Saturday, July 26, 2014

'Spite' by Pema Tsering

གཞས། ཞེ་འཁོན༎ 

Song: Spite

ལེན་མཁན། པདྨ་ཚེ་རིང༎ 

Singer: Pema Tsering གཉོམ་ཆུང་གཉའ་ནས་གནོན་ལ་ཁྱོད་རང་དགའ༎ 
Nyom chung nya ney nön la khyö rang ga 
བཙན་པོར་མགོ་བོ་སྒུར་ལ་ང་མི་དགའ༎ 
Tsen por go wo gur la nga mi ga 
མི་མཐུན་སེམས་ཀྱི་རང་ཚུགས་གསོན་པོ་འདིས༎ 
mi thün sem kyi rang tshug sön po di 
ང་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བར་ན་ཞེ་འཁོན་ཞིག། 
Nga dang khyö kyi bar na she khön shig 

You like to oppress the weak by their necks. 
I don't like to bend my head down for the violent. 
You perpetuate this antagonism and so it lives on;
Therefore there is spite between you and I. 

གཡོ་རྒྱུའི་གར་ཆུང་འཁྲབ་ལ་ཁྱོད་གོམས་འདུག། 
Yo gyü gar chung trab la khyö gom duk 
བསླུ་བའི་ལྟད་མོར་བལྟ་ལ་ང་སུན་འདུག། 
Lu way tö mor ta la nga sün duk 
མི་མངོན་ཝ་མོ་ལྟ་བུའི་གཡོ་འཕྲུལ་གྱིས༎ 
Mi ngön wa mo ta bü yo trül gyi 
ང་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བར་ན་ཞེ་འཁོན་ཞིག། 
Nga dang khyö kyi bar na she khön shig 

You have become accustomed to your little performance of deceit. 
I am fed-up with watching your deceptive shows. 
Due to your hidden fox-like cunning, 
There is spite between you and I. 

ཞི་མཐུན་གླེང་ན་ཁྱོད་རང་ཡིད་མི་ཆེས༎ 
Shi thün leng na khyö rang yi mi chey 
ཞི་བདེར་བཀོད་པའི་དབང་ཐོང་ང་ལ་མེད༎ 
Shi der kö pay wang thang nga le mey 
ཞི་བའི་ང་ཚོར་བཙན་གྱིས་བརྙས་ཡོང་ན༎ 
Shi way nga tsor tsen gyi nye yong na 
ཞི་བར་དགའ་ཡང་ཞེ་འཁོན་ཞི་མི་སྲིད༎ 
Shi war ga yang shey khön shi mi si 

You place no trust in talks of peace. 
I have no power to create the peace.
If forceful harm were to come to us peaceful ones, 
Even though we love peace, only spite--not peace--is possible. 

ཞི་བར་དགའ་ཡང་ཞེ་འཁོན་ཞི་མི་སྲིད༎ 
Shi war ga yang shey khön shi mi si 
ཞི་བར་དགའ་ཡང་ཞེ་འཁོན་ཞི་མི་སྲིད༎ 
Shi war ga yang shey khön shi mi si 

Even though we love peace, only spite--not peace--is possible. 
Even though we love peace, only spite--not peace--is possible.


-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment