam tsik ten po chik gi
ངའི་ལས་དབང་ཁྱོད་ལ་བཅོལ།
Ngay lé wang khyö la chöl

You captivate me with just a single glance…
You intoxicate me with just a single melody…
I give unto you my fate,
A firm vow for you and I…


ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་ ཨོ་རེ་ཧོ་་་
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…
Oh ré ho…oh ré ho…oh ré ho…


No comments:

Post a Comment