Tuesday, July 8, 2014

'Being Tibetan, I Am So Fortunate' by Phurbu Tsering Namgyal

གཞས། ང་བོད་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཆེ།།Song: Being Tibetan, I Am So Fortunate


གཞས་པ། ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།།Singer: Phurbu Tsering Namgyalང་ཡི་སྐྱེས་ཡུལ་གང་ལྗོངས་ཕྱུག་མོ་ཡིན།
Nga yi kye yül kang jong chuk mo yin
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡིན།
Chen re sik kyi shing kham yin
མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་དབྱངས་རྟ་ཐོས་ས་ཡིན།
Ma ni yig druk yang ta thö sa yin
ང་བོད་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཆེ།
Nga phö pa yin pey sö nam chey

My place of birth is the prosperous snow land.
It is the pureland of Avalokitesvara.
It is where one hears the melody of the six-syllable mantra.
Being Tibetan, I am so fortunate!

ང་བོད་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཆེ།
Nga phö pa yin pey sö nam chey
བསོད་ནམས་ཆེ། བསོད་ནམས་ཆེ།
Sö nam chey sö nam chey

Being Tibetan, I am so fortunate!
Such fortune! Such fortune!

ང་ཡི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡིན།
Nga yi tsen po song tsen gam po yin
བཅུ་དྲུག་ལོ་ནས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་བསྐྱངས།
Chu druk lo ney chö si nyi kyang
སྲིད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐའ་བཞིའི་དབུས་སུ་བསྐོར།
Si kyi khor lo tha shi ü su kor
ང་བོད་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཆེ།
Nga phö pa yin pey sö nam chey

My king is Songsten Gampo
Who maintained state and religion since he was sixteen.
He turned the wheel of government amidst the four borders.
Being Tibetan, I am so fortunate!

ང་བོད་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཆེ།
Nga phö pa yin pey sö nam chey
བསོད་ནམས་ཆེ། བསོད་ནམས་ཆེ།
Sö nam chey sö nam chey

Being Tibetan, I am so fortunate!
Such fortune! Such fortune!

ང་ཡི་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན།
Nga yi la ma ten dzin gya tsho yin
ཕྱག་ན་པད་མོ་འཛིན་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན།
Chag na pe mo dzin pay nam trül yin
འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ཡིན།
Di chi nyi kyi kyab ney dam pa yin
ང་བོད་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཆེ།
Nga phö pa yin pey sö nam chey

My guru is Tenzin Gyatso,
The emanation of the one who holds the lotus.
He is the sacred refuge for both this life and the next.
Being Tibetan, I am so fortunate!

ང་བོད་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཆེ།
Nga phö pa yin pey sö nam chey
བསོད་ནམས་ཆེ། བསོད་ནམས་ཆེ།
Sö nam chey sö nam chey

Being Tibetan, I am so fortunate!
Such fortune! Such fortune!

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment