Friday, June 27, 2014

'Snow Mountain Garland' by Sherten, Choegyel, and Gyaltsen

གཞས། གངས་རིའི་ཕྲེང་བ།། 

Song: Snow Mountain Garland

ལེན་མཁན། ཤེར་བསྟན་དང་ཆོས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་མཚན།། 

Singers: Sherten, Choegyel, and Gyaltsen


ཨེ་མ།།
Eh ma
ཨ་སྔོན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ།།
Ah ngön nam khay ying su
ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀ་ཆ་འགྲིག།
Nyi da nyi ka cha drik
འཛམ་གླིང་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀ་ཆ་འགྲིག་རེད།།
Dzam ling nyi da nyi ka cha drik rey
རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་ཟུང་རེད།།
Gyel wa pan chen sung rey

Ema!
Within the expanse of the blue sky,
The sun and moon are paired up.
It is the pairing of the sun and moon belonging to the world;
The union of the Victorious one and the Panchen Lama.

ཁྱེད་ནི་ལྷོ་སྤྲིན་ཕྱུག་མོ།།
Khye ni lho drin chuk mo
ང་ནི་སྤང་ལྗོངས་སྔོན་མོ།།
Nga ni pang jong ngön mo
སྙིང་གཏམ་ཆར་བ་མེད་ན།།
Nying tam char wa mey na
མཛའ་བརྩེའི་མེ་ཏོག་མི་བཞད།།
Dza tsey mey tok mi shey

You are the abundance of the southern clouds,
I am the green fields of grass.
Without the rain of words from the heart,
Flowers of love will not bloom.

སྙིང་གཏམ་ཆར་བ་མེད་ན།།
Nying tam char wa mey na
མཛའ་བརྩེའི་མེ་ཏོག་མི་བཞད།།
Dza tsey mey tok mi shey

Without the rain of words from the heart,
Flowers of love will not bloom.

ཁྱིམ་གཡང་ཁང་གྲུ་བཞིའི་ནང་བཅུད་ན།།
Khyim yang khang drub shi nang chü na
སྨན་བུ་མོ་བྱུ་རུའི་རྣ་ལུང་ཅན།།
Men bhu mo chu rü na lung chen
གནས་གཞན་ཡུལ་འགྲིམ་པར་མ་འབྲེལ་དང།།
Ney shen yül drim par ma drel dang
སང་ཕར་ལོ་གནས་ལ་འགྲོ་རེན་རེད།།
Sang phar lo ney la dro ren rey

Within a four-cornered home of precious items,
Is the medicine girl adorned with coral.
Wandering about in another land, we do not meet,
Next year will be the time to go to where [she] stays.

ཞོགས་པའི་ཉི་ཟེར་གྱི་འོད་སྣང།།
Shok pay nyi ser gyi ö nang
རྨ་རྒྱལ་གངས་རྩེ་ནས་འཕྲོས་ཚེ།།
Ma gyel kang tsey ney trö tshey
ཁེར་རྐྱང་བུ་ཆུང་ངའི་གླུ་འདི།།
Kher kyang bhu chung ngay lu di
རྨ་ཡུལ་རྩྭ་ཐང་ལ་ཁྱབ་སོང།།
Ma yül tsa thang la khyab song

The morning sun's light rays
As they illuminate the snow peaks of Magyel,
This song of mine, of a lonely young boy,
Spreads throughout the grasslands of the land of Ma.

ཨེ་མ། དེ་རིང་ནི་དགའ་བ།།
Eh ma te ring ni ga wa
ཨ་ལ། དེ་རིང་ནི་སྐྱིད་པ།།
Ah la te ring ni kyi pa
རྨ་ཡུལ་རྩྭ་ཐང་གི་འབྲོག་གླུ།
Ma yül tsa thang gi drok lu
བདེ་སྡུག་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས་འདུག།
Dey duk ga dro yi kheng duk

Ema! Today, how joyful!
Ala! Today, how wonderful!
The nomad song of the grasslands of the land of Ma
Is filled with joy and sorrow.

རྨ་ཡུལ་རྩྭ་ཐང་གི་འབྲོག་གླུ།
Ma yül tsa thang gi drok lu
བདེ་སྡུག་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས་འདུག།
Dey duk ga dro yi kheng duk

The nomad song of the grasslands of the land of Ma
Is filled with joy and sorrow.

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment