Tuesday, July 29, 2014

'Holders of the Teachings: The Sun, Moon, and Star' by Drakpa Gyeltsen

གཞས། བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།། 

Song: Holders of the Teachings: The Sun, Moon, and Star

ལེན་མཁན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།། 

Singer: Drakpa Gyeltsen
འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་བདག་པོ།
Dzam ling kün gyi dak po
བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།
Ten dzin nyi da kar sum
བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས།
Pö mi sa ya druk ki
ཁྱེད་གསུམ་རེ་སྒུག་བྱས་ཡོད།
Khye sum re gug che yö

Lords of all the world,
Holders of the teachings: the sun, moon, and star.
The six million Tibetans
Have awaited you three.


མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཡུལ་ལ།
Do ü kham sum yül la
བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།
Ten dzin nyi da kar sum
མི་རིང་མྱུར་དུ་ཕེབས་པའི།
Mi ring nyur du pheb pay
བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཡོད།
Ta shi mön lam tab yö
མི་རིང་མྱུར་དུ་ཕེབས་པའི།
Mi ring nyur du pheb pay
བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཡོད།
Ta shi mön lam tab yö

To the three lands of Amdo, Ütsang, and Kham
Holders of the teachings: the sun, moon, and star,
I make an auspicious prayer
That you may come swiftly.
I make an auspicious prayer
That you may come swiftly.


འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ།
Dzam ling yül tru kün tu
ཞི་བདེའི་བདེ་སྐྱིད་ཐོབ་ནས།
Shi dey de kyi thob ney
བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།
Ten dzin nyi da kar sum
མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།
Dze trin gye pay mön lam

In all the corners of the world
May there be the bliss of peace,
Holders of the teachings: the sun, moon, and star,
I pray your enlightened activity flourishes.


བསྟན་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུགས་རྒྱན།
Ten dzin kün gyi tsuk gyen
རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ།
Gyel wang tham chey khyen pa
སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱ་བརྟན་ནས།
Ku tshey kel gya ten ney
གངས་ལྗོངས་ཡུལ་ལ་ཕེབས་རོགས།
Kang jong yül la pheb rok

You are the crown ornaments of all holders of the teachings;
Oh omniscient victorious lords
May your lives be firm for a hundred eons,
I beseech you, come to the snow land.


སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱ་བརྟན་ནས།
Ku tshey kel gya ten ney
གངས་ལྗོངས་ཡུལ་ལ་ཕེབས་རོགས།
Kang jong yül la pheb rok

May your lives be firm for a hundred eons,
I beseech you, come to the snow land.


-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment