Saturday, January 13, 2018

"You're the One I Long For" by Gepé



གཞས། ང་ཡི་དྲན་ཤིང་ཁྱོད་ཡིན། ། 
 Song: “You’re the One I Long For”
གཞས་པ། དགེ་བྷེ།། 
Singer: Gepé

རང་ཡུལ་སྐྱིད་པོའི་ལྗོངས་ནས། །
Rang yül kyi pö jong né
ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི། །
Lang tsö mé tok shey pay
སེམས་ཀྱི་སྐར་མ་འོད་ཆེན། །
Sem kyi kar ma wö chen
ང་ཡི་དྲན་ཤིང་ཁྱོད་ཡིན། །
Nga yi dren shing khyö yin

A youthful flower

Blossoming in my wonderful homeland

O beloved star of great light,

You’re the one I long for…

སེམས་ཀྱི་སྐར་མ་འོད་ཆེན། །
Sem kyi kar ma wö chen
ང་ཡི་དྲན་ཤིང་ཁྱོད་ཡིན། །
Nga yi dren shing khyö yin

O beloved star of great light,

You’re the one I long for…

རིག་ན་སེམས་ཀྱི་དྲོད་ཡིན། །
Rik na sem kyi drö yin
མ་རིག་སྙིང་གི་ནད་རེད། །
Ma rik nying gi né ré
ཁྱོད་དང་ང་ཡི་ལས་ལ། །
Khyö dang nga yi lé la
བར་ཆད་མེད་ན་བསམ་བྱུང། །
Bar ché mé na sam jung


When I see you, my heart warms up

Otherwise, my heart just aches

I hoped that there would be nothing in our karma

That would come between us…

ཁྱོད་དང་ང་ཡི་ལས་ལ། །
Khyö dang nga yi lé la
བར་ཆད་མེད་ན་བསམ་བྱུང། །
Bar ché mé na sam jung

I hoped that there would be nothing in our karma

That would come between us…

གནས་སའི་བར་ཐག་རིང་ཡང། །
Né say bar thak ring yang
སེམས་པའི་བར་ཐག་ཉེ་འདུག །
Sem pay bar thak nyé duk
ཁྱོད་དང་ང་ཡི་གསང་བ། །
Khyö dang nga yi sang wa
གཙང་ཆུས་མ་གཏོགས་མི་ཤེས། །
Tsang chü ma tok mi shé  

Though we may be far apart

Our hearts our closely linked

Only the rivers know

Of the secrets we share…

ཁྱོད་དང་ང་ཡི་གསང་བ། །
Khyö dang nga yi sang wa
གཙང་ཆུས་མ་གཏོགས་མི་ཤེས། །
Tsang chü ma tok mi shé  

Only the rivers know

Of the secrets we share…

ཐུག་ཐབས་ཨེ་ཡོང་བསམ་ནས། །
Thuk thab é yong sam né
ལོ་དང་ཟླ་བར་སྒུག་ཡོད། །
Lo dang da war guk yö
དྲན་གདུང་ངག་གི་འགྱུར་ཁུགས། །
Dren dung ngak gi gyur khuk
ཆུ་བཞི་སྒང་ནས་ཤོར་སོང། །
Chu shi gang né shor song

Wondering, “Will there be some way we might meet?”

I have waited months and years

The sound of my longing

Is carried away by the four rivers…

དྲན་གདུང་ངག་གི་འགྱུར་ཁུགས། །
Dren dung ngak gi gyur khuk
ཆུ་བཞི་སྒང་ནས་ཤོར་སོང། །
Chu shi gang né shor song

The sound of my longing

Is carried away by the four rivers…

--Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment