Tuesday, July 15, 2014

'Wishing-Jewel' by Kunga Tsewang

གཞས། དགོས་འདོད་ནོར་བུ།། 

Song: Wishing-Jewel

ལེན་མཁན། ཀུན་དགའ་ཚེ་དབང།། 

Singer: Kunga Tsewangལྷ་ལྡན་དག་པའི་ཞིང་ལ།།
Lha den dak pay shing la
ཇོ་བོ་ཤྰ་ཀྱ་མུ་ནི།།
Jo wo sha kya mu ni
དད་པའི་ཞིང་ས་ཡིན་ལ།།
Dey pay shing sa yin la
དགོས་འདོད་ནོར་བུ་ཡིན་འགྲོ།
Gö dö nor bu yin dro

In a heavenly pureland
[There resides] Lord Shakyamuni
Being a place of faith
It is as if it is a wishing jewel!

འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་རེད།།
Dzam bu ling gi gyen rey
ཁ་བ་རི་བོའི་ནོར་རེད།།
Kha wa ri bö nor rey

It is an ornament of the world
A jewel of the snow mountains

མདོ་སྨད་ས་ཡི་ཐིག་ལེ།།
Do mey sa yi thig ley
པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ།།
Bar khang chö dzö chen mo
རིག་པའི་བུམ་མཛོད་ཡིན་ལ།།
Rig pay bum dzö yin la
དགོས་འདོད་ནོར་བུ་ཡིན་འགྲོ།
Gö dö nor bu yin dro

The essence of the land of Kham
Is the great printing house, a treasury of dharma
As it is a treasury of knowledge
It is as if it is a wishing jewel!

འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་རེད།།
Dzam bu ling gi gyen rey
ཁ་བ་རི་བོའི་ནོར་རེད།།
Kha wa ri bö nor rey

It is an ornament of the world
A jewel of the snow mountains

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་ན།།
Kang chen phö kyi jong na
འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ།།
Phag chog chag na pey mo
རྣམ་འགྲོའི་དེད་དཔོན་ཡིན་ལ།།
Nam drö dey pön yin la
དགོས་འདོད་ནོར་བུ་ཡིན་འགྲོ།
Gö dö nor bu yin dro

In the snowland of Tibet
Is the supremely noble Holder of the Lotus
As he is the guide of all beings
It is as if he is a wishing jewel!

འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་རེད།།
Dzam bu ling gi gyen rey
ཁ་བ་རི་བོའི་ནོར་རེད།།
Kha wa ri bö nor rey

It is an ornament of the world
A jewel of the snow mountains

བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི།།
Sil den kha way jong kyi
བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་པ།།
Phö rig pün da nam pa
མཐུན་པའི་ལག་རྡང་སྒྲིལ་དང།།
Thün pay lag dang dril dang
དགོས་འདོད་ནོར་བུ་ཡིན་འགྲོ།
Gö dö nor bu yin dro

The cool land of snow's
Brothers and sisters of the Tibetan lineage,
Hold hands in unity!
It is as if it is a wishing jewel!

འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་རེད།།
Dzam bu ling gi gyen rey
ཁ་བ་རི་བོའི་ནོར་རེད།།
Kha wa ri bö nor rey

It is an ornament of the world
A jewel of the snow mountains

No comments:

Post a Comment