Monday, June 9, 2014

'My Loving Parents' by Kunga

གཞས། ང་ཡི་བྱམས་ལྡན་ཕ་མ།། 

Song: My Loving Parents

ལེན་མཁན། ཀུན་དགའ།། 

Singer: Künga

ས་ཆ་གང་དུ་སོང་ཡང།།
Sa cha kang du song yang
ཕ་མ་ཡིད་ལ་དྲན་བྱུང།།
Pha ma yi la dren chung
དྲི་མེད་སེམས་པ་དཀར་པོ།།
Dri mey sem pa kar po
ཕ་མའི་ཕྱོགས་ལ་འཁོར་སོང།།
Pha may chok la khor song

Wherever I go,
I miss my mother and father.
I recall my parents
And their pure heartedness.

ན་གཞོན་བུ་དང་བུ་མོ།།
Na shön bhu dang bhu mo
ཕ་མའི་གསུང་ལ་ཉན་ནས།།
Pha may sung la nyen ney
ས་ཆ་གང་དུ་སོང་ཡང།།
Sa cha kang du song yang
ཕ་མ་ཡིད་ནས་མ་བརྗེད།།
Pha ma yi ney ma jey

Oh young boys and girls,
Listen to what your parents say
And wherever you may go,
Do not forget your parents.

ན་གཞོན་བུ་དང་བུ་མོ།།
Na shön bhu dang bhu mo
ཕ་མའི་གསུང་ལ་ཉན་ནས།།
Pha may sung la nyen ney
ས་ཆ་གང་དུ་སོང་ཡང།།
Sa cha kang du song yang
ཕ་མ་ཡིད་ནས་མ་བརྗེད།།
Pha ma yi ney ma jey

Oh young boys and girls,
Listen to what your parents say
And wherever you may go,
Do not forget your parents.

ན་ཆུང་བུ་དང་བུ་མོ།།
Na chung bhu dang bhu mo
ས་ཆ་གང་དུ་སོང་ཡང།།
Sa chan kang du song yang
དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི།།
Drin chen pha ma nyi kyi
དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་མ་བརྗེད།།
Drin len jel gyu ma jey

Oh young boys and girls,
Wherever you may go,
Do not forget to repay the kindness
Of both your kind parents.

དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ལོ་ལོ།།
Drin chen pha ma lo lo
རང་ལ་རང་དབང་ཡོད་དུས།།
Rang la rang wang yö dü
རང་སེམས་གཙང་མ་ཞིག་གིས།།
Rang sem tsang ma shik gi
ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་རོགས།།
Chö la dön nyer chey rok

Oh dear kind parents,
While you have the freedom,
With your pure hearts
Please pursue the dharma.

དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ལོ་ལོ།།
Drin chen pha ma lo lo
རང་ལ་རང་དབང་ཡོད་དུས།།
Rang la rang wang yö dü
རང་སེམས་གཙང་མ་ཞིག་གིས།།
Rang sem tsang ma shik gi
ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་རོགས།།
Chö la dön nyer chey rok

Oh dear kind parents,
While you have the freedom,
With your pure hearts
Please pursue the dharma.

དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ལོ་ལོ།།
Drin chen pha ma lo lo
རང་ལ་རང་དབང་ཡོད་དུས།།
Rang la rang wang yö dü
རང་སེམས་གཙང་མ་ཞིག་གིས།།
Rang sem tsang ma shik gi
ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་རོགས།།
Chö la dön nyer chey rok

Oh dear kind parents,
While you have the freedom,
With your pure hearts
Please pursue the dharma.

-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment